Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Podmínky poskytování služby společností Riot Games®

Datum poslední změny: 15. září 2023

Milý hráči,

tyto podmínky poskytování služby („Podmínky“) stanovují podmínky, za kterých Ti Riot Games nabízí přístup k použití a užívání našich her, aplikací, webových stránek a dalších služeb („Služby Riotu“). Riot Games je globální herní společnost se sídlem v Los Angeles a kancelářemi a působením po celém světě. Když říkáme „Riot Games“, máme na mysli společnost Riot Games odpovědnou za poskytování Služeb Riotu ve Tvém regionu (viz Článek 18 níže) a tyto Podmínky představují dohodu mezi Tebou a touto entitou.

Přečti si prosím tyto Podmínky pečlivě a věnuj zvýšenou pozornost především těmto bodům:

 • Řešení sporů. Pokud se nacházíš ve Spojených státech, přečti si prosím závaznou rozhodčí doložku a vzdání se práva podat hromadnou žalobu v Odstavci A Článku 16. Bude tím ovlivněn způsob, jakým se budou řešit případné spory.
 • Virtuální obsah. Pokud kliknutím koupíš, zasloužíš si nebo dostaneš Virtuální obsah, získáváš tím pouze licenci k přístupu k Virtuálnímu obsahu. Ke zpřístupněnému Virtuálnímu obsahu nenabýváš vlastnictví a nelze ho tedy převést na někoho jiného. Virtuální obsah nemá peněžní hodnotu, je specifický pro danou hru a nelze ho směnit za žádné „skutečné“ peníze.
 • Zásady vrácení peněz. Pokud získáš okamžitý přístup k nebo si stáhneš tvůj digitální obsah, pozbýváš právo si nákup rozmyslet , zrušit objednávku a/nebo vrátit peníze. Z tohoto pravidla existuje několik výjimek, ale ohledně vracení peněz uplatňujeme přísné zásady. Podrobnější informace najdeš zde.
 • Uživatelská pravidla. Souhlasíš s dodržováním našich Uživatelských pravidel (Článek 7). Těmito pravidly se řídí jak jednání ve hře, tak některá jednání při užívání Služeb Riotu mimo hru.
 • Regionální zákony. V některých jurisdikcích (například v Austrálii a na Novém Zélandu) mohou platit zákony, které ti poskytují další práva kromě těch, která jsou popsána v těchto Podmínkách, v závislosti na tom, odkud ke službám Riot přistupuješ nebo je používáš. Pokud jsou ustanovení platných zákonů v rozporu s jakoukoli částí těchto Podmínek, mají tato ustanovení přednost.

Upozornění pro rodiče!

Na našich webových stránkách poskytujeme informace k posouzení vhodné věkové hranice našich her. Rovněž vás nabádáme, abyste dohlíželi na aktivitu vašeho dítěte na síti, měli dohled nad používaným obsahem a ve vhodné míře sledovali sociální interakce dítěte. Pro více informací o hodnocení hry a popisech obsahu prosím zkontrolujte Váš místní systém hodnocení her.

OBSAH

 1. VÁŠ ÚČET
 2. ZRUŠENÍ ÚČTU
 3. OMEZENÁ LICENCE
 4. VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ, HERNÍ MĚNA A NÁKUPY
 5. POPLATKY A DANĚ
 6. ZÁSADY ZASÍLÁNÍ NEVYŽÁDANÝCH NÁPADŮ
 7. UŽIVATELSKÁ PRAVIDLA
 8. UŽIVATELSKÝ OBSAH
 9. ANTI-CHEAT A PREVENCE PODVODŮ
 10. AKTUALIZACE A ZMĚNY
 11. ODKAZY
 12. OZNÁMENÍ A POSTUP V PŘÍPADĚ NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
 13. VYLOUČENÍ ZÁRUKY
 14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 15. ROZHODNÉ PRÁVO
 16. ŘEŠENÍ SPORŮ
 17. DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RIOTU
 18. PRÁVNICKÉ OSOBY RIOTU
 19. OSTATNÍ

1. VÁŠ ÚČET

1.1. Jsem způsobilý k založení účtu a využívání Služeb Riotu? (Musíš být buď dospělý, nebo mít povolení od rodičů či jiného zákonného zástupce.)

Pro přístup k mnoha našim službám budeš potřebovat účet Riot Games. K založení účtu a využívání Služeb Riotu musíš: (i) být zletilou osobou; (ii) být svéprávnou nezletilou osobou; nebo (iii) mít platný souhlas rodiče nebo jiného zákonného zástupce s tím, že budeš vázán těmito Podmínkami. Pokud nejsi dospělá osoba nebo svéprávná nezletilá osoba, nebo pokud tomuto článku nerozumíš, obrať se na své rodiče nebo jiného zákonného zástupce a požádej je o pomoc. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilé osoby, která si u nás zakládá účet, vy a nezletilá osoba přijímáte tyto Podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Dále odpovídáte za veškeré užívání účtu a za dodržování těchto Podmínek nezletilým, a to včetně všech nákupů provedených prostřednictvím účtu. Je zakázáno zakládat či používat účet nebo využívat jakoukoliv ze Služeb Riotu jménem jiné osoby nebo právnické osoby či k obchodním účelům.

1.2. Jak si můžu vytvořit účet? (Na našem webu nebo pomocí přihlášení na sociální sítě.)

Můžeš si vytvořit účet s jedinečnými přihlašovacími údaji na našich webech nebo se do Služeb Riotu přihlásit pomocí účtu, který už máš na sociální síti (je-li to relevantní).

1.3. Musím poskytnout své skutečné jméno a další údaje? (Ano. Nezkoušej prosím zadávat jména typu „Rozhodně Ne Blitzcrank“ nebo „Rozhodně Ne Udyr“ a podobné vtípky.)

Musíš nám vždy sdělit přesné a kompletní informace včetně Tvého skutečného jména.

1.4. Mám více různých e-mailových účtů. Záleží na tom, který z nich použiji k registraci svého účtu? (Ano. Jinak bys mohl(a) přijít o důležitá oznámení!)

Na e-mailovou adresu registrovanou u Tvého účtu zasíláme oznámení ohledně účtu, právních záležitostí a služeb. Tato oznámení mohou být opravdu důležitá (např. oznámení o tom, že Ti účet hodláme zrušit pro nečinnost). Je tedy důležité mít e-mailovou adresu u Tvého účtu aktuální a (pokud o to požádáme) také ověřenou.

1.5. Mohu svůj účet nebo přihlašovací údaje sdílet nebo prodat? (Ne.)

V případě, že si u nás založíš účet, požádáme Tě o zadání unikátního přihlašovacího jména a hesla (společně jako „Přihlašovací údaje“). Souhlasíš s tím, že:

 • Svůj účet ani své Přihlašovací údaje nesmíš s nikým sdílet.
 • Nemůžeš prodat, převést nebo umožnit jiné osobě přístup k Tvému účtu či Přihlašovacím údajům, ani jí to nabízet.
 • Přihlašovací údaje nikomu nesděluj.

Pokud se dozvíš o jakémkoliv narušení bezpečnosti, včetně neoprávněném přístupu k účtu, ztráty, krádeže či neoprávněného užití či odhalení Tvých Přihlašovacích údajů nebo platebních údajů, neprodleně nás o tom informuj, abychom mohli učinit vhodná opatření. V případě, že s někým budeš sdílet své Přihlašovací údaje nebo jinak porušíš povinnost zabezpečit své Přihlašovací údaje, odpovídáš za veškeré ztráty (včetně ztráty nebo využití Virtuální obsahu) na Tvém účtu.

2. ZRUŠENÍ ÚČTU

2.1. Jak může být můj účet pozastaven nebo zrušen? (Pokud porušíš pravidla, navštíví Tvůj účet Demacijská spravedlnost!)

2.1.1. Ty. Pro zrušení či pozastavení účtu nás kdykoliv kontaktuj na support@riotgames.com.

2.1.2. My. Tvůj účet může být zrušen či pozastaven, pokud máme důvodně za to, že:

 1. jsi porušil(a) jakoukoliv část těchto Podmínek (včetně Uživatelských pravidel);
 2. je to v nejlepším zájmu naší komunity nebo Služeb Riotu, nebo je to nutné k zachování práv třetí strany;
 3. jsme přestali nabízet Služby Riotu na Tvém území (přesto však obvykle s dostatečným předstihem zveřejňujeme oznámení na naší webové stránce, aplikaci nebo hře, pokud plánujeme přestat nabízet hlavní funkce hry nebo všech Služeb Riotu na tvém území);
 4. jsi neuhradil(a) poplatky, které nám dlužíš (s výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění), nebo pokud někomu musíme vrátit peníze za neoprávněnou platbu provedenou z Tvého účtu;
 5. nebo jsi (či pokud máme důvodné podezření, že jsi tak učinil(a)) neoprávněně použil(a) platební údaje někoho jiného.

K těmto závěrům můžeme dojít pomocí automatizovaných systémů a nástrojů strojového učení nebo pomocí jiných metod, které uznáme za vhodné. Pokud se domníváš, že jsme učinili chybu, kontaktuj nás se všemi podrobnostmi a my Tvůj případ přezkoumáme. Tvůj účet může po dobu přezkoumání zůstat pozastaven. Naše závěry můžeš také napadnout (viz Článek 16).

2.2. Bude Riot udržovat můj účet aktivní, i když ho přestanu používat? (Pokud svůj účet opustíš na velmi dlouhou dobu, jsme oprávnění ho, po upozornění a s poskytnutím možnosti reaktivace, zrušit.)

Pokud svůj účet dlouhodobě nepoužíváš, vyhrazujeme si právo přijmout proti Tvému účtu opatření, a to včetně jeho pozastavení nebo zrušení. V případě úmyslu přijmout opatření proti Tvému účtu na základě dlouhodobé neaktivity, Tě o tom nejdříve informujeme (např. e-mailem na e-mailovou adresu registrovanou u tvého účtu) a umožníme Ti se takovým opatřením (např. vymazání Tvého účtu) vyhnout.

2.3. Co se stane v případě, že Riot můj účet zruší? (Už si nezahraješ a ztratíš přístup ke všem nákupům včetně Herní měny a Virtuálního zboží.)

V případě zrušení Tvého účtu k němu ztrácíš přístup. Týká se to také všech souvisejících dat a Virtuálního obsahu (včetně Herní měny) (ale neomezuje nebo neovlivňuje práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo na ochranu spotřebitele). V případě zrušení Tvého účtu z oprávněných důvodů (např. pro porušení těchto Podmínek):

 • nemáš nárok na náhradu a neneseme vůči Tobě žádnou odpovědnost; a
 • také si vyhrazujeme právo Ti zrušit další účty, které případně založíš a přístup k dalším Službám Riotu (též bez náhrady a jakékoliv naší odpovědnosti).

Rozumíš a souhlasíš s tím, že užívání Služeb Riotu je spojeno s rizikem zrušení či pozastavení Tvého účtu v souladu s těmito Podmínkami a že při užívání Služeb Riotu jsi si tohoto rizika vědom(a) a dle toho náležitě jednáš.

3. OMEZENÁ LICENCE

3.1. Jak mohu se Službami Riotu nakládat? (Služby Riotu můžeš užívat pro své vlastní, osobní a neobchodní účely.)

Udělujeme Ti omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k užívání Služeb Riotu (a veškerého Virtuálního obsahu) pouze pro Tvé osobní, neobchodní a zábavní účely, přičemž tato je výslovně podmíněna dodržováním těchto Podmínek. V případě zrušení Tvého účtu licence, kterou jsme Ti udělili k Službám Riotu a Virtuálnímu obsahu, okamžitě zaniká. Není-li v podepsané písemné smlouvě uvedeno jinak, nejsi oprávněn(a) prodávat, pořizovat kopie, směňovat, půjčovat, zpětně analyzovat (reverse engineering), rozebírat, odvozovat zdrojový kód, překládat, pronajímat, zastavit, převádět, uveřejňovat, postoupit či jinak distribuovat jakékoliv ze Služeb Riotu či jiných předmětů duševního vlastnictví Riot Games, včetně počítačových kódů nebo Virtuálního obsahu.

3.2. Jak mohu s duševním vlastnictvím Riotu nakládat? (K našemu duševnímu vlastnictví si vyhrazujeme veškerá práva, ale povolujeme jeho určité osobní a neobchodní užití, např. fanouškovskou tvorbu.)

My (a naši poskytovatelé licence) vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva, tituly a zájmy vztahující se k Službám Riotu a veškerým datům a obsahu zveřejněným, generovaným či jinak poskytovaným v nebo prostřednictvím Služeb Riotu, včetně uživatelských účtů, počítačového kódu, titulů, předmětů, artefaktů, postav, jmen postav, záznamů chatů, herních nahrávek a vysílání, umístění, názvů umístění, příběhů, rozhovorů, sloganů, uměleckých děl, grafiky, konstrukčních a pozemních designů, animací, zvuků, hudebních skladeb a nahrávek, virtuálního zboží, herní měny, audiovizuálních efektů, vyobrazení postav, metod fungování a hratelnosti hry (společně „Herní obsah“). Pro vyloučení pochybností Herní obsah zahrnuje také Virtuální obsah. Na základě Herního obsahu či Služeb Riotu nejsi oprávněn vytvořit žádné autorské dílo s výjimkou případů, kdy to výslovně povolíme. Více informací o současných povoleních si prosím přečti v našich Právních blábolech (Ber ale na vědomí, že je čas od času pozměňujeme. V určitých regionech, kde spolupracujeme s vydavateli třetí strany, mohou být ustanovení těchto zásad nahrazena podmínkami poskytování služby vydavatele.).

Dále souhlasíš s tím, že pokud Ti neudělíme licenci v námi podepsané písemné smlouvě, nejsi oprávněn(a) použít žádné naše ochranné známky, obchodní firmy, loga, doménová jména, slogany či vizuální podoby. Jakékoliv rozmnožování, distribuce či změna Služeb Riotu či užití Služeb Riotu, které není v souladu s těmito Podmínkami, je výslovně zakázáno a může vést k vážným občanskoprávním a/nebo trestněprávním postihům.

4. VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ, HERNÍ MĚNA A NÁKUPY

4.1. Co je Virtuální obsah? (Virtuální obsah zahrnuje věci jako herní měnu a virtuální zboží, jako například šampióny, skiny, emotikony, příslušenství atd.)

Při využívání Služeb Riotu Ti můžeme poskytnout příležitost k získání omezené licence k přístupu k virtuálnímu zboží, jako například k šampiónům, skinům, emotikonům atd. („Virtuální zboží“) a herní měna („Herní měna“), spojená s Tvým účtem (společně jako „Virtuální obsah“).

Herní měnu lze použít jen pro konkrétní hru, pro kterou byla zakoupena, ledaže je v okamžiku koupě uvedeno jinak.

4.2. Jak získám „licenci“ k přístupu k Virtuálnímu obsahu? (Kup ji, zasluž si ji, nebo ji dostaň.)

Můžeme Ti poskytnout různé možnosti k získání omezené licence k přístupu k Herní měně nebo Virtuálnímu obsahu, včetně:

 1. jejího zakoupení (např. prostřednictvím platební karty);
 2. jejího zasloužení si (např. dokončením herních misí nebo úkolů);
 3. jejího získání (např. od jiného hráče darem nebo pomocí výrobní (crafting) funkce jako Hextech®).

4.3. „Vlastním“ Virtuální obsah, který odemknu? (Ne. To, co odemkneš, není virtuálním zbožím jako takovým, nýbrž nepřenosným omezeným právem přístupu k němu.)

Nejsi vlastníkem a ani nemáš žádný majetkový podíl na žádném Virtuálním zboží, které odemkneš, bez ohledu na to, jak jsi k němu získal(a) přístup. Virtuální obsah nemá žádnou peněžní hodnotu. Virtuální obsah nelze převést (ledaže tuto funkcionalitu povolíme ve Službách Riotu) ani ho směnit za žádný druh „skutečných“ peněz. Vrácení peněz za zakoupení licence k přístupu k Virtuálnímu obsahu není možné, kromě situací, kdy to výslovně povolujeme. Naše aktuální platné zásady vrácení peněz najdeš zde.

4.4. Ještě jednou: Já tento svůj Virtuální obsah nevlastním? („Ne!“ zařvali všichni právníci.)

Virtuálním obsahem Ti ve skutečnosti poskytujeme osobní, nevýhradní, nepřenosnou, nepodlicencovatelnou, odvolatelnou, omezenou licenci k užívání Virtuálního obsahu pouze ve spojitosti s užíváním příslušných Služeb Riotu.

Bez ohledu na ustanovení těchto Podmínek, která stanovují jinak, bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že nemáš žádný vlastnický podíl či jinou majetkovou účast na Tvém účtu a že všechna práva k Tvému účtu jsou a vždy budou náležet a vznikat ve prospěch Riot Games. Dále bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že nemáš žádný titul, vlastnictví či jinou majetkovou účast ve Virtuálním obsahu, bez ohledu na jakékoliv nabídnuté či zaplacené protiplnění. Dále Riot Games žádným způsobem, s výjimkou (1) případů úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti nebo (2) v rozsahu, do kterého tyto Podmínky stanovují jinak, nebo (3) pokud to jinak vyžadují platné právní předpisy, neodpovídá za zničení, vymazání, pozměnění, vady, hackování či kteroukoliv jinou škodu nebo ztrátu jakéhokoliv druhu způsobenou na Virtuálním obsahu až do vypršení platnosti či zrušení Tvého účtu nebo našich odůvodněných změn Služeb Riotu.

4.5. Bude můj Virtuální obsah vždy dostupný? (Nutně nemusí.)

V rámci snahy neustále zdokonalovat Služby Riotu, vyvíjet naše hry a udržovat Služby Riotu bezpečné, zábavné a zabezpečené, jsme oprávněni smazat, změnit, přemístit, přebalit, změnit cenu či převést veškerý Herní obsah, včetně Virtuálního obsahu, jako celek nebo jen část, s předchozím oznámením nebo bez něj, a to v rozsahu povoleném zákonem. Tvé Virtuální zboží se například může (a pravděpodobně bude) v průběhu času vyvíjet za účelem zdokonalení Služeb Riotu (včetně důvodů vyvážení hry, oprav chyb nebo grafického vylepšení) nebo z regulatorních či právních důvodů. Pokud se rozhodneme ukončit určité Virtuální zboží, které jsi nedávno koupil(a), vrátíme ti peníze, nebo ti poskytneme náhradu. Tvou Herní měnu nesmažeme bez oznámení (například prostřednictvím příspěvku na naší webové stránce, v aplikaci nebo ve hře), za předpokladu, že Tvůj účet není zrušen z oprávněného důvodu nebo Tebou v souladu s Článkem 2.1.1. Čas od času můžeme změnit kupní sílu Herní měny (například můžeme zvýšit množství Herní měny potřebné k nákupu Virtuálního zboží, například skinů). Podobná opatření provádíme postupně, ale informujeme Tě (například prostřednictvím příspěvků na naší webové stránce, v aplikaci nebo ve hře), pokud by tyto změny měly významným negativním způsobem ovlivnit Tvoji Herní měnu. Neposkytujeme ani negarantujeme a výslovně odmítáme jakékoliv hodnoty, peníze a jiné atributy přisuzované jakýmkoliv údajům obsažených na serverech, které provozujeme či kontrolujeme, včetně jakéhokoliv Herního obsahu nebo Virtuálního obsahu připisovaného na Tvůj účet. Pokud ti povolíme prodat nebo převést tvé právo přístupu k určitému Hernímu obsahu nebo Virtuálnímu obsahu, může tak být učiněno výhradně prostřednictvím služeb, které poskytujeme nebo schvalujeme.

5. POPLATKY A DANĚ

5.1. Jsou všechny Služby Riotu zdarma? (Ne.)

V souvislosti s některými aspekty Služeb Riotu po Tobě můžeme požadovat zaplacení poplatku a Ty souhlasíš s tím, že nám nebo našemu zprostředkovateli plateb sdělíš přesné a úplné platební údaje. Dále souhlasíš s tím, že uhradíš veškeré poplatky a příslušné daně vzniklé na Tvém účtu. Cenu jakékoliv části Služeb Riotu můžeme kdykoliv upravit (s budoucí účinností, tj. s výjimkou těch, které už jsou zakoupeny). To může ovlivnit kupní sílu Herní měny, ačkoliv podobné kroky standardně provádíme postupně. Veškeré poplatky jsou splatné v souladu s platebními podmínkami platnými v době splatnosti. Čas od času jsme oprávněni naše poplatky a metody účtování s budoucí účinností změnit, upravit či doplnit, přičemž takové změny se stávají účinnými okamžitě po uveřejnění v těchto Podmínkách nebo kdekoliv na webových stránkách, v aplikaci nebo v našich hrách. S výjimkou případů naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění, v případě nezaplacení poplatků, které nám dlužíš, nebo v případě povinnosti vrácení peněz kvůli neoprávněné platbě provedené z Tvého účtu, jsme oprávněni Tvůj účet pozastavit nebo zrušit. Více informací najdete v Článku 2 (Zrušení účtu).

V souladu s platnými právními předpisy jsou veškeré příslušné poplatky za zpoplatněné služby (včetně Herní měny) splatné předem a nejsou vratné jako celek ani částečně, ledaže je tak výslovně stanoveno v těchto Podmínkách nebo v našich zásadách vrácení peněz. S výjimkou případů hrubé nedbalosti či úmyslného zavinění Riotu nebo v rozsahu, do kterého tyto Podmínky stanovují jinak, odpovídáš za veškeré ztráty a platby na svém účtu, které vzniknou v důsledku sdílení přihlašovacích údajů nebo v důsledku nedostatečného zabezpečení účtu nebo přihlašovacích údajů.

5.2. Jaké mám ve souvislosti s Herní měnou povinnosti? (Úhrada platných daní; ověření, že veškeré transakce s námi proběhly správně atd.)

Odpovídáš za úhradu veškerých příslušných daní vztahujících se k získání, používání nebo zpřístupnění Herní měny Herní měnu můžeme prodávat nebo vydat v balíčcích, jejichž cena se může lišit v závislosti na zakoupeném množství a místě nákupu. V případě, že to budeme považovat za nutné na základě našeho rozumného uvážení (nebo zákonného požadavku), můžeme omezit celkové množství Herní měny, které lze zakoupit v jedné hře nebo které lze v celkovém souhrnu uchovávat na Tvém účtu. Mimo to se cena a dostupnost Herní měny a Virtuálního zboží může s budoucí účinností měnit. Jsme oprávněni omezit množství Herní měny ke koupi nebo jejího použití v závislosti na území, na kterém se nacházíš, jelikož k různým územím uplatňujeme různé přístupy.

Měl(a) bys ověřit, že na Tvůj účet bylo připsáno či z něj bylo odečteno správné množství Herní měny při všech provedených transakcích. Prosíme Tě o bezodkladné oznámení v případě, že jsi přesvědčen(a) o tom, že v souvislosti s Tvým zůstatkem Herní měny došlo k chybě. Tvé tvrzení prověříme, v rámci čehož můžeš být požádán(a) o dodatečné informace za účelem ověření záležitosti.

6. ZÁSADY ZASÍLÁNÍ NEVYŽÁDANÁCH NÁPADŮ

6.1. Mohu Riotu posílat návrhy na zlepšení Hry? (Prosím, neposílej je. Pokud bys tak i přesto učinil(a), nabýváme absolutní právo Tvé návrhy navždy používat.)

Vážíme si Tvé zpětné vazby ke Službám Riotu, ale prosíme Tě, abys nám neposílal(a) žádné tvůrčí nápady, doporučení nebo materiály (společně jako „Nevyžádané materiály“). Jsme oprávněni používat veškeré Nevyžádané materiály, které nám poskytneš. Účelem těchto zásad je prevence před možným nedorozuměním či spory v případech, kdy by se Služby Riotu mohly podobat Nevyžádaným nápadům, které nám lidé zasílají.

K Nevyžádaným nápadům, které nám zašleš, nemáš žádná práva, ale pokud ano, jsme oprávněni použít všechny nebo jen některé Nevyžádané nápady z jakéhokoliv důvodu podle našeho uvážení, a to bez toho, abys měl nárok na jakoukoliv platbu.

Z právního hlediska to znamená, že pokud nám i navzdory výše uvedenému Nevyžádané nápady zašleš, udělíš nám tím celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, podlicencovatelnou, převoditelnou, postupitelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci tvé Nevyžádané nápady užívat, rozmnožovat, distribuovat, převzít, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, zpřístupňovat veřejnosti, sdělovat veřejnosti, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, užitných vzorů, průmyslových práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví a majetkových práv s tím souvisejících na jakýchkoliv nyní známých či budoucích médiích, pro jakékoliv účely, ať už obchodní nebo jiné, včetně poskytování Nevyžádaných nápadů dalším osobám, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci v Tvůj prospěch. V nezbytném rozsahu souhlasíš s tím, že se zavazuješ vyhotovit a doručit veškeré dokumenty a provést veškeré kroky nutné k zajištění toho, že práva užívat Nevyžádané nápady, jak byla specifikována výše, budou platná, účinná a vynutitelná, a že se těchto práv vzdáváš a souhlasíš s tím, že je nikdy nebudeš uplatňovat, včetně morálních práv, a to v maximální možné míře podle právních předpisů tvé jurisdikce.

7. UŽIVATELSKÁ PRAVIDLA

7.1. Mohu při užívání Služeb Riotu ostatní lidi zesměšňovat, provokovat, vyhrožovat jim či je obtěžovat? (Ne. Pokud to uděláš, můžeme učinit patřičné kroky, například ti udělit ban.)

Abys mohl využívat Služby Riotu, musíš dodržovat veškeré platné zákony a nařízení jurisdikce, ve které se zdržuješ. Rovněž musíš dodržovat pravidla přijatelného užívání a zásady chování, které čas od času publikujeme na našich webových stránkách, aplikacích a hrách a v pravidlech chování dole (společně jako „Uživatelská pravidla“). Výčet Uživatelských pravidel zveřejněných na našich webových stránkách, v aplikacích a hrách nebo uvedených v tomto Článku není taxativní a vyhrazujeme si právo je kdykoliv změnit, stejně jako přijmout vhodná disciplinární opatření, včetně udělení dočasných zákazů, pozastavení a zrušení účtů, abychom ochránili integritu a ducha Služeb Riotu bez ohledu na to, zda je určité chování uvedené v Uživatelských pravidlech jako nevhodné či nikoliv.

Příklady chování, které vyžadují disciplinární opatření, jsou následující::

 1. Vydávání se za jinou osobu, společnost čientitu, včetně zaměstnance Riot Games nebo vystupování způsobem vyvolávajícím dojem, že komunikace je činěna Riot Games;
 2. Veřejné sdílení identifikujících údajů o Tobě, zaměstnancích Riot Games nebo dalších hráčích;
 3. Obtěžování, pronásledování či vyhrožování ostatním hráčům nebo zaměstnancům Riot Games;
 4. Odstraňování, pozměňování či skrytí jakéhokoliv oznámení o autorském právu, ochranné známce, patentu nebo jiných majetkových právech Riot Games zahrnutých ve Službách Riotu; Také nesmíš přenášet obsah, který porušuje práva ostatních, včetně patentů, ochranné známky, obchodního tajemství, autorského práva, práva na uveřejnění, osobnostních a jiných práv;
 5. Účast na jakémkoli chování, o kterém se důvodně domníváme, že je pro ostatní hráče nevhodné nebo urážlivé,včetně komunikace nebo chování, které je nezákonné, škodlivé, výhružné, urážlivé, obtěžující, hanlivé, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní, misogynní, předpojaté nebo rasově, eticky či jinak nevhodné;
 6. Přenášení nebo zapojení se do přenášení jakéhokoliv obsahu, který obsahuje virus, poškozená data, trojského koně, software pro zachytávání stisků na klávesnici, počítačového červa, časované bomby, restartovací software nebo jiné počítačové programovací rutiny, jejichž smyslem je skutečně poškodit, závažně narušit, tajně zachytit či vytěžit nebo jinak zneužít jakýkoliv systém, údaje nebo osobní údaje;
 7. Vyhýbání se, obcházení, odstraňování, deaktivace, narušování, dekódování nebo jakékoliv další obcházení jakýchkoliv technologických opatření zavedených Riotem nebo třetí stranou za účelem ochrany Služeb Riotu či jejich částí a k řízení přístupu k nim;
 8. Přispívání do chatu nevyžádanými sděleními (spamováním), ať již pro osobní či komerční účely, narušování toku konverzace opakujícími se příspěvky;
 9. Účast na jakékoliv aktivitě, o které máme důvodně za to, že znevýhodňuje nebo by mohla znevýhodňovat kteréhokoliv z hráčů, včetně podvodů a sociálního inženýrství;
 10. Použití jakýchkoliv neautorizovaných programů třetích stran, včetně modů, hacků, cheatů, skriptů, botů, trainerů a automatizačních programů, které jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu komunikují se Službami Riotu, včetně veškerých neautorizovaných programů třetích stran, které zachycují, napodobují či přesměrovávají komunikaci mezi Službami Riotu a veškeré neautorizované programy třetích stran, které shromažďují informace o Službách Riotu čtením paměťových oblastí využívaných Službami Riotu k ukládání informací;
 11. Přistupování či pokoušení se o přístup do částí Služeb Riotu, které veřejnosti nejsou zpřístupněny;
 12. Volba takového účtu nebo uživatelského jména, které podvodným způsobem indikuje spojitost s Riot Games, obsahuje osobní identifikační údaje, či je urážlivé, pomlouvačné, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní, rasově, etnicky, či jinak nevhodné; Je zakázáno použít chybné hláskování či alternativní hláskování za účelem obcházení omezení při volbě uživatelského jména. Pokud má Riot Games důvodně za to, že nějaké jméno porušuje toto ustanovení, může ho Riot Games pozměnit, a to bez oznámení, a může přijmout další disciplinární opatření, včetně zrušení účtu za opakovaná porušení;
 13. Neúčast, odhlašování se či ukončování hry během hraní v reálném čase.. Riot Games tato data může v průběhu času sledovat a udělovat dočasné bany, pokud je u uživatele zjištěno příliš časté odcházení ze hry uprostřed hrací doby; Délka trvání dočasného banu se postupně prodlužuje s každým pokračujícím opuštěním hraní hry v reálném čase;
 14. Hraní prostřednictvím cizího účtu či obdobná činnost mající za účel navyšování „boostování“ statusu daného účtu či jeho umístění.
 15. Podněcování nebo nabádání ostatních k porušování Uživatelských pravidel nebo těchto Podmínek;
 16. Využívání Služeb Riotu pro obchodní účely bez našeho výslovného písemného souhlasu nebo poté, co jsme vás požádali, ať Služby Riotu přestanete používat

8. UŽIVATELSKÝ OBSAH

8.1. Jsem odpovědný za obsah, který umístím na/do Služeb Riotu? (Ano a my můžeme veškerý umístěný obsah použít.)

Kromě Nevyžádaných nápadů (kterým se věnujeme samostatně v Článku 6 výše) odpovídáš za veškerou další komunikaci, uživatelská jména, obrázky, zvuky nebo další materiál a údaje, které vytvoříš, nahraješ, použiješ nebo přeneseš prostřednictvím Služeb Riotu („Tvůj obsah“).

Tvůj obsah bys měl(a) nahrát nebo přenést jen pokud souhlasíš s následujícím:

 1. Okamžikem nahrání nebo přenesení Tvého obsahu nám uděluješ celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, podlicencovatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci užívat, rozmnožovat, distribuovat, přizpůsobovat, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, zpřístupňovat veřejnosti, sdělovat veřejnosti, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet Tvůj obsah, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, průmyslových práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví k nim se vztahujících, za účelem poskytování Služeb Riotu bez nároku na náhradu;
 2. Vzdáváš se všech osobnostních práv souvisejících s Tvým obsahem, co se týče použití Tvého obsahu, do maximálního rozsahu podle právních předpisů Tvé jurisdikce. Pokud příslušné právní předpisy nepovolují vzdání se osobnostních práv, uděluješ Riot Games právo k užívání Tvého obsahu a všech jeho prvků s nebo bez Tvého jména či pseudonymu a k jeho úpravě.
 3. Prohlašuješ, zaručuješ a souhlasíš s tím, že nic z Tvého obsahu nebude podléhat ze strany Riot Games žádné povinnosti, ať již mlčenlivosti, přičitatelnosti či v jiném ohledu a Riot Games nenese odpovědnost za jakékoliv užití či zveřejnění Tvého obsahu.
 4. Dále prohlašuješ, zaručuješ a souhlasíš s tím, že Tvůj obsah neporušuje práva třetích stran.

9. ANTI-CHEAT A PREVENCE PODVODŮ

9.1. Monitoruje mě Riot během užívání Služeb Riotu? (Ano. Pro více informací si prosím přečti Oznámení o ochraně soukromí.)

Užívání Služeb Riotu jsme oprávněni aktivně monitorovat (ale nejsme povinni), a to jak na našich vlastních serverech, tak na tvém počítači nebo zařízení. Činíme tak z mnoha různých důvodů, včetně prevence před podváděním a hackováním, omezení nežádoucího chování hráčů a zlepšování Služeb Riotu. Přečti si prosím naše Oznámení o ochraně soukromí kvůli důležitým podrobnostem o tom, jak informace v souvislosti s užíváním Služeb Riotu získáváme a zpracováváme.

9.2. Spouští Riot na mém zařízení nějaké programy, když nepoužívám Služby Riotu? (Můžeme, pro omezené účely prevence podvodů.)

Za účelem zabránění podvodům a hackování můžeme vyžadovat, aby sis nainstaloval anti-cheat software. Tento software může běžet na pozadí tvého zařízení.

10. AKTUALIZACE A ZMĚNY

10.1. Mohou se tyto Podmínky v budoucnu měnit? (Ano.)

Můžeme (a pravděpodobně budeme) v budoucnu vytvářet aktualizované verze těchto Podmínek v souvislosti s vývojem Služeb Riotu a platného práva. Až se tak stane, budeme Tě informovat o novém ujednání nahrazujícím tyto Podmínky. Dostaneš přiměřený čas a příležitost prostudovat novou dohodu, kterou předložíme a rozhodnout se, zda s aktualizovanými podmínkami souhlasíš. Pokud přijmeš novou dohodu, Služby Riotu budeš moci nadále využívat. Pokud novou dohodu nepřijmeš, Služby Riotu nadále nebudeš moci používat.

10.2. Zůstanou Služby Riotu stejné? (Ne. Stejně jako Kha’zix se budou vyvíjet.)

Souhlasíš s tím, že za účelem neustálého zlepšování Služeb Riotu, vyvíjet naše hry a udržovat Služby Riotu bezpečné, zábavné a zabezpečené, jsme oprávněni měnit, aktualizovat, pozastavit, „nerfovat“ či omezit tvůj přístup k jakýmkoliv prvkům nebo částem Služeb Riotu, včetně Virtuálního zboží (např. můžeme změnit některé funkce Virtuálního zboží z regulatorních nebo právních důvodů nebo za účelem zlepšení zážitku ze hry), a můžeme požadovat stažení a instalaci aktualizací jakéhokoliv softwaru požadovaného k podpoře Služeb Riotu, a to kdykoliv, bez oznámení a jakékoliv odpovědnosti v rozsahu povoleném zákonem. Dále rozumíš a souhlasíš s tím, že takové změny či aktualizace Služeb Riotu mohou upravit systém nutných požadavků pro hraní našich her a v takovém případě odpovídáš ty, nikoliv Riot Games, za pořízení dalšího nezbytného softwaru nebo hardwaru za účelem přístupu k našim hrám a jejich hraní. Dále rozumíš a souhlasíš s tím, že jsme oprávněni využít opravy na pozadí, abychom automaticky aktualizovali naše hry a software s oznámením i bez něj.

11. ODKAZY

11.1. A co odkazy ve Službách Riotu? Ty jsou bezpečné? (Stejně jako v případě Bardových magických cest, i zde můžeš najít něco nebezpečného, co na tebe čeká na druhé straně. Postupuj opatrně...)

Služby Riotu můžou obsahovat odkazy na webové stránky, které provozují třetí strany. Znovu zdůrazňujeme, že my tyto webové stránky nevlastníme ani neprovozujeme. Takové odkazy ti poskytujeme pro tvé pohodlí, případně tyto odkazy mohou sdílet ostatní uživatelé jako uživatelský obsah. Tyto odkazy a jim odpovídající externí webové stránky používáš na vlastní riziko. Nekontrolujeme odkazované stránky a neodpovídáme za obsah na nich dostupný. Z takových odkazů nevyplývá náš souhlas s informacemi či materiálem na nich.

12. OZNÁMENÍ A POSTUP V PŘÍPADĚ NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

12.1. Co mám dělat v případě, že někdo porušuje mé autorským právem chráněné dílo na Službách Riotu? (Zašli nám oznámení o porušení autorských práv s žádostí o odstranění obsahu.)

Riot Games dodržuje autorské právo a od uživatelů očekává to samé. Součástí našich zásad je za odpovídajících podmínek zrušení účtů uživatelů, kteří porušili, nebo existuje důvodné podezření, že porušili, práva držitelů autorských práv. Riot Games bude neprodleně reagovat na oznámení ohledně porušování autorských práv, ke kterým dochází na webové stránce Riot Games nebo další online síti přístupné prostřednictvím mobilního zařízení nebo dalšího typu zařízení („Stránky“), které budou nahlášeny Pověřenému zástupci Riot Games v oblasti autorského práva podle příkladu oznámení níže.

Pokud jsi nositelem autorských práv, jsi oprávněn(a) jednat jménem nositele autorských práv nebo jsi oprávněn(a) jednat na základě výhradního práva v souladu s autorským právem, oznam tvrzené porušení autorského práva, ke kterému dochází na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, a to podáním oznámení obsahujícím všechny následující náležitosti:

 1. Identifikuj obsah chráněný autorským právem, u kterého tvrdíš, že byla porušena autorská práva, nebo – pokud toto oznámení zahrnuje více částí obsahu chráněných autorským právem – připoj seznam obsahu chráněného autorským právem, u kterého tvrdíš, že bylo porušeno autorské právo.
 2. Identifikuj materiál, o kterém tvrdíš, že porušuje autorské právo (nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo), a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zrušen přístup. Rovněž poskytni informace dostačující k nalezení tohoto materiálu, a to alespoň včetně, pokud je to možné, adresy URL odkazu zobrazeného na Stránce (Stránkách), kde se tento materiál nachází.
 3. Sděl svou korespondenční adresu, telefonní číslo a, pokud je to možné, e-mailovou adresu.
 4. V hlavní částí oznámení uveď obě následující prohlášení:
  1. „Tímto prohlašuji, že jsem v dobré víře, že rozporované použití materiálu chráněného autorským právem není dovolené nositelem autorských práv či jeho zástupcem nebo ze zákona (např. jako dovolené užití).“
  2. „Tímto prohlašuji, že informace v tomto oznámení jsou přesné a že [, pod sankcí křivé výpovědi,]* jsem nositelem autorských práv, nebo jsem oprávněn jednat jménem nositele autorských práv či na základě výhradního práva v souladu s autorským právem, které je údajně porušováno.“
 5. Sděl své úplné jméno a poskytni elektronický nebo fyzický podpis.

* Tuto část musíš uvést jen tehdy, pokud žiješ ve Spojených státech amerických.

Toto oznámení („Oznámení“) doruč spolu se všemi vyplněnými částmi Zástupci Riot Games v oblasti autorského práva na adresu subjektu Riot Games zodpovědného za poskytování Služeb Riotu na Tvém území (viz Článek 18). Oznámení označ „K rukám Zástupce v oblasti autorského práva“ (nikoliv „K rukám právního oddělení“), aby se dostalo co nejrychleji ke správné osobě. Nebo můžeš oznámení zaslat e-mailem na: copyright@riotgames.com. Tato e-mailová adresa je určena výhradně k příjmu oznámení o porušení autorských práv s žádostí o odstranění obsahu, nikoliv pro obecné dotazy nebo požadavky adresované společnosti Riot Games. Z bezpečnostních důvodů nelze na uvedené e-mailové adrese přijímat přílohy. Z tohoto důvodu veškerá Oznámení odeslaná elektronicky s přílohou nebudou přijata ani zpracována.

Vezmi prosím na vědomí, že tato Oznámení jsou právními oznámeními a že Riot Games může poskytnout kopie takových oznámení účastníkům sporu nebo třetím stranám na základě svého uvážení, popřípadě v souladu se zákonem. Po přijetí takového Oznámení učiní Riot Games patřičné kroky, které považuje za vhodné na základě svého uvážení, a to včetně odebrání rozporných materiálů ze Stránek.

13. VYLOUČENÍ ZÁRUKY

13.1. Poskytuje Riot za Služby Riotu nějaké záruky? (To záleží na tom, kde se nacházíš – připrav se na další právničinu!)

Neneseme odpovědnost za tebou provedenou instalaci, užívání a výsledky dosažené Službami Riotu (bez ohledu na to, kde se nacházíš).

Pokud se nacházíš v Severní, Střední nebo Jižní Americe, platí pro Tebe také následující:

Služby Riotu jsou Ti poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, bez záruk či jakýchkoliv prohlášení ať výslovných nebo konkludentních. Neseš veškerou odpovědnost za užívání Služeb Riotu. V největším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy Riot Games odmítá všechny výslovně i konkludentně vyjádřené záruky, které by se případně mohly vztahovat na Služby Riotu, včetně skrytých záruk, neporušení práv, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, jakýchkoliv záruk, které mohou vzniknout z průběhu jednání, průběhu plnění, využití obchodu a jiných záruk týkajících se přesnosti, spolehlivosti či kvality veškerého obsahu nebo informací obsažených v rámci Služeb Riotu.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1. Existuje podle těchto Podmínek omezení případné odpovědnosti Riotu? (Ano.)

V rozsahu povoleném právními předpisy je naše celková odpovědnost vůči Tobě (ať už za porušení této smlouvy, z nedbalosti nebo z jakéhokoliv dalšího důvodu) za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo újmu utrpěnou ve spojitosti se stažením, používáním nebo přístupem ke Službám Riotu omezena na celkové částky, které jsi společnosti Riot Games zaplatil(a) v průběhu šesti (6) měsíců bezprostředně předcházejících okamžiku vzniku důvodu žaloby.

Služby Riotu jsou přístupné pouze k domácímu a soukromému použití. Neodpovídáme za obchodní ztráty (jako například za ušlý zisk, podnikatelské ztráty, přerušení provozu, ztrátu dobré pověsti nebo ztrátu obchodních příležitostí). Dále neodpovídáme za škody vzniklé jako následek nenainstalování jakékoliv aktualizace v okamžiku jejího zveřejnění společností Riot Games nebo za nedodržení povinnosti zachovat minimální systémové požadavky. Dále neodpovídáme za: (i) jakoukoliv újmu, která byla v okamžiku Tvého přijetí těchto Podmínek nepředvídatelná; nebo (ii) jakoukoliv újmu, o které obě strany věděly, že může nastat výhradně kvůli Tvým zvláštním okolnostem existujícím v okamžiku Tvého přijetí těchto Podmínek (včetně všech nepřímých škod).

Navzdory veškerým ustanovením těchto Podmínek NIJAK NEVYLUČUJEME ANI NELIMITUJEME NAŠI ODPOVEDNOST PRO PŘÍPAD NEZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ včetně naší odpovědnosti za: (i) smrt nebo zranění osoby následkem naší nedbalosti; (ii) podvod či podvodnou dezinterpretaci; (iii) úmyslné nebo hrubě nedbalé chování; (iv) škody plynoucí z nedbalého porušení závazku, který je nezbytný k výkonu smlouvy společnosti Riot Games („Hlavní povinnosti“) v rozsahu obvyklém a předvídatelném; (v) jakoukoliv záruku poskytnutou naší stranou; nebo (vi) jakoukoliv odpovědnost podle platných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky dle dané jurisdikce.

Je možné, že kromě práv zmíněných výše máš další práva podle příslušných místních právních předpisů.

15. ROZHODNÉ PRÁVO

15.1. Jaké právo se u těchto Podmínek použije v případě, že mezi námi vznikne spor? (To záleží na tom, kde žiješ a který subjekt Riot Games Ti poskytuje Služby Riotu.)

Přečti si prosím informace níže k určení právních předpisů vztahujících se k Tvému využívání Služeb Riotu. Bez ohledu na tuto volbu práva můžeš mít kromě práv stanovených těmito Podmínkami další práva nebo nároky podle místních právních předpisů. Tyto Podmínky nemají na tato práva žádný vliv a nijak je neomezují.

Pokud žiješ v Severní, Střední nebo Jižní Americe (s výjimkou Brazílie)

Tyto Podmínky a jakékoliv jednání vycházející z těchto Podmínek nebo ve spojitosti s nimi se řídí Federálním zákonem o arbitráži s ohledem na Článek 16 „Řešení sporů“ a zákony státu Kalifornie, a to bez ohledu na rozpor s právními ustanoveními. Pokud není výslovně uvedeno jinak v Článku 16 „Řešení sporů“, výhradní jurisdikce pro všechny spory, které Ty a Riot Games nemáte povinnost řešit prostřednictvím arbitráže, bude náležet státním a federálním soudům nacházejícím se v okresu Los Angeles ve státě Kalifornie a Ty a Riot Games se vzdáváte jakýchkoliv námitek ohledně jurisdikce a umístění těchto soudů.

Pokud žiješ v Jižní Koreji

Tyto Podmínky a jakékoliv jednání vycházející z těchto Podmínek nebo ve spojitosti s nimi se řídí právními předpisy Koreje.

Pokud žiješ v Japonsku

Tyto Podmínky a jakékoliv jednání vycházející z těchto Podmínek nebo ve spojitosti s nimi se řídí právními předpisy Japonska.

Pokud žiješ v Singapuru, na Filipínách, v Thajsku, Malajsii, Indonésii nebo v Kambodži („SEA“)

Tyto Podmínky a jakékoliv jednání vycházející z těchto Podmínek nebo ve spojitosti s nimi se řídí právními předpisy Singapuru.

Pokud žiješ v Evropském hospodářském prostoru, Velké Británii, Brazílii nebo jakékoliv zemi, která není uvedena v tomto Článku 15

Tyto Podmínky a jakékoliv jednání vycházející z těchto Podmínek nebo ve spojitosti s nimi se řídí a bude vykládáno podle právních předpisů Irska, a to bez přihlédnutí k principům rozhodného práva.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1. Mám problém, který se mi s Riot Games nepodařilo vyřešit. Jak takový spor řešit? (To záleží na tom, kde žiješ.)

Pokud žiješ v:

 • Severní, Střední nebo Jižní Americe (kromě Brazílie), vstupuješ do smluvního vztahu a jednáš s Riot Games Inc. a musíš si přečíst Odstavec A (Obecné podmínky řešení sporů) a Odstavec B tohoto Článku;

tento

 • Jižní Koreji, vstupuješ do smluvního vztahu a jednáš s Riot Games Korea Limited a musíš si přečíst Odstavec A (Obecné podmínky řešení sporů) a Odstavec C tohoto Článku;
 • Japonsku, vstupuješ do smluvního vztahu a jednáš s Riot Games, LLC a musíš si přečíst Odstavec A (Obecné podmínky řešení sporů) a Odstavec D tohoto Článku;
 • SEA, vstupuješ do smluvního vztahu a jednáš s Riot Games Services PTE. LTD. a musíš si přečíst Odstavec A (Obecné podmínky řešení sporů) a Odstavec E tohoto Článku; nebo
 • Evropském hospodářském prostoru, Velké Británii, Brazílii nebo jiném regionu či zemi neuvedené nahoře, vstupuješ do smluvního vztahu a jednáš s Riot Games Limited a musíš si přečíst Odstavec A (Obecné podmínky řešení sporů). Pokud sídlíš v EU, platí pro tebe také Odstavec F tohoto Článku.

Odstavec A: Obecné řešení sporů (bez ohledu na to, kde žiješ)

16.2. Pokud budeme mít spor, můžeme si to místo toho rozdat 1 na 1? (Spor se nejprve pokus vyřešit s naším týmem podpory hráčů.)

Spory mohou být pro obě strany finančně i časově náročné (spravedlnosti není učiněno zadost okamžitě jako ve Valoranu). Pokud máš jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z tvého používání Služeb Riotu („Nárok“), vyzýváme tě, aby ses problém nejprve pokusil vyřešit s týmem podpory hráčů tady. V opačném případě můžeš ty nebo Riot Games (1) namísto soudního sporu podat individuální žalobu u soudu pro drobné nároky nebo tribunálu ve věci Nároků, které jsou v rámci rozsahu soudní pravomoci takových soudů, nebo (2) vyřešit svůj Nárok v souladu s podmínkami řešení sporů, které se na tebe vztahují (jak je uvedeno v Článku 16.1 výše).

Odstavec B: Řešení sporů v Severní, Střední nebo Jižní Americe (s výjimkou Brazílie)

16.3. Co je proboha arbitráž? (Metoda mimosoudního řešení sporů. Bez soudních síní a porot.)

Arbitráž je proces alternativního řešení sporu, ve kterém se zúčastněné strany shodnou na vyřešení sporu prostřednictvím neutrální třetí strany,a nikoliv prostřednictvím zasedajícího soudce či poroty. Arbitráž umožňuje zúčastněným stranám vyřešit spory v soukromí a bez formálních náležitostí soudního řízení. V arbitráži se postupuje dle jiných procedurálních pravidel než u soudu a podléhá velmi omezenému přezkoumání soudů.

16.4. Umožní arbitráž dosažení stejného druhu nápravy jako soud? (Ano.)

Rozhodce má pravomoc rozhodnout o jakémkoliv druhu nápravy, který by byl dostupný na individuálním základě u soudu příslušné jurisdikce, nikoli však nápravu, která by se týkala nezúčastněných stran. Rozhodce vydá rozhodnutí (nazývá se „Rozhodčí nález“) sestávající z písemného prohlášení, které pojednává o povaze každého nároku a poskytuje stručné písemné prohlášení o základních nálezech a závěrech, na kterých se Rozhodčí nález zakládá. Rozhodčí nález bude konečný, pro zúčastněné strany závazný a může být potvrzen soudem příslušné jurisdikce, načež bude vymáhán jako jakékoliv jiné soudní nařízení či rozsudek.

16.5. Jaké nároky mohou být předmětem arbitráže? (Téměř vše.)

Jakýkoliv spor, nárok nebo sporný bod vyvstávající z těchto Podmínek nebo Služeb Riotu nebo ve spojitosti s nimi bude namísto soudním řízením vyřešen výhradně soukromou, závaznou arbitráží s výjimkou opodstatněných malých nároků, které mohou být předloženy soudu pro drobné nároky a případy, kdy může kterákoliv ze stran požádat o mimořádné, prozatímní opatření před tím, než se ustanoví rozhodce dle Článku 16.12 dole. Znamená to, že s výjimkou oprávněných malých nároků a mimořádných situací v souladu s Článkem 16.12 dole se Ty a Riot Games vzdáváte práva řešit tyto nároky soudně, a to včetně práva na soudní řízení před porotou tam, kde je to možné.

16.6. Mohu podat hromadnou žalobu? (Ne. Omlouváme se za další právnické výkřiky, ale tohle je velmi důležité.)

Společně s Riot Games souhlasíš s tím, že každá strana je oprávněna proti druhé straně vznést nárok pouze jednotlivě, a ne jako žalobce nebo člen hromadné žalující strany v cílené nebo reprezentativní žalobě nebo řízení. Ledaže se s Riot Games dohodnete jinak, nemůže rozhodce konsolidovat nebo se přidat k více než jednomu nároku osoby nebo strany a nemůže předsedat jakékoliv formě konsolidovaného, reprezentativního nebo hromadného řízení. Rozhodce je také oprávněn rozhodnout o nápravě (včetně peněžní a soudního zákazu) jen ve prospěch jednotlivé strany usilující o nápravu a pouze v rozsahu nezbytném k poskytnutí nápravy vyžadované jednotlivým nárokem (nároky) této strany.

16.7. V jakých záležitostech může rozhodce rozhodovat? (V podstatě ve všech.)

Rozhodce může rozhodovat ve všech záležitostech mezi Tebou a Riot Games.

16.8. Kdo povede arbitráž? (AAA, na základě svých „Pravidel rozhodčího řízení pro spotřebitele“.)

Arbitráž bude vedena AAA v souladu s Pravidly rozhodčího řízení pro spotřebitele („Pravidla AAA“). V souladu s těmito pravidly bude vybrán jediný rozhodce. Rozhodnutí o Rozhodčím nálezu může být vydáno libovolným příslušným soudem.

16.9. Jak arbitráž začíná? (Jedna strana zašle druhé straně a AAA písemné oznámení popisující situaci a požadovanou nápravu.)

Arbitráž může zahájit kterákoliv ze stran. Strana zahajující arbitráž se nazývá „Navrhovatel“. Strana, která si přeje zahájit arbitráž, musí AAA podat psanou Žádost o arbitráž a oznámit tuto skutečnost druhé straně. AAA poskytuje na své webové stránce formulář Žádosti o arbitráž.

16.10. Kdo arbitráž zaplatí? (Poplatky za podání menších nároků uhradíme my, ale poplatky za podání větších nároků uhradíte vy. Nebudeme od Tebe požadovat úhradu poplatků za právní služby, ledaže shledáme Tvůj nárok jako neopodstatněný.)

Úhrady veškerých poplatků za podání, administraci a rozhodce se řídí pravidly AAA. My uhradíme veškeré poplatky za podání, administraci a rozhodce, pokud je Tvůj nárok menší než 10 000 $ , ledaže rozhodce rozhodne o sporu jako o neopodstatněném. Pokud bude v arbitráži rozhodnuto v náš prospěch, zaplatíme veškeré naše poplatky za právní služby a nebudeme po Tobě požadovat jejich uhrazení. Pokud bude v arbitráži rozhodnuto ve Tvůj prospěch, budeš mít nárok na úhradu poplatků za právní služby a výdaje do výše stanovené platnými právními předpisy.

16.11. Kde a jak se bude arbitráž konat? (Proběhne telefonicky, písemně, nebo ve Tvém městě – to je na Tobě.)

Můžeš se rozhodnout řešit arbitráž po telefonu, na základě písemných podání, osobně v zemi, kde bydlíš, nebo na jiném oboustranně schváleném místě.

16.12. A co porušení duševního vlastnictví? (Každá strana se může obrátit na soud pouze za účelem vydání prozatímního opatření.)

V případě nutnosti ochrany práv a zájmů dotyčné strany v záležitosti porušení práv duševního vlastnictví nebo jejich zneužití, je každá ze stran oprávněna ještě před stanoveným zahájením arbitráže usilovat o vydání prozatímního opatření, včetně soudního nařízení či podobné nápravy, a to v souladu s pravidly AAA nebo od soudu příslušné jurisdikce umístěném v okrese Los Angeles County v Kalifornii.

16.13. Může některá ze stran o této arbitráži povědět přátelům a sledujícím na Twitteru? (Ne.)

Společně s Riot Games souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky nebo sporné body předložené k arbitráži a veškerá související řízení včetně dohody o vyřešení sporu jsou důvěrné. Nicméně vítězná strana v jakékoliv arbitráži může podat Rozhodčí nález arbitráže libovolnému soudu příslušné jurisdikce k potvrzení tohoto Rozhodčího nálezu v podobě soudního nařízení nebo rozsudku.

16.14. Co když je část této Dohody k arbitráži nevymahatelná? (Zbytek zůstává v platnosti – maximum vymahatelného dle platných zákonů zůstává nadále v platnosti.)

Společně s Riot Games souhlasíte s tím, že pokud bude jakékoliv ustanovení této dohody o arbitráži shledáno nevymahatelným, bude tato část oddělena a zbytek arbitrážní doložky bude i nadále plně platný a účinný. Nicméně pokud Odstavec 16.6 výše (s nadpisem „Mohu vznést hromadnou nebo kolektivní žalobu?“) nebo jakákoliv jeho část bude shledán nevymahatelným, bude celá tato arbitrážní doložka (tzn. celý Odstavec A Článku 16) od těchto Podmínek oddělena a veškeré nároky mezi Tebou a Riot Games budou rozhodnuty výhradně soudem v okrese Los Angeles v Kalifornii dle příslušné části Článku 15 výše.

Odstavec C: Řešení sporů v Jižní Koreji

Jakýkoliv spor vycházející z těchto Podmínek nebo Služeb Riotu bude řešen u soudu příslušného podle Korejského občanského soudního řádu.

Odstavec D: Řešení sporů v Japonsku

Okresní soud v Tokiu má výhradní pravomoc v první instanci nad jakýmkoliv sporem mezi Riot Games a Tebou, vycházejícím z nebo ve spojitosti s těmito Podmínkami nebo jakýmikoliv Službami Riotu.

Odstavec E: Řešení sporů v SEA

Jakýkoliv spor, sporný bod, nárok nebo jakákoliv neshoda vyplývající z nebo ve spojitosti s těmito Podmínkami nebo Službami Riotu, včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení, bude projednána a s konečnou platností rozhodnuta v arbitráži, kterou provede Singapurské mezinárodní arbitrážní centrum (Singapore International Arbitration Centre, „SIAC“) na základě momentálně platných arbitrážních pravidel Singapurského mezinárodních arbitrážního centra („Pravidla SIAC“), které se považují za začleněné odkazem v tomto Článku. Místem konání arbitráže bude Singapur. Tribunál se bude sestávat ze tří (3) rozhodců a jazyk arbitráže bude angličtina.

Odstavec F: Řešení sporů pro obyvatele EHP

16.15. Mám nějaké další možnosti řešení sporů?

Pokud žiješ v EHP, můžeš tento spor odkázat na Platformu Řešení sporů online Evropské komise (viz ec.europa.eu/consumers/odr).

Do jednoho roku od podání stížnosti naší straně se můžeš spor s Riot Games pokusit vyřešit také prostřednictvím mediace. Tento postup nijak neomezuje Tvé zákonné právo zahájit soudní řízení.

17. DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SLUŽBY RIOTU

17.1. Všeobecné podmínky

K Službám Riotu můžeš přistupovat z určitých obchodů a platforem třetích stran (autorizovaný poskytovatel obchodu, herního systému, konzole nebo platformy třetí strany, společně jako „Platforma třetí strany“), které zpřístupníme za předpokladu, že souhlasíš s následujícím:

 • Tyto Podmínky jsou dohodou mezi námi a Tebou, a nikoliv mezi Tebou a Platformou třetí strany. Co se týče Riot Games a Platformy třetí strany, za jakékoliv Služby Riotu odpovídá společnost Riot Games.
 • Platforma třetí strany není povinna poskytovat údržbu ani podpůrné služby k Službám Riotu.
 • Platforma třetí strany neodpovídá za vznesení jakýchkoliv nároků, které máš v souvislosti se Službami Riotu nebo v souvislosti s držením a užíváním Služeb Riotu.
 • Pokud třetí strana tvrdí, že jakákoliv Služba Riotu porušuje práva k duševnímu vlastnictví jiné strany, jakožto mezi Platformou třetí strany a Riot Games, Platforma třetí strany neodpovídá za prošetření, obranu, urovnání a odmítnutí jakéhokoliv takového nároku.
 • Platforma třetí strany a její dceřiné společnosti jsou ve vztahu k těmto Podmínkám oprávněnou třetí stranou, neboť ty se vztahují i k Tvojí licenci na Služby Riotu. Okamžikem Tvého přijetí těchto Podmínek nabývá Platforma třetí strany jakožto oprávněná třetí strana právo (a bude se předpokládat, že toto práva přijala) vymáhat Článek 17 a Článek 19.9 ve vztahu k Tvé licenci Služeb Riotu vůči Tobě.
 • Při přístupu k Platformě třetí strany a při jejím používání jsi povinen také jednat v souladu se všemi platnými podmínkami služby a licencemi třetí strany, včetně jakýchkoliv dodatečných podmínek platných při stahování, streamování, přístupu nebo používání jakékoliv hry Riotu, Virtuálního obsahu nebo dalších Služeb Riotu.

18. PRÁVNÍ SUBJEKTY RIOTU

Riot Games se skládá z mnoha různých právních subjektů, které působí po celém světě. Tyto Podmínky představují dohodu mezi tebou a konkrétním subjektem Riot Games odpovědným za poskytování Služeb Riotu ve tvém regionu, jak je uvedeno níže.

Pokud žiješ kdekoliv v Severní, Střední nebo Jižní Americe (s výjimkou Brazílie):

Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
Spojené státy Americké

Pokud žiješ v Jižní Koreji:

Riot Games Korea, Ltd.
Attn: Legal Department
30th floor, Parnas Tower, 521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea

Pokud žiješ v Japonsku:

Riot Games, LLC
Attn: Legal Department
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Japan

Pokud žiješ v SEA:

Riot Games Services PTE. LTD.
Attn: Legal Department
51 Bras Basah Rd, #05-01, S5008 & S5009,
Singapore 189554

Pokud žiješ kdekoliv jinde včetně zemí EHP, Velké Británie či v Brazílii:


Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

19. OSTATNÍ

19.1. Co mám dělat, pokud mám dotazy ohledně Služeb Riotu? (Dokud nezaložíme yordlí call centrum, můžeš nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.)

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Služeb Riotu nebo chceš-li nás kontaktovat z kteréhokoliv jiného důvodu, kontaktuj prosím podporu Riot Games na e-mailové adrese support@riotgames.com.

19.2. Může tyto Podmínky postoupit kterákoliv strana? (Ne bez souhlasu druhé strany.)

Ani ty ani Riot Games nemůžete svá práva podle těchto Podmínek postoupit jako celek nebo jejich část jakékoli osobě nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Jakékoli neoprávněné postoupení vámi nebo námi bude neplatné.

19.3. Je toto naše úplná dohoda? (Ano, včetně všech dalších důležitých zásad uvedených výše.)

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi Tebou a Riot Games týkající se Služeb Riotu a nahrazují veškeré předcházející či současné dohody mezi Tebou a Riot Games. Tyto Podmínky existují souběžně s a nenahrazují žádná pravidla Riot Games, na které je odkazováno v těchto Podmínkách. Ty i Riot Games souhlasíte s tím, že nespoléháte na žádné podmínky, prohlášení, záruky a podobně, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

19.4. Co se stane v případě zásahu vyšší moci do Hry? (Riot nenese odpovědnost.)

Společnost Riot Games neodpovídá za prodlení či selhání při plnění, včetně jakéhokoliv selhání při plnění podle těchto Podmínek z důvodu nepředvídatelných okolností nebo zapříčiněných situacemi, které jsou mimo kontrolu Riot Games jako například: (a) hackování, kybernetické útoky, poškození/ztráta dat (za předpokladu, že jsme učinili přiměřené kroky, které by podnikly podobné společnosti k prevenci před takovou událostí); nebo (b) vyšší moc, válka, terorismus, bombové hrozby, nepokoje, embarga, jednání civilních nebo vojenských úřadů, požáry, záplavy, nehody, stávky, nedostatek přepravních kapacit, paliva, energie, pracovních sil či materiálů. Tímto však nejsou omezena ani ovlivněna práva podle právních předpisů na ochranu spotřebitele.

19.5. Znamenají tyto Podmínky, že jsme partneři? (Z právního hlediska ne.)

Souhlasíš s tím, že na základě těchto Podmínek nebo v důsledku užívání Služeb Riotu mezi Tebou a Riot Games nevzniká a neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr nebo agenturní poměr.

19.6. Pokud poruším tyto Podmínky a Riot dlouhou dobu nepodnikne žádné kroky, znamená to, že mi to prošlo? (Ne. Vyhrazujeme si všechna naše práva.)

Nečinnost Riot Games při vynucování jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemůže být v žádném případě vykládáno jako současné ani budoucí vzdání se takového ustanovení, ani nemůže mít žádným způsobem vliv na právo kterékoliv ze stran k vynucení každého takového jednotlivého ustanovení. Jakékoliv vzdání se některého z ustanovení, podmínky nebo požadavku ze strany Riot Games obsažených v těchto Podmínkách nezakládá vzdání se žádné budoucí povinnosti k dodržování takových ustanovení, podmínek či požadavků.

19.7. Jaké prostředky nápravy má Riot Games k dispozici, pokud tyto Podmínky poruším?

Společnost Riot Games by utrpěla nenapravitelnou škodu, pokud náprava porušení některých ustanovení těchto Podmínek (jako například v Článku 3.2) nebude konkrétně vymáhána. Náhrada škody by pro společnost Riot Games v takovém případě nemusela představovat odpovídající odškodnění. Můžeme se dovolat tohoto Článku a požádat soud o soudní příkaz nebo konkrétní výkon.

19.8. Pokud potřebuji Riotu zaslat právní oznámení, kam ho mám zaslat? (Doufáme, že nám právní oznámení nikdy nebudeš muset zasílat, ale kdyby přeci jen…)

S výjimkou případů, kdy je v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo pokud to není povoleno v jurisdikci, ve které máš bydliště, veškerá Tebou učiněná nebo požadovaná oznámení dle těchto Podmínek musí být vyhotovena písemně a adresována subjektu Riot Games, který ti poskytuje dotčené Služby Riotu. V Článku 18 najdete adresu příslušného subjektu Riot Games.

19.9. Mohu Hru hrát, pokud má vláda Spojených států za to, že mohu být terorista nebo žiji v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo? (Ne.)

Převážná část Služeb Riotu je vyvíjena ve Spojených státech, tudíž Služby Riotu nesmíš používat, pokud: (1) jsi Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států evidován jako zvláštně označený státní příslušník a/nebo blokovaná osoba; (2) tě Úřad průmyslu a bezpečnosti Ministerstva obchodu a financí Spojených států uvádí na seznamu zamítnutých osob či seznamu pochybných stran; nebo (3) jsi uveden na podobném seznamu vyhlášeném oficiálním vládním úřadem či ministerstvem vlády Spojených států. Zaručuješ, že se nenacházíš v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo, či v zemi, která je pod kontrolou takové země nebo že nejsi státním příslušníkem nebo residentem některé ze zemí, na kterou bylo embargo uvaleno.

19.10. Pokud se část těchto Podmínek ukáže jako neplatná, co se stane se zbytkem? (Je to stejné jako se Zacem. Tyto Podmínky mohou přijít o svou část nebo dvě, ale co zůstane, žije dál.)

S výjimkou případů, kdy je v těchto Podmínkách stanoveno jinak, pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek prohlášeno za neplatné či nevymahatelné, a to z jakéhokoliv důvodu, takové ustanovení se považuje za oddělené od těchto Podmínek a zbytek těchto Podmínek zůstává platným a vymahatelným.

19.11. Jsou tyto hloupé nadpisy právně závazné? (Ne. Tyto nadpisy jsou pouze snahou našich právníků upoutat a pobavit. Ostatní právníci si o těchto nadpisech myslí, že jsou přiměřeně poutavé a vtipné.)

Nadpisy a poznámky jsou v těchto Podmínkách obsaženy pouze pro informační a zábavní účely. Nemají absolutně žádné právní účinky.

19.12. Jak dlouho tyto Podmínky trvají? (Po dobu užívání Služeb Riotu nebo do zrušení Tvého účtu. Některá ustanovení byla chronoshiftována a budou trvat věčně.)

Tyto Podmínky počínají dnem, kdy je poprvé přijmeš, a trvají po dobu užívání nebo trvání účtu u Služeb Riotu. Nicméně Články 2.3, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6, 8 a 13-18 včetně, Tě zavazují i po vypovězení těchto Podmínek.

19.13. Když v těchto Podmínkách použijeme výraz „včetně“, znamená to omezení? (Ne.)

Kdykoliv v těchto Podmínkách použijeme výraz „včetně“, máme na mysli „včetně bez omezení.“
KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“ NÍŽE NEBO ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ČI PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM RIOTU SOUHLASÍŠ S TÍM, ŽE BUDEŠ VÁZÁN PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.