Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Riot Games® — Warunki Świadczenia Usług

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2023 r.

Witajcie, Gracze!

Niniejszy regulamin świadczenia usług („Warunki”) określają warunki i zasady, zgodnie z którymi Riot Games oferuje dostęp do gier, aplikacji, witryn internetowych i innych usług („Usługi Riot”). Riot Games to globalna spółka zajmująca się grami, z siedzibą w Los Angeles oraz biurami i obszarami działania zlokalizowanymi na całym świecie. Używane przez nas określenie „Riot Games” oznacza jednostkę Riot Games odpowiedzialną za świadczenie usług Riot w regionie użytkownika (informacje na ten temat można znaleźć poniżej w Ustępie 18), a niniejsze Warunki stanowią umowę między użytkownikiem i tą jednostką.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, zwracając szczególną uwagę na następujące postanowienia:

 • Rozstrzyganie sporów. Użytkowników mających miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych prosimy o przeczytanie wiążącej klauzuli dotyczącej arbitrażu oraz zrzeczenia się praw do pozwu zbiorowego w Części A ustępu 16. Ma ona wpływ na sposób rozstrzygania sporów między nami.
 • Wirtualna zawartość. Klikając w celu zakupu, zdobycia lub bezpłatnego przysporzenia Wirtualnej zawartości, użytkownik uzyskuje jedynie licencję na dostęp do wirtualnej zawartości. Żadna odblokowana przez użytkownika Wirtualna zawartość nie staje się jego własnością i nie może on przekazać jej nikomu innemu. Wirtualna zawartość nie ma wartości pieniężnej — na ogół jest ona specyficzna dla gry i nie można jej wymienić na jakiekolwiek „prawdziwe” pieniądze.
 • Polityka zwrotów. Uzyskując natychmiastowy dostęp lub pobierając cyfrową zawartość, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia i uzyskania zwrotu pieniędzy. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, ale nasz polityka zwrotów jest bardzo restrykcyjna. Więcej o tym można przeczytać tutaj.
 • Zasady korzystania. Użytkownik zgadza się przestrzegać naszych Zasad korzystania (Ustęp 7). Dotyczą one zarówno sposobu postępowania podczas gry, jak również pewnych zachowań poza grą w przypadku korzystania z Usług Riot.
 • Prawa regionalne. W niektórych jurysdykcjach (na przykład w Australii i Nowej Zelandii) mogą obowiązywać przepisy, które przyznają użytkownikowi prawa dodatkowe do tych opisanych w niniejszych Warunkach, w zależności od tego, gdzie użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Riot lub z nich korzysta. W zakresie, w jakim postanowienia jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa są sprzeczne z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, takie postanowienia będą miały pierwszeństwo.

Uwaga, Rodzice!

W naszej stronie internetowej podajemy informacje o kategorii wiekowej gier. Zachęcamy również do nadzorowania działań Waszego dziecka w trybie online, kontrolowania zawartości, do jakiej ma ono dostęp, oraz monitorowania jego interakcji społecznościowych, o ile ma to miejsce. Więcej informacji na temat kategorii wiekowych gier i opisów zawartości można znaleźć w lokalnym systemie kategorii.

SPIS TREŚCI

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA
 2. ZAMKNIĘCIE KONTA
 3. LICENCJA OGRANICZONA
 4. WIRTUALNE PRZEDMIOTY, WALUTA GRY I ZAKUPY
 5. OPŁATY I PODATKI
 6. ZASADY WYSYŁANIA NIEZAMAWIANYCH POMYSŁÓW
 7. ZASADY KORZYSTANIA
 8. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 9. MONITOROWANIE I SYSTEM ANTI-CHEAT
 10. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE
 11. LINKI
 12. ZAWIADOMIENIE ORAZ PROCEDURA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH
 13. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE RĘKOJMI
 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 15. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
 16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 17. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG RIOT
 18. PODMIOTY RIOT
 19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. KONTO UŻYTKOWNIKA

1.1. Czy spełniam warunki do utworzenia konta i korzystania z Usług Riot? (Musisz być osobą pełnoletnią lub uzyskać zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego).

Dostęp do wielu naszych usług wymaga konta Riot Games. Aby utworzyć konto i korzystać z usług Riot, użytkownik musi: (i) być osobą pełnoletnią; (ii) być osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych, lub (iii) posiadać ważną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, który będzie podlegał niniejszym Warunkom. Jeśli użytkownik nie jest osobą pełnoletnią ani osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych, lub nie rozumie tego Ustępu, powinien porozmawiać z rodzicami bądź opiekunem prawnym i poprosić ich o pomoc. Rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej, która zakłada u nas konto, musi razem z osobą małoletnią zaakceptować niniejsze Warunki i zobowiązać się do ich przestrzegania. Ponosi on także pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i przestrzeganie niniejszych Warunków przez osobę małoletnią, w tym za wszystkie zakupy dokonane w ramach konta. Użytkownik nie może utworzyć konta, korzystać z konta ani korzystać z jakichkolwiek Usług Riot w imieniu jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub innej osoby prawnej, jak również do celów komercyjnych.

1.2. Jak mogę założyć konto?(Na naszej stronie internetowej lub przy użyciu uwierzytelniania przez sieć społecznościową).

Użytkownik może utworzyć konto przy użyciu unikatowych danych logowania na naszych stronach internetowych lub logując się do Usług Riot za pomocą istniejącego konta w mediach społecznościowych (jeśli je posiada).

1.3. Czy muszę podać moje imię, nazwisko i inne informacje zgodnie z prawdą? (Tak. Nie próbuj wpisywać np. „Na pewno nie Blitzcrank” albo „Na pewno nie Udyr”. To nie jest śmieszne).

Należy zawsze podawać dokładne i kompletne informacje, w tym imię i nazwisko.

1.4. Mam mnóstwo różnych kont e-mail. Czy to ważne, którego użyję do zarejestrowania konta? (Tak. W przeciwnym razie mogą ominąć Cię ważne powiadomienia).

Na adres poczty elektronicznej zarejestrowany na Twoim koncie wysyłamy powiadomienia związane z kontem, kwestiami prawnymi i usługami. Powiadomienia mogą być naprawdę ważne (np. powiadomienie o tym, że zamierzamy rozwiązać umowę o korzystanie z konta użytkownika z powodu braku aktywności), dlatego użytkownik musi dbać o to, aby adres skojarzony z jego kontem był aktualny i (jeśli o to poprosimy) zweryfikowany. Jeśli konto zostanie utworzone przez zalogowanie się do Usług Riot za pomocą konta w mediach społecznościowych, adresem e-mail konta Riot Games będzie adres e-mail powiązany z tym kontem w mediach społecznościowych.

1.5. Czy mogę udostępnić lub sprzedać moje konto lub dane logowania? (Nie).

Tworząc konto, użytkownik musi wybrać unikatową nazwę użytkownika i hasło (zwane dalej łącznie „Danymi logowania”). Użytkownik zgadza się na to, że:

 • Zabronione jest udostępnianie konta lub Danych logowania komukolwiek.
 • Nie można sprzedawać, przekazywać ani udostępniać innym osobom konta lub Danych logowania, ani też proponować podejmowania takich działań.
 • Dane logowania muszą być zachowane w poufności.

Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, w tym o nieautoryzowanym dostępie do konta bądź utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu bądź ujawnieniu danych logowania albo informacji dotyczących płatności, musi natychmiast nas o tym poinformować, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania. Odpowiedzialność za wszelkie szkody (w tym utratę lub użycie Wirtualnej zawartości) na koncie, którego Dane logowania zostały udostępnione lub w stosunku do którego nie zachowano zasad bezpieczeństwa konta bądź Danych logowania, spoczywa na użytkowniku.

2. ZAMKNIĘCIE KONTA

2.1. W jaki sposób moje konto może zostać zawieszone lub zamknięte? (Jeśli złamiesz zasady, Twoje konto dosięgnie Demaciańska Sprawiedliwość!)

2.1.1. Użytkownik. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć lub zawiesić korzystanie ze swojego konta, pisząc do nas na adres support@riotgames.com.

2.1.2. My. Możemy rozwiązać umowę o korzystanie z usługi konta lub zawiesić konto użytkownika, jeżeli ustalimy, że:

 1. użytkownik naruszył jakakolwiek części postanowień niniejszych Warunków (w tym dotyczące Zasad korzystania);
 2. działanie takie będzie leżało w najlepszym interesie naszej społeczności lub Usług Riot lub jest niezbędne w celu przestrzegania praw osób trzecich;
 3. przestaliśmy oferować usługi Riot w regionie użytkownika (jednak jeśli zamierzamy zakończyć oferowanie istotnej, kluczowej funkcji gry lub wszystkich usług Riot w regionie użytkownika, zazwyczaj zamieszczamy odpowiednio wcześniej powiadomienie o tym fakcie na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub w grze);
 4. użytkownik nie uiszcza należnych nam opłat (z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej po naszej stronie) lub musimy zwrócić komuś pieniądze z powodu nieautoryzowanej płatności dokonanej z konta użytkownika; lub
 5. użytkownik w sposób nieautoryzowany użył (lub mamy uzasadnione podstawy do podejrzeń, że użył) danych płatniczych innej osoby.

Tego rodzaju ustaleń możemy dokonać z pomocą zautomatyzowanych systemów i narzędzi do uczenia maszynowego lub korzystając z innych metod, które uznamy za stosowne. Jeśli użytkownik uważa, że popełniliśmy błąd, prosimy o Kontakt z nami, podając wszystkie szczegóły. Sprawa użytkownika zostanie przez nas rozpatrzona, ale na czas jej rozpatrywania możemy zawiesić jego konto. Użytkownik może także zakwestionować nasze ustalenia (zobacz Ustęp 17).

2.2. Czy Riot zachowa moje konto na zawsze, nawet jeśli przestanę go używać? (Jeśli porzucisz swoje konto na bardzo długi czas, możemy rozwiązać umowę o korzystanie z twojego konta, wysyłając wcześniej powiadomienie i dając możliwość jego reaktywacji).

Jeżeli użytkownik nie używa swojego konta przez długi czas, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków, dotyczących między innymi jego zawieszenia lub rozwiązania umowy o korzystanie z usługi konta. Jeżeli będziemy mieli zamiar zastosować odpowiednie środki względem długo nieużywanego konta użytkownika, najpierw go o tym poinformujemy (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres zarejestrowany na koncie), dając mu możliwość uniknięcia zastosowania tego rodzaju działań (np. usunięcia konta).

2.3. Co się stanie, jeśli Riot zamknie moje konto? (Stracisz możliwość grania oraz dostęp do wszystkich zakupów, między innymi do Waluty gry i Wirtualnych przedmiotów).

Jeśli umowa o korzystanie z konta użytkownika zostanie rozwiązana, użytkownik nie będzie już mieć dostępu do niego, w tym do żadnych powiązanych danych lub Wirtualnej zawartości (łącznie z Walutą gry), jednak w żaden sposób nie wpłynie to na jego prawa do ochrony danych lub prawa konsumenta, a w szczególności ich nie ograniczy. W przypadku rozwiązania umowy o korzystanie z konta z uzasadnionego powodu (np. w wyniku naruszenia niniejszych Warunków):

 • użytkownikowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot kosztów, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika; i
 • zastrzegamy sobie również prawo do rozwiązania innych umów o korzystanie z kont utworzonych przez użytkownika, a także jego dostępu do wszelkich innych Usług Riot (również bez zwrotu kosztów lub odpowiedzialności wobec użytkownika).

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Usług Riot wiąże się z ryzykiem rozwiązania umowy o korzystanie z konta lub zawieszenia konta zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz że podczas korzystania z Usług Riot będzie mieć to ryzyko na uwadze i zawsze będzie postępować w sposób zgodny z prawem i Warunkami.

3. LICENCJA OGRANICZONA

3.1. Co mogę robić z Usługami Riot? (Z Usług Riot możesz korzystać na własny, niekomercyjny użytek).

Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na używanie i korzystanie z usług Riot (i jakiejkolwiek Wirtualnej zawartości) wyłącznie dla celów osobistych, niekomercyjnych, rozrywkowych i wyraźnie uzależniamy ją od przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków. Jeśli rozwiążemy umowę o korzystanie z konta użytkownika, natychmiast utraci on wszystkie licencje, jakie udzieliliśmy mu w ramach Usług Riot, i całą Wirtualną zawartość. O ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w podpisanej przez nas umowie, użytkownik nie może sprzedawać, kopiować, wymieniać, pożyczać, stosować inżynierii wstecznej, dekompilować, pozyskiwać kodu źródłowego, tłumaczyć, dzierżawić, wynajmować, ustanawiać zabezpieczenia, transferować, publikować, cedować lub rozpowszechniać w inny sposób jakichkolwiek Usług Riot lub jakichkolwiek dóbr lub praw składających się na własność intelektualną Riot Games, w tym jakiegokolwiek należącego do Riot Games kodu komputerowego lub Wirtualnej zawartości.

3.2. Czy mogę przerabiać własność intelektualną Riot? (Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do naszej własności intelektualnej, ale pozwalamy na pewne osobiste, niekomercyjne korzystanie z niej, takie jak tworzenie prac fanów — fanartów).

Wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy tytuły prawne i zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły i interesy prawne w stosunku do Usług Riot, w tym względem wszelkich danych i treści publikowanych, generowanych, dostarczanych lub w inny sposób udostępnianych w ramach lub za pośrednictwem Usług Riot, w tym kont użytkowników, kodu komputerowego, tytułów, obiektów, artefaktów, postaci, nazw postaci, logów czatu, nagrań i transmisji z gry, lokalizacji, nazw miejsc, historii, fabuły, dialogów, powiedzeń, prac plastycznych, grafik, projektów budynków i krajobrazów, animacji, dźwięków, utworów muzycznych i nagrań, wirtualnych przedmiotów, waluty gry, efektów audiowizualnych, podobizn postaci, trybu działania oraz rozgrywki (określanych łącznie jako „Treść gry”). Dla jasności — Treść gry obejmuje Wirtualną zawartość. Zabronione jest tworzenie utworów na podstawie Treści gry lub Usług Riot, chyba że wyraźnie na to zezwolimy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co jest aktualnie dozwolone, prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Legal Jibber Jabber (mając świadomość, że od czasu do czasu je zmieniamy, a w niektórych regionach, w których współpracujemy z wydawcami zewnętrznymi, warunki korzystania z usług wydawców mogą zastępować postanowienia tych zasad).

Użytkownik zgadza się też, że nie może używać żadnego z naszych znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logotypów, nazw domen, sloganów ani szaty graficznej, chyba że udzielimy mu licencji na podstawie podpisanej przez nas umowy zwartej w formie pisemnej. Powielanie, redystrybucja lub modyfikacja Usług Riot lub korzystanie z Usług Riot niezgodnie z niniejszymi Warunkami jest wyraźnie zabronione i może skutkować surową odpowiedzialnością cywilną lub karną.

4. WIRTUALNE PRZEDMIOTY, WALUTA GRY I ZAKUPY

4.1.Co to jest Wirtualna zawartość? (Wirtualna zawartość obejmuje takie składniki jak waluta gry i wirtualne przedmioty, na przykład bohaterów, skórki, emotki, akcesoria itd.)

Gdy użytkownik korzysta z Usług Riot, możemy zapewnić mu możliwość uzyskania licencji ograniczonej na dostęp do wirtualnych przedmiotów, takich jak bohaterowie, skórki, emotki itd., („Wirtualne przedmioty”) oraz waluty obowiązującej w grze („Waluta gry”), przypisanych do konta użytkownika (określanych łącznie jako „Wirtualna zawartość”).

Waluty gry można używać tylko w konkretnej grze, dla której została zakupiona, chyba że w momencie zakupu postanowiono inaczej.

4.2. Jak mogę uzyskać „licencję” na dostęp do Wirtualnej zawartości? (Możesz ją kupić, nabyć lub otrzymać).

Możemy zapewnić użytkownikowi różne możliwości nabycia licencji ograniczonej na dostęp do Waluty gry lub Wirtualnej zawartości, między innymi:

 1. zakupienie jej (np. za pomocą karty kredytowej);
 2. uzyskanie jej (np. przez wykonywanie misji lub zadań w grze); lub
 3. otrzymanie jej (np. w prezencie od innego gracza lub przy użyciu funkcji warsztatu, takiej jak Hextech®).

4.3. Czy jestem „właścicielem” odblokowanej przeze mnie Wirtualnej zawartości? (Nie. „Odblokowywana” zawartość nie stanowi rzeczy jako takiej, należy ją traktować raczej jako nieprzenoszalną, ograniczoną licencję na dostęp do niej).

Użytkownik nie posiada żadnych praw własności ani innych praw rzeczowych do odblokowanej Wirtualnej zawartości, niezależnie od sposobu uzyskania do niej dostępu. Wirtualna zawartość nie ma wartości pieniężnej. Użytkownik nie może przenosić (chyba że pozwolimy na to w ramach funkcjonalności Usług Riot) ani odbierać Wirtualnej zawartości za jakiekolwiek „prawdziwe” pieniądze. Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot za zakupioną licencję na dostęp do Wirtualnej zawartości, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas dozwolonych. Aktualne zasady zwrotu zawartości są dostępne tutaj.

4.4. Jeszcze raz: nie jestem właścicielem mojej Wirtualnej zawartości? („Nie!” zakrzyknęli wszyscy prawnicy).

Gdy użytkownik uzyskuje od nas Wirtualną zawartość, tak naprawdę dajemy mu osobiste, niewyłączne, nieprzenoszalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, odwoływalne, ograniczone upoważnienie oraz licencję na używanie tej Wirtualnej zawartości wyłącznie w połączeniu z korzystaniem z odpowiednich Usług Riot.

Niezależnie od jakichkolwiek kwestii stojących w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie przysługują mu żadne prawa własności ani żaden interes prawny w stosunku do konta, a wszelkie prawa dotyczące konta przysługują i będą przysługiwać Riot Games. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie posiada żadnego tytułu, prawa własności ani innych interesów prawnych do Wirtualnej zawartości, niezależnie od oferowanej lub zapłaconej w zamian kwoty. Ponadto, z wyjątkiem przypadków (1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, (2) w zakresie, w jakim niniejsze Warunki stanowią inaczej lub (3) jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, usunięcie, zmodyfikowanie, osłabienie, „hackowanie” czy inne szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane w stosunku do Wirtualnej zawartości, w tym za usunięcie Wirtualnej zawartości po rozwiązaniu umowy o korzystanie z konta lub wygaśnięciu konta użytkownika bądź po wprowadzeniu przez nas uzasadnionych zmian w Usługach Riot.

4.5. Czy moja Wirtualna zawartość zawsze będzie dostępna? (Niekoniecznie).

W ramach starań o stałe ulepszanie usług Riot, rozwijanie naszych gier oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług Riot i dobrej zabawy użytkownikom, mamy prawo do usuwania, zmieniania, przenoszenia, ponownego tworzenia pakietów, zmieniania cen lub transferowania dowolnej Treści Gry, w tym Wirtualnej zawartości, w całości lub w części, w dowolnym czasie, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia, w zakresie dozwolonym przez prawo. Na przykład Przedmioty wirtualne użytkownika mogą (i prawdopodobnie będą) zmieniać się na przestrzeni czasu w celu ulepszenia Usług Riot (w tym ze względu na balans gry, naprawę błędów lub ulepszenia graficzne) lub ze względu na przepisy prawa lub z prawnie uzasadnionych powodów. Jeżeli postanowimy całkowicie wycofać określone Przedmioty wirtualne zakupione ostatnio przez użytkownika, zwrócimy mu pieniądze lub zapewnimy ich zamiennik. Nie będziemy usuwać należącej do użytkownika Waluty gry bez uprzedzenia (na przykład za pośrednictwem postów w naszej witrynie internetowej, aplikacji lub grze), chyba że umowa o korzystanie z konta zostało rozwiązana z uzasadnionego powodu przez nas lub przez samego użytkownika na podstawie postanowień zawartych w Ustępie 2.1.1. Czasami możemy zmieniać siłę nabywczą Waluty gry (na przykład możemy zwiększyć ilość Waluty gry potrzebną do zakupu Wirtualnych przedmiotów, takich jak skórki). Zazwyczaj robimy to stopniowo, ale jeśli będziemy mieli zamiar wprowadzić zmiany, które znacząco wpłyną w negatywny sposób na należącą do użytkownika Walutę gry, zamieścimy odpowiednie powiadomienie (na przykład za pośrednictwem postów na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub grze). Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy oraz wyraźnie wykluczamy jakąkolwiek wartość, czy to pieniężną czy jakąkolwiek inną, przypisaną danym przechowywanym na serwerach, które obsługujemy lub kontrolujemy, w tym Treściom gry lub Wirtualnej zawartości przypisanym do konta użytkownika. Jeżeli zezwalamy na sprzedaż lub przekazanie prawa dostępu do niektórych Treści gry lub Wirtualnej zawartości, może to być prowadzone wyłącznie za pośrednictwem usług zaakceptowanych lub dostarczanych przez nas, o ile takie będą oferowane.

5. OPŁATY I PODATKI

5.1. Czy wszystko związane z Usługami Riot jest za darmo? (Nie).

Niektóre elementy Usług Riot mogą wymagać wniesienia opłaty, a użytkownik wyraża zgodę na podanie nam lub zewnętrznemu operatorowi płatności, z którym współpracujemy, kompletnych i prawidłowych danych dotyczących płatności. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich należnych opłat oraz podatków naliczanych dla konta. Możemy w każdej chwili dokonać korekty cen jakiejkolwiek części Usług Riot (ze skutkiem na przyszłość, tj. z wyjątkiem tych, które zostały już zakupione przez użytkownika). Może to wpłynąć na siłę nabywczą należącej do użytkownika Waluty gry, ale zazwyczaj odbywa się to stopniowo. Wszystkie opłaty i prowizje są płatne zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub prowizja stają się należne i wymagalne. Od czasu do czasu możemy modyfikować, zmieniać lub dodawać nowe opłaty oraz metody pobierania płatności ze skutkiem na przyszłość. Tego typu zmiany zaczynają obowiązywać po ogłoszeniu w niniejszych Warunkach lub gdzie indziej w naszych witrynach internetowych, aplikacjach lub grach. Z wyjątkiem przypadków naszego rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, jeśli użytkownik nie uiszcza należnych nam opłat lub musimy zwrócić komuś pieniądze z powodu nieautoryzowanej płatności dokonanej z konta użytkownika, możemy zawiesić konto lub rozwiązać umowę o korzystanie z konta. Więcej informacji zawiera Ustęp 2 (Zamknięcie konta).

Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie należne opłaty i inne prowizje za płatne usługi (w tym Walutę gry) są płatne z góry i nie podlegają zwrotowi, ani w całości, ani w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w niniejszych Warunkach lub naszej Polityce zwrotów. Z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa, winy umyślnej Riot (bądź w zakresie, w jakim niniejsze Warunki stanowią inaczej), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody i opłaty na swoim koncie wynikające z udostępnienia swoich danych uwierzytelniających do logowania lub za niedopilnowanie bezpieczeństwa konta czy danych uwierzytelniających do logowania.

5.2. Jakie są moje obowiązki związane z Walutą gry? (Zapłacenie należnych podatków, zweryfikowanie, czy wszystkie transakcje z nami są poprawne itp.)

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich należnych podatków związanych z nabyciem, korzystaniem lub uzyskiwaniem dostępu do Waluty gry. Waluta gry może być sprzedawana lub wydawana przez nas w pakietach, a ich cena może się różnić w zależności od zakupionej liczby i miejsca zakupu. Jeśli uznamy to za konieczne w ramach naszej rozsądnej oceny (lub w sposób zalecany przez prawo), możemy ograniczyć całkowitą ilość Waluty gry, którą można zakupić dla każdej gry, lub łączną ilość Waluty gry, która może być przechowywana na koncie użytkownika. Ponadto cena i dostępność Waluty gry i Wirtualnych przedmiotów mogą ulec zmianie ze skutkiem na przyszłość. Możemy ograniczyć sposób zakupu lub używania Waluty gry w zależności od lokalizacji użytkownika, ponieważ w różnych lokalizacjach stosujemy różne podejścia.

Użytkownik powinien sprawdzić, czy odpowiednia ilość Waluty gry została dodana do jego konta lub z niego pobrana w ramach danej transakcji. W przypadku podejrzenia pomyłki w saldzie Waluty gry prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Zbadamy sprawę i możemy w związku z tym poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji.

6. ZASADY WYSYŁANIA NIEZAMAWIANYCH POMYSŁÓW

6.1. Czy mogę wysłać do Riot pomysły na poprawę Gry? (Prosimy tego nie robić. Jeżeli je jednak otrzymamy, będziemy mieć pełne prawo do korzystania z nich bez ograniczeń czasowych).

Doceniamy uwagi dotyczące usług Riot, ale prosimy o nieprzesyłanie pomysłów, sugestii i materiałów (zwanych dalej łącznie „Niezamawianymi pomysłami”). Ze wszystkich Niezamawianych pomysłów dostarczonych przez użytkowników możemy swobodnie korzystać. Ta polityka ma na celu uniknięcie nieporozumień lub sporów w przypadku, gdy Usługi Riot okażą się podobne do Niezamawianych pomysłów przesłanych przez użytkowników.

Użytkownik może nie posiadać żadnych praw dotyczących Niezamawianych pomysłów, które uparcie chce do nas wysłać, ale jeśli to zrobi, będziemy mogli wykorzystać wszystkie lub niektóre Niezamawiane pomysły z dowolnego, wybranego przez nas powodu, i bez konieczności płacenia użytkownikowi.

Z prawnego punktu widzenia oznacza to, że w przypadku przesłania do nas Niezamawianych pomysłów użytkownik udziela nam globalnego, bezterminowego, nieodwołalnego, podlegającego sublicencjonowaniu, przenoszalności, cesji, niewyłącznego i nieodpłatnego upoważnienia oraz licencji na używanie, powielanie, rozprowadzanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, tworzenie opracowań, publiczne prezentowanie, publiczne odtwarzanie, odtwarzanie cyfrowe, wykonywanie, dokonywanie, sprzedawanie, oferowanie na sprzedaż i importowanie niezamawianych pomysłów, w tym na wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, projekty, wzory przemysłowe i użytkowe oraz wszelkie inne prawa własności i prawa własności intelektualnej z nimi związane, utrwalone na jakichkolwiek nośnikach znanych teraz lub stworzonych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, w tym na przekazywanie Niezamawianych pomysłów osobom trzecim bez wynagrodzenia dla użytkownika. W niezbędnym zakresie użytkownik zobowiązuje się sporządzać i dostarczać wszelkie dokumenty, jak również wykonać wszelkie czynności niezbędne lub pożądane w celu zapewnienia, że prawa do korzystania z Niezamawianych pomysłów przyznane nam w sposób określony powyżej są ważne, skuteczne i wykonalne, a użytkownik zrzeka się ich i zgadza się nigdy nie dochodzić tych praw, w tym praw autorskich w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo kraju, którego jurysdykcji podlega.

7. ZASADY KORZYSTANIA

7.1. Czy mogę trollować, obrażać lub dręczyć innych albo wysyłać im groźby podczas korzystania z Usług Riot? (Nie. W takim przypadku możemy podjąć odpowiednie działania, takie jak zbanowanie konta).

Aby móc korzystać z Usług Riot, użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i regulacji obowiązujących w kraju miejsca swojego zamieszkania. Musi również przestrzegać zasad akceptowalnego użytkowania i zachowania, które publikujemy od czasu do czasu w naszych witrynach internetowych, aplikacjach i grach, oraz wymienionych poniżej zasad postępowania (zbiorczo „Zasady korzystania”). Zasady korzystania publikowane na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i grach lub określone w tym Ustępie nie mają charakteru zamkniętego i zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany oraz do podejmowania wszelkich środków dyscyplinujących, w tym tymczasowego zablokowania, zawieszenia, rozwiązania umowy o korzystanie z konta lub usunięcia konta w celu ochrony integralności i natury Usług Riot bez względu na to, czy konkretne zachowanie zostało określone w Zasadach korzystania jako nieodpowiednie.

Oto przykłady zachowań, które uzasadniają zastosowanie środków dyscyplinujących:

 1. Podszywanie się pod dowolną osobę, spółkę lub podmiot, włączając w to pracownika Riot Games, lub komunikowanie się w jakikolwiek sposób sugerujący, że wiadomość pochodzi od Riot Games.
 2. Publikowanie w przestrzeni publicznej informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, pracowników Riot Games lub innych użytkowników.
 3. Nękanie, prześladowanie lub zastraszanie innych graczy lub pracowników Riot Games.
 4. Usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych wyłącznych praw Riot Games zawartych w Usługach Riot. Ponadto zabronione jest przekazywanie zawartości łamiącej lub naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa do patentu, znaków towarowych, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawa do publikacji, prawa osobiste lub inne prawa.
 5. Uczestniczenie w jakimkolwiek zachowaniu, które w naszej uzasadnionej opinii może być niewłaściwe lub obraźliwe dla innych graczy, w tym w komunikacji lub zachowaniu, które jest niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, jednoznaczne seksualnie, mizoginiczne, nacechowane uprzedzeniami lub niewłaściwe pod względem rasowym, etycznym lub w inny sposób rażącego.
 6. Przekazywanie lub umożliwienie przekazania zawartości zawierającej wirusy, uszkodzone dane, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby czasowe, cancelboty lub inne oprogramowanie nakierowane na lub powodujące uszkodzenie, szkodliwą modyfikację, ingerencję, ukryte przechwytywanie lub wydobywanie informacji, scraping danych oraz przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych lub danych osobowych.
 7. Unikanie, omijanie, usuwanie, dezaktywowanie, ograniczanie, deszyfrowanie lub obchodzenie w jakikolwiek inny sposób wszelkich środków technologicznych zastosowanych przez Riot lub jakąkolwiek osobę trzecią w celu ochrony lub kontrolowania dostępu do Usług Riot lub jakiejkolwiek ich części.
 8. Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych na czacie, w celach osobistych lub komercyjnych, przez zakłócanie toku konwersacji wielokrotnie umieszczanymi treściami.
 9. Branie udziału w działaniach, które w naszej uzasadnionej opinii polegają lub mogą polegać na oszukiwaniu innych graczy, w tym wyłudzeniach lub atakach socjotechnicznych.
 10. Używanie nieautoryzowanych programów osób trzecich, w tym modów, hacków, cheatów, skryptów, botów, trainerów i programów automatycznych wchodzących w jakąkolwiek interakcję z Usługami Riot, w jakimkolwiek celu, w tym jakichkolwiek nieautoryzowanych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację dotyczącą Usług Riot lub zbierają informacje o Usługach Riot, odczytując fragmenty pamięci używanej przez Usługi Riot do przechowywania informacji.
 11. Uzyskiwanie dostępu lub próbowanie uzyskania dostępu do obszarów Usług Riot, które nie są udostępnione publicznie.
 12. Tworzenie konta lub nazwy użytkownika, które fałszywie sugerują powiązania z Riot Games, zawierają dane osobowe lub są obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, zawierają odniesienia do seksu, obrażają pochodzenie rasowe i etniczne albo są w inny sposób niewłaściwe. Wybierając nazwy, na przykład nazwy użytkownika, nie można też używać alternatywnej ani błędnej pisowni w celu ominięcia niniejszego ograniczenia. Riot Games może bez powiadomienia zmodyfikować każdą nazwę, która w uzasadnionej opinii Riot Games narusza to postanowienie, oraz może podjąć inne działania dyscyplinujące, w tym rozwiązanie umowy o korzystanie z konta w przypadku ponownych naruszeń.
 13. Nieuczestniczenie, wylogowywanie lub wychodzenie z gry w trakcie trwania rozgrywki na żywo. Riot Games może śledzić tego rodzaju dane i czasowo blokować gracza w przypadku uznania, że gracz nagminnie opuszcza rozgrywkę w jej trakcie. Okres tymczasowej blokady może być zwiększany w miarę upływu czasu, w przypadku gdy dla określonego konta stwierdzone zostanie dalsze opuszczanie rozgrywki w trakcie jej trwania.
 14. Granie na koncie innej osoby lub inna aktywność mająca na celu podniesienie statusu lub rangi tego konta.
 15. Namawianie lub zachęcanie innych do naruszania Zasad korzystania lub niniejszych Warunków.
 16. Używanie Usług Riot w jakichkolwiek celach biznesowych bez naszej wyraźnej zgody w formie pisemnej lub po wystosowaniu prośby o zaprzestanie korzystania z Usług Riot.

8. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

8.1. Czy odpowiadam za treści, które publikuję w Usługach Riot? (Tak, a my możemy wykorzystać to, co opublikujesz).

Oprócz Niezamówionych pomysłów (które omówiliśmy oddzielnie w Ustępie 6 powyżej) użytkownik jest także odpowiedzialny za wszelkie pozostałe informacje, nazwy użytkowników, grafiki, dźwięki lub inne materiały tworzone, przekazywane, wykorzystywane lub przesyłane w usługach Riot („Treści użytkownika”) lub za ich pośrednictwem.

Użytkownik powinien przekazywać lub przesyłać Treści użytkownika tylko wtedy, gdy wyraża zgodę na to, że:

 1. Z chwilą przekazania lub przesłania Treści użytkownika użytkownik udziela Riot Games globalnego, bezterminowego, nieodwołalnego, podlegającego sublicencjonowaniu, niewyłącznego i nieodpłatnego upoważnienia oraz licencji na używanie, powielanie, rozprowadzanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, publiczne prezentowanie, publiczne odtwarzanie, odtwarzanie cyfrowe, wykonywanie, dokonywanie i importowanie Treści użytkownika, w tym wszelkich praw autorskich, praw do publikacji, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wszelkich innych praw własności i praw własności intelektualnej z nimi związanych, w celu świadczenia Usług Riot bez wynagrodzenia dla użytkownika.
 2. Użytkownik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych do Treści użytkownika w odniesieniu do wykorzystywania ich przez nas w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w kraju, którego jurysdykcji podlega. Jeśli lokalne prawa nie pozwalają na zrzeczenie się autorskich praw osobistych, użytkownik przyznaje w zamian Riot Games prawo do korzystania z Treści użytkownika i wszystkich elementów tej treści z podaniem jego imienia lub pseudonimu bądź bez ich podawania, a także do dowolnego edytowania Treści użytkownika.
 3. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że żadna z Treści użytkownika nie będzie przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Riot Games, czy to do zachowania poufności, czy jakiegokolwiek innego, oraz że Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści użytkownika.
 4. Ponadto użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że Treści użytkownika nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

9. MONITOROWANIE I SYSTEM ANTI-CHEAT

9.1. Czy Riot monitoruje moją aktywność podczas korzystania z Usług Riot? (Tak. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności).

Możemy aktywnie monitorować korzystanie z Usług Riot (ale nie mamy takiego obowiązku), zarówno na naszych własnych serwerach, jak i na komputerze lub urządzeniu użytkownika, w różnych celach, w tym do zapobiegania oszustwom i hackowaniu, ograniczania niewłaściwego zachowania graczy, a także poprawy Usług Riot. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, w której znajdują się ważne informacje o sposobie uzyskiwania i przetwarzania informacji w związku z korzystaniem z Usług Riot.

9.2. Czy Riot uruchamia programy na moim urządzeniu, gdy nie korzystam z Usług Riot?(Możemy, w ograniczonych celach przeciwdziałających oszustwom).

Aby zapobiegać oszustwom i atakom hakerów, możemy wymagać zainstalowania oprogramowania typu anti-cheat. To oprogramowanie może działać w tle na urządzeniu.

10. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

10.1. Czy te Warunki ulegną zmianie w przyszłości? (Tak).

Możemy (i zapewne będziemy) tworzyć zaktualizowane wersje niniejszych Warunków w przyszłości, gdyż Usługi Riot i obowiązujące przepisy zmieniają się. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy użytkowników o nowej umowie, która zastąpi niniejsze Warunki. Użytkownik będzie mieć odpowiednią ilość czasu i możliwość, aby zapoznać się z każdą nową umową i będzie mógł zdecydować, czy zgadza się na zmienione warunki. Dalsze korzystanie z Usług Riot będzie możliwe po zaakceptowaniu nowej umowy. Odrzucenie nowej umowy oznacza brak możliwości korzystania z Usług Riot w przyszłości.

10.2. Czy Usługi Riot pozostaną takie same? (Nie. Podobnie jak Kha’Zix, będą ewoluować).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w celu stałego ulepszania Usług Riot, rozwijania naszych gier i zapewniania bezpieczeństwa Usług Riot oraz zabawy użytkowników, możemy w każdym czasie, bez żadnej odpowiedzialności względem niego, zmieniać, modyfikować, aktualizować, zawieszać, osłabiać albo ograniczać dostęp do jakichkolwiek funkcji lub części Usług Riot, w tym Wirtualnych przedmiotów (np. możemy zmienić niektóre funkcje Wirtualnych przedmiotów w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawnych lub ulepszenia środowiska gry), a także możemy wymagać pobrania i zainstalowania oprogramowania oraz aktualizacji wszelkiego oprogramowania wymaganego do obsługi Usług Riot, w dowolnym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, w zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się, że takie zmiany bądź aktualizacje Usług Riot mogą prowadzić do zmian w wymaganiach systemowych, które trzeba spełnić, aby grać w nasze gry. W takim przypadku użytkownik, a nie Riot Games, odpowiada za zakup ewentualnego potrzebnego oprogramowania lub sprzętu. Użytkownik rozumie również i zgadza się, że możemy korzystać z mechanizmu aktualizacji naszych gier i oprogramowania w tle w celu automatycznej aktualizacji po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia użytkownika.

11. LINKI

11.1. A co z linkami w Usługach Riot? Czy są one bezpieczne? (Podobnie jak w przypadku magicznych podróży Barda, po drugiej stronie może czyhać niebezpieczeństwo. Należy postępować ostrożnie...).

Usługi Riot mogą zawierać linki do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Nie jesteśmy właścicielami tych stron internetowych ani ich nie obsługujemy. Udostępniamy je jako udogodnienie. Również inni użytkownicy mogą zamieszczać je w ramach dostarczanych przez siebie treści. Użytkownik korzysta z tych linków i odpowiednich zewnętrznych stron internetowych na własną odpowiedzialność. Nie kontrolujemy tych stron internetowych i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści na nich dostępne. Tego rodzaju linki nie oznaczają, że popieramy informacje lub materiały, które znajdują się na stronach internetowych osób trzecich.

12. ZAWIADOMIENIE ORAZ PROCEDURA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

12.1. Co zrobić, gdy ktoś narusza moje utwory chronione prawem autorskim w Usługach Riot? (Należy wysłać nam zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich).

Riot Games szanuje prawa autorskie i oczekuje od użytkowników tego samego. Naszą polityką jest zamykanie w uzasadnionych przypadkach kont użytkowników, którzy naruszają lub odnośnie do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa podmiotów praw autorskich. Riot Games błyskawicznie reaguje na zgłoszenie dotyczące naruszenia praw autorskich popełnionego w czasie korzystania ze strony internetowej Riot Games lub innej sieci online dostępnej za pośrednictwem urządzenia przenośnego lub innego typu urządzenia („Strony”), które zostało przekazane do wyznaczonego pracownika ds. praw autorskich w Riot Games, określonego w przykładowym zawiadomieniu poniżej.

Jeśli użytkownik jest podmiotem praw autorskich, jest upoważniony do działania w imieniu podmiotu tych praw lub jest upoważniony do działania na mocy jakiegokolwiek prawa wyłącznego na podstawie prawa autorskiego, prosimy o zgłaszanie domniemanych naruszeń praw autorskich mających miejsce na naszych Stronach lub za ich pośrednictwem przez wysłanie zawiadomienia zawierającego wszystkie poniższe informacje:

 1. Użytkownik musi wskazać utwory chronione prawem autorskim, które jego zdaniem zostały naruszone, lub — jeśli zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych prawem autorskim — dostarczyć reprezentatywną listę utworów chronionych prawem autorskim, które jego zdaniem zostały naruszone.
 2. Użytkownik musi wskazać materiał, który jego zdaniem narusza prawa autorskie (lub jest przedmiotem działań naruszających prawo) i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, a także podać informacje niezbędne do zlokalizowania materiału, w tym przynajmniej (jeśli ma to zastosowanie) adres URL linku widocznego na Stronach, na których można znaleźć ten materiał.
 3. Użytkownik musi podać adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, jeśli go posiada.
 4. W treści zawiadomienia użytkownik musi zawrzeć oba poniższe oświadczenia:
  1. „Niniejszym oświadczam, że w dobrej wierze uważam, iż kwestionowane użycie materiału chronionego prawem autorskim nie było dokonane za zgodą podmiotu praw autorskich, jego pełnomocnika lub na podstawie przepisu prawa (np. w ramach dozwolonego użytku).”
  2. „Niniejszym oświadczam, że informacje w tym zawiadomieniu są dokładne i [, pod groźbą odpowiedzialności karnej,]* że jestem podmiotem (lub osobą upoważnioną do działania w imieniu podmiotu) praw autorskich lub mam wyłączne prawo w ramach praw autorskich, które moim zdaniem zostało naruszone.”
 5. Użytkownik musi podać pełne imię i nazwisko oraz złożyć swój własnoręczny podpis lub podpis elektroniczny.

* Ten fragment należy umieścić tylko w przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania w USA.

Zawiadomienie („Zawiadomienie”) wraz ze wszystkimi elementami należy dostarczyć do Agenta ds. praw autorskich w Riot Games na adres jednostki Riot Games odpowiedzialnej za świadczenie Usług Riot w regionie użytkownika (zobacz Ustęp 18). Należy opisać je jako „Attn: Copyright Agent” (a nie „Attn: Legal Dept”), aby szybko dotarło do właściwej osoby. Zawiadomienie można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: copyright@riotgames.com. Ten adres e-mail służy tylko do odbioru zawiadomień o naruszeniu praw autorskich, nie zaś innych zapytań czy próśb kierowanych do Riot Games. Ze względów bezpieczeństwa nie są akceptowane załączniki. W związku z tym Zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zawiera załącznik, nie zostanie odebrane ani przetworzone.

Należy pamiętać, że Zawiadomienia mają charakter prawny, a Riot Games może dostarczyć kopie tych zawiadomień do uczestników sporu lub osób trzecich, według własnego uznania lub zgodnie z wymogami prawa. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Riot Games podejmie według własnego uznania odpowiednie działania, które uważa za właściwe, łącznie z usunięciem zakwestionowanego materiału ze Strony.

13. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE RĘKOJMI

13.1. Czy Riot udziela jakiejkolwiek rękojmi dotyczącej Usług Riot? (To zależy, skąd jesteś — przygotuj się na kolejne ględzenie prawników!)

Nie ponosimy odpowiedzialności za zainstalowanie, użytkowanie i wyniki osiągnięte za pośrednictwem Usług Riot (niezależnie od miejsca swojego zamieszkania).

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, obowiązują go także następujące postanowienia:

Usługi Riot są dostarczane użytkownikowi w stanie „tak jak są” oraz „w miarę dostępności” bez żadnej rękojmi lub oświadczeń, ani jawnych, ani dorozumianych. Użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie z Usług Riot. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Riot Games wyklucza wszelką rękojmię, wyraźną lub dorozumianą, które mogą mieć zastosowanie do Usług Riot, w tym dorozumianą rękojmię tytułu, nienaruszania praw osób trzecich, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, wszelką rękojmię mogącą wynikać ze zwyczajów handlowych, przebiegu transakcji lub wcześniejszych transakcji oraz wszelką rękojmię dotyczącą dokładności, niezawodności lub jakości dotyczącej treści lub informacji zwartych w Usługach Riot.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. Czy istnieje limit potencjalnej odpowiedzialności Riot w ramach niniejszych Warunków? (Tak).

W zakresie dozwolonym przez prawo nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika (czy za naruszenie niniejszej umowy, niedbalstwo, czy z jakiegokolwiek innego powodu) za jakiekolwiek straty, szkody lub cierpienia powstałe w związku z pobieraniem, użytkowaniem lub uzyskiwaniem dostępu do Usług Riot jest ograniczona do łącznej kwoty opłat wniesionych przez użytkownika do Riot w ciągu sześciu (6) miesięcy poprzedzających powstanie przyczyny działania po raz pierwszy.

Usługi Riot udostępniamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe (takie jak utracone korzyści, utrata działalności, przerwa w działalności, naruszenie dobrego imienia lub utrata możliwości biznesowych). Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niezainstalowania jakiejkolwiek aktualizacji po jej udostępnieniu przez Riot Games lub niespełnienia przez użytkownika określonych minimalnych wymagań systemowych. Poza tym nie ponosimy odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek szkody, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia obowiązywania niniejszych Warunków; lub (ii) jakiekolwiek szkody, o których obie strony wiedziały, że mogą wystąpić w wyniku szczególnych okoliczności istniejących w chwili rozpoczęcia obowiązywania niniejszych Warunków (w tym wszystkie szkody pośrednie).

Pomimo wszystkich powyższych postanowień, zawartych w niniejszych Warunkach, W ŻADEN SPOSÓB NIE WYKLUCZAMY ANI NIE OGRANICZAMY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, GDY JEST TO NIEDOPUSZCZALNE, w tym naszej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania; (ii) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd z naszej strony; (iii) winę umyślną lub rażąco niedbalstwo; (iv) za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa powodującego naruszenie zobowiązania, które jest niezbędne do wykonania umowy przez Riot Games („Kardynalne obowiązki”) w typowym i przewidywalnym zakresie; (v) za jakiekolwiek gwarancje, których udzieliliśmy użytkownikowi; lub (vi) za jakąkolwiek odpowiedzialność na mocy obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego odpowiedzialności za produkt.

Oprócz określonych powyżej, użytkownik może mieć także szczególne prawa wynikające z prawa lokalnego.

15. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

15.1. Jakie prawo ma zastosowanie do niniejszych Warunków lub w przypadku sporu? (To zależy od tego, gdzie mieszkasz i jaka jednostka Riot Games świadczy Usługi Riot).

Prosimy o zapoznanie się z poniższym ustępem, aby ustalić, jakie prawo ma zastosowanie do korzystania z Usług Riot przez użytkownika. Niezależnie od tego wyboru prawa, użytkownik może korzystać z innych lub dodatkowych praw ustawowych lub rekompensat gwarantowanych przez lokalne prawo, oprócz wymienionych w niniejszych Warunkach. Żadne z postanowień w niniejszych Warunkach nie ogranicza tych praw ani nie ma na nie wpływu.

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej (z wyjątkiem Brazylii)

Niniejsze Warunki i jakiekolwiek działania wynikające z tych Warunków lub pozostające w związku z nimi podlegają federalnej ustawie o arbitrażu w odniesieniu do Ustępu 16 „Rozstrzyganie sporów” oraz prawu stanu Kalifornia, bez względu na jego przepisy o kolizji praw. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w Ustępie 16 „Rozstrzyganie sporów”, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów pomiędzy użytkownikiem a Riot Games, które nie wymagają arbitrażu, będą sądy stanowe i federalne znajdujące się w okręgu Los Angeles w Kalifornii, a użytkownik i Riot Games rezygnują ze sprzeciwu wobec jurysdykcji i miejsca w tych sądach.

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Korei Południowej

Niniejsze Warunki i jakiekolwiek działania wynikające z tych Warunków lub pozostające w związku z nimi podlegają prawu obowiązującemu w Korei.

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Japonii

Niniejsze Warunki i jakiekolwiek działania wynikające z tych Warunków lub pozostające w związku z nimi podlegają prawu obowiązującemu w Japonii.

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Singapurze, na Filipinach, w Tajlandii, Malezji, Indonezji i Kambodży („Azja Południowo-Wschodnia”)

Niniejsze Warunki i jakiekolwiek działania wynikające z tych Warunków lub pozostające w związku z nimi podlegają prawu obowiązującemu w Singapurze.

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii, Brazylii lub jakimkolwiek kraju, który nie został wymieniony w tym Ustępie 15

Niniejsze Warunki i jakiekolwiek działania wynikające z tych Warunków lub pozostające w związku z nimi podlegają prawu obowiązującemu w Irlandii i są interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na kolizję zasad prawnych.

16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

16.1. Mam problem, którego nie udało mi się rozwiązać w Riot Games. Jaka jest ścieżka rozstrzygnięcia tego sporu? (To zależy od tego, gdzie masz miejsce zamieszkania)

Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w:

 • Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej (z wyjątkiem Brazylii) - zawiera umowę i prowadzi postępowania z Riot Games Inc. oraz powinien zapoznać się z Częścią A (Ogólne warunki rozstrzygania sporów) i Częścią B w tym ustępie;
 • Korei Południowej - zawiera umowę i prowadzi postępowania z Riot Games Korea Limited oraz powinien zapoznać się z Częścią A (Ogólne warunki rozstrzygania sporów) i Częścią C w tym ustępie;
 • Japonii - zawiera umowę i prowadzi postępowania z Riot Games, LLC oraz powinien zapoznać się z Częścią A (Ogólne warunki rozstrzygania sporów) i Częścią D w tym ustępie;
 • Azji Południowo-Wschodniej - zawiera umowę i prowadzi postępowania z Riot Games Services PTE. LTD. oraz powinien przeczytać Część A (Ogólne warunki rozstrzygania sporów) i Część E w tym ustępie; lub
 • Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii, Brazylii lub jakimkolwiek innym regionie/kraju, który nie został wymieniony na powyższej liście - zawiera umowę i prowadzi postępowania z Riot Games Limited oraz powinien zapoznać się z Częścią A (Ogólne warunki rozstrzygania sporów). Mieszkańców UE dotyczy także Część F w tym ustępie.

Część A. Ogólne warunki rozstrzygania sporów (niezależne od miejsca zamieszkania użytkownika)

16.2. Czy w przypadku sporu możemy pojedynkować się 1 na 1? (Prosimy najpierw spróbować wyjaśnić sprawę z naszym zespołem wsparcia Społeczności).

Spory mogą być kosztowne i czasochłonne dla obu stron (sprawiedliwość nie przybywa na szybkich skrzydłach poza Valoran). Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z lub związane z korzystaniem przez niego z Usług Riot („Roszczenie"), zachęcany jest, abyś najpierw spróbował rozwiązać problem, kontaktując się z naszym zespołem wsparcia Społeczności tutaj. W przeciwnym razie użytkownik lub Riot Games mogą (1) złożyć pozew indywidualny w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia lub w sądzie właściwym dla Roszczeń, które mieszczą się w zakresie jurysdykcji takiego sądu, zamiast postępowania sądowego, lub (2) rozstrzygnąć Roszczenie użytkownika zgodnie z warunkami rozstrzygania sporów mającymi zastosowanie do użytkownika (jak to określono w Ustępie 16.1, powyżej).

Część B. Rozstrzyganie sporów w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej (z wyjątkiem Brazylii)

16.3. Co to, u licha, jest arbitraż? (Metoda prywatnego rozstrzygania sporów. Bez sądów i ław przysięgłych).

Arbitraż jest alternatywną procedurą rozstrzygania sporów, w której strony zgadzają się, aby ich spory były rozstrzygane przez neutralną stronę trzecią, a nie przez sędziego na rozprawie lub ławę przysięgłych. Arbitraż pozwala stronom na rozstrzyganie sporów w sposób prywatny i bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Arbitraż odbywa się zgodnie z innymi zasadami proceduralnymi niż w przypadku postępowania sądowego i podlega bardzo ograniczonej kontroli sądowej.

16.4. Czy arbitraż pozwoli na taki sam rodzaj zadośćuczynienia jak postępowanie sądowe? (Tak).

Arbiter jest uprawniony do orzekania w sprawie każdego rodzaju zadośćuczynienia prawnego lub zadośćuczynienia godziwego, które byłoby dostępne dla użytkownika w sądzie właściwym na zasadzie indywidualnej, z wyłączeniem zadośćuczynienia, które wpłynęłoby na osoby niebędące stronami. Decyzja arbitra („Orzeczenie”) będzie składać się z pisemnego oświadczenia stwierdzającego rozstrzygnięcie każdego roszczenia oraz zawierać zwięzłe pisemne oświadczenie o istotnych ustaleniach i wnioskach, na których opiera się Orzeczenie. Orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, może zostać potwierdzone przez sąd właściwej jurysdykcji, a następnie wykonane jak każdy inny nakaz lub orzeczenie sądowe.

16.5. Jakie roszczenia mogą być przedmiotem arbitrażu? (Prawie wszystkie).

Wszelkie spory, roszczenia lub rozbieżności wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub Usługami Riot będą rozstrzygane wyłącznie w drodze prywatnego, wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, z zastrzeżeniem, że kwalifikujące się drobne roszczenia mogą być zgłaszane w sądzie ds. drobnych roszczeń, a każda ze stron może ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe zabezpieczenie przed wyznaczeniem arbitra, jak określono w Ustępie 16.12 poniżej. Oznacza to, że oprócz kwalifikujących się powództw o drobne roszczenia i sytuacji nadzwyczajnych, o których mowa w Ustępie 16.12 poniżej, użytkownik i Riot Games zrzekają się prawa do wnoszenia takich roszczeń na drogę sądową, w tym prawa do procesu sądowego.

16.6. Czy mogę wnosić powództwa zbiorowe? (Nie. Przepraszamy za dalsze ględzenie prawników, ale jest to bardzo ważne).

Użytkownik oraz Riot Games zgadzają się co do tego, że każda ze stron może wnosić roszczenia przeciwko sobie nawzajem tylko indywidualnie, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek powództwie lub postępowaniu grupowym lub reprezentatywnym. O ile zarówno użytkownik, jak i Riot Games nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może konsolidować lub przyłączać więcej niż jednego roszczenia osoby lub strony i nie może w żaden inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania skonsolidowanego, reprezentatywnego lub grupowego. Arbiter może również orzec o przyznaniu zadośćuczynienia (w tym pieniężnego, nakazowego i deklaratywnego) wyłącznie na rzecz strony ubiegającej się o zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wynikającego z indywidualnych roszczeń tej strony.

16.7. Jakie kwestie rozstrzyga arbiter? (Właściwie wszystkie).

Arbiter rozstrzyga wszystkie kwestie sporne pomiędzy użytkownikiem a Riot Games.

16.8. Kto będzie zarządzał arbitrażem? (Organizacja AAA, stosując swoje zasady arbitrażu konsumenckiego).

Arbitrażem będzie zarządzać organizacja AAA zgodnie ze swoimi zasadami arbitrażukonsumenckiego („Zasady AAA”). Wyłączny arbiter jest wybierany zgodnie z tymi zasadami. Wyrok w sprawie Orzeczenia może zostać wydany w każdym sądzie właściwym.

16.9. Jak wszcząć postępowanie arbitrażowe? (Jedna ze stron wysyła drugiej i AAApisemne zawiadomienie wraz z opisem sprawy oraz swoich żądań).

Postępowanie arbitrażowe może wszcząć każda ze stron. Stronę wszczynającą postępowanie arbitrażowe nazywa się „powodem”. Strona, która chce rozpocząć postępowanie arbitrażowe musi wysłać do AAA pisemne Żądanie wszczęcia arbitrażu i poinformować o tym drugą stronę. AAA udostępnia formularz Żądania wszczęcia arbitrażu na swojej stronie internetowej.

16.10. Kto płaci za arbitraż? (W przypadku mniejszych roszczeń my uiszczamy opłatę za zgłoszenie, natomiast w przypadku większych roszczeń płaci użytkownik. Nie będziemy dochodzić od użytkownika kosztów obsługi prawnej, chyba że jego roszczenie zostanie uznane za niepoważne).

Uiszczenie wszelkich opłat za zgłoszenie, kosztów administracyjnych i kosztów arbitra będzie podlegać Zasadom AAA. Uiścimy wszystkie opłaty za zgłoszenie, koszty administracyjne oraz koszty i wydatki arbitra, jeśli kwota sporu nie przekracza 10 000 USD, chyba że arbiter uzna spór użytkownika za oczywiście bezzasadny. Jeśli wygramy w postępowaniu arbitrażowym, uiścimy wszystkie nasze opłaty i koszty obsługi prawnej oraz nie będziemy dochodzić rekompensaty od użytkownika. Jeśli użytkownik wygra w postępowaniu arbitrażowym, będzie miał prawo do zwrotu kosztów obsługi prawnej i wydatków w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo.

16.11. Gdzie i jak odbędzie się arbitraż? (Przez telefon, na piśmie lub w miejscu zamieszkania użytkownika — wybór należy do niego).

Użytkownik może zdecydować się na arbitraż prowadzony przez telefon, w oparciu o pisemne oświadczenia, osobiście w miejscu jego zamieszkania lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu.

16.12. Co z naruszeniem własności intelektualnej? (Każda ze stron może w ograniczonym zakresie zwrócić się do sądu w celu zastosowania „tymczasowego” środka zapobiegawczego).

Każda ze stron może skorzystać z nadzwyczajnego tymczasowego zabezpieczenia, w tym z zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub podobnych zabezpieczeń, zgodnie z zasadami AAA lub przed sądem właściwej jurysdykcji w okręgu Los Angeles w Kalifornii, jeżeli jest to konieczne do ochrony praw i interesów tej strony dotyczących naruszenia lub wejścia w sferę praw własności intelektualnej do czasu wyznaczenia arbitra.

16.13. Czy którakolwiek ze stron może powiedzieć znajomym i obserwatorom na Twitterze o arbitrażu? (Nie).

Użytkownik i Riot Games uzgadniają, że wszelkie spory, roszczenia lub rozbieżności, które zostały poddane arbitrażowi, oraz wszelkie związane z nimi postępowania, w tym wszelkie ugody, będą traktowane jako poufne. Strona wygrywająca arbitraż może jednak złożyć wniosek o potwierdzenie Orzeczenia arbitrażowego w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, tak aby Orzeczenie to zostało potwierdzone w postanowieniu lub wyroku sądu.

16.14. Co, jeśli część niniejszej umowy do arbitrażu jest niewykonalna? (Reszta pozostaje bez zmian. Zachowujemy jak największą część, jaką można egzekwować zgodnie z prawem).

Użytkownik i Riot Games uzgadniają, że jeśli którakolwiek część niniejszej umowy o arbitraż zostanie uznana za niewykonalną, część ta zostanie zniesiona, a pozostała część umowy o arbitraż stanie się w pełni wiążąca i skuteczna. Jeśli jednak Ustęp 16.6 powyżej (zatytułowany „Czy mogę wnosić pozwy zbiorowe?”) lub dowolna jego część zostanie uznana za niewykonalną, wówczas cała niniejsza umowa o arbitraż (czyli cała Część A ustępu 16) zostaje oddzielona od niniejszych Warunków, a wszystkie roszczenia pomiędzy użytkownikiem a Riot Games będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd z siedzibą w okręgu Los Angeles w Kalifornii, jak określono poniżej w Ustępie 15.

Część C. Rozstrzyganie sporów w Korei Południowej

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub usług Riot będą kierowane do właściwego sądu zgodnie z koreańskim kodeksem postępowania cywilnego.

Część D. Rozstrzyganie sporów w Japonii

Wyłączna jurysdykcja w pierwszej instancji we wszystkich sporach pomiędzy Riot Games a użytkownikiem, które wynikają z niniejszych Warunków lub dowolnych usług Riot bądź są z nimi związane, przysługuje sądowi rejonowemu w Tokio.

Część E. Rozstrzyganie sporów w Azji Południowo-Wschodniej

Wszelkiego rodzaju spory, rozbieżności, roszczenia lub jakiekolwiek różnice, które wynikają z niniejszych Warunków lub Usług Riot lub są z nimi związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące ich istnienia, ważności lub zakończenia, powinny być kierowane do arbitrażu zarządzanego przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Singapurze („SIAC”) i tam ostatecznie rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi w danym momencie zasadami arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze („Zasady SIAC”), którego zasady są uważane za przyjęte przez odniesienie w tym Ustępie. Siedzibą arbitrażu będzie Singapur. Trybunał będzie składał się z trzech (3) arbitrów, a językiem arbitrażu będzie angielski.

Część F. Rozstrzyganie sporów dla osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

16.15. Czy są inne możliwości rozstrzygania sporów?

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą kierować spory na Platformę rozstrzygania sporów online Komisji Europejskiej (zobacz ec.europa.eu/consumers/odr).

W ciągu roku od wysłania do nas skargi użytkownik może także podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu z Riot Games za pośrednictwem procedury mediacji. Nie ogranicza to ustawowych praw użytkownika do wszczęcia postępowania sądowego.

17. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG RIOT

17.1. Warunki ogólne

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług Riot, które udostępniamy za pośrednictwem pewnych autoryzowanych sklepów lub platform stron trzecich (każdy uprawniony podmiot świadczący usługi sklepu, systemu gry, konsoli lub platformy będący stroną trzecią to „Platforma strony trzeciej”), tylko w przypadku, gdy zgadza się, że:

 • Niniejsze Warunki stanowią umowę między nami a użytkownikiem, a nie między użytkownikiem a Platformą strony trzeciej. Jeśli chodzi o Riot Games i Platformę strony trzeciej, wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek Usługi Riot ponosi Riot Games.
 • Platforma strony trzeciej nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług obsługi i pomocy technicznej dotyczących Usług Riot.
 • Platforma strony trzeciej nie ponosi odpowiedzialności za zaspokajanie jakichkolwiek roszczeń użytkownika dotyczących Usług Riot, własności użytkownika i korzystania z Usług Riot.
 • Jeśli strona trzecia twierdzi, że jakakolwiek z Usług Riot narusza prawa własności intelektualnej innej strony, jeśli chodzi o Platformę strony trzeciej i Riot Games, Platforma strony trzeciej nie ponosi odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, zawarcie ugody ani uwzględnienie jakiegokolwiek takiego roszczenia.
 • Platforma strony trzeciej i jej podmioty zależne są beneficjentami zewnętrznymi niniejszych Warunków, ponieważ odnoszą się do licencji użytkownika na Usługi Riot. Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków Platforma strony trzeciej będzie miała prawo (i zostanie uznana za akceptującą to prawo) do stosowania tego Ustępu 17 i Ustępu 19.9 jako odnoszących się do licencji użytkownika Usług Riot będącego beneficjentem zewnętrznym.
 • Uzyskując dostęp lub korzystając z Platformy strony trzeciej, użytkownik musi także przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków i licencji strony trzeciej, w tym wszelkich dodatkowych warunków obowiązujących podczas pobierania, transmitowania, uzyskiwania dostępu lub używania gry Riot, Wirtualnej zawartości lub innych usług Riot.

18. PODMIOTY RIOT

Riot Games składa się z wielu różnych podmiotów prawnych, które działają na całym świecie. Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a określonym podmiotem Riot Games odpowiedzialnym za świadczenie Usług Riot w regionie użytkownika, jak określono poniżej.

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej (z wyjątkiem Brazylii):

Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Korei Południowej:

Riot Games Korea, Ltd.
Attn: Legal Department
30th floor, Parnas Tower, 521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Japonii:

Riot Games, LLC
Attn: Legal Department
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Japan

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Azji Południowo-Wschodniej:

Riot Games Services PTE. LTD.
Attn: Legal Department
51 Bras Basah Rd, #05-01, S5008 & S5009,
Singapore 189554

Jeżeli użytkownik ma miejsce zamieszkania w innym miejscu, w tym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Brazylii:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

19.1. Co mogę zrobić, jeśli mam pytania dotyczące Usług Riot? (Do momentu uruchomienia centrum telefonicznego Yordlów, możesz wysłać nam e-mail).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Usług Riot lub chęci skontaktowania się z nami z innego powodu, prosimy o kontakt z działem wsparcia pod adresem support@riotgames.com.

19.2. Czy każda ze stron może dokonać cesji niniejszych Warunków? (Nie bez zgody drugiej strony).

Ani użytkownik, ani Riot Games nie mogą scedować swoich praw na mocy niniejszych Warunków, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę lub podmiot w dowolnym czasie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Wszelkie nieuprawnione scedowanie praw przez użytkownika lub nas będzie nieważne.

19.3. Czy to całość naszej umowy?(Tak, wraz z innymi ważnymi zasadami, o których informowaliśmy wcześniej).

Niniejsze Warunki stanowią kompletną umowę pomiędzy użytkownikiem a Riot Games w odniesieniu do Usług Riot i zastępują one wszelkie wcześniejsze i zawierane w tym samym czasie umowy pomiędzy użytkownikiem a Riot Games. Niniejsze Warunki nie wyłączają stosowania wszelkich innych zasad Riot Games, o których mowa w niniejszych Warunkach. Użytkownik i Riot Games zgadzają się, że każda ze stron nie polega na żadnych zasadach, warunkach, oświadczeniach, gwarancjach itp., które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

19.4. Co się stanie, gdy Grę zakłóci jakaś katastrofa naturalna? (Riot nie ponosi odpowiedzialności).

Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania na mocy niniejszych Warunków wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą Riot Games, takich jak: (a) ataki hakerów, cyberataki, uszkodzenie/utrata danych (jeśli podjęliśmy kroki, które rozsądnie podjęłyby spółki takie jak nasza, aby uniknąć wystąpienia tego zdarzenia); lub (b) zdarzenia losowe, wojna, terroryzm, zagrożenia bombowe, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych i wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory obiektów komunikacyjnych, paliwa, energii, siły roboczej i materiałów. Nie ogranicza to ani nie wpływa na prawa przysługujące użytkownikowi na mocy przepisów o ochronie konsumentów.

19.5. Czy niniejsze Warunki oznaczają, że jesteśmy partnerami? (Nie. W sensie prawnym, nie).

Użytkownik zgadza się, że nie istnieje żadne powiązanie na zasadzie joint venture, spółki, zatrudnienia lub agencji między użytkownikiem a Riot na podstawie tych Warunków lub używania Usług Riot przez użytkownika.

19.6. Jeżeli naruszę niniejsze Warunki, a Riot nic z tym nie robi przez długi czas, czy to oznacza, że nie będę mieć kłopotów? (Nie. Zastrzegamy wszelkie nasze prawa).

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków przez Riot Games nie może być w żaden sposób interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takiego postanowienia ani w żaden sposób wpływać na prawo każdej ze stron do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym okresie. Brak dochodzenia przez Riot Games jakichkolwiek postanowień, warunków i wymogów niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenie się jakiegokolwiek obowiązku przestrzegania tych postanowień, warunków i wymogów w przyszłości.

19.7. Jakie środki przysługują Riot Games, jeżeli naruszę niniejsze Warunki?

Riot Games może ponieść nieodwracalne szkody, jeśli naruszenie niektórych z niniejszych Warunków (na przykład Ustępu 3.2) nie zostanie wyraźnie wyegzekwowane, a w rezultacie odszkodowanie mogłoby nie być dla Riot Games odpowiednim naprawieniem szkód. Na podstawie tego Ustępu możemy zwrócić się do sądu o nakaz sądowy lub szczególny tryb postępowania.

19.8. Na jaki adres należy wysyłać pisma prawne do Riot? (Mamy nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności wysłania nam pism prawnych, ale jeśli tak się stanie...).

O ile niniejsze Warunki nie stanowią wyraźnie inaczej lub o ile jest to dozwolone w jurysdykcji, w której użytkownik zamieszkuje, wszystkie zawiadomienia przesyłane przez użytkownika lub wymagane zgodnie z niniejszymi Warunkami należy przesyłać na piśmie na adres jednostki Riot Games, która świadczy Usługi Riot będące przedmiotem sporu. Aby uzyskać adres odpowiedniej jednostki Riot Games, zobacz Ustęp 18.

19.9. Czy mogę grać w Grę, jeśli rząd USA uważa, że mogę być terrorystą albo mieszkam w kraju objętym embargiem? (Nie).

Większość Usług Riot jest opracowywanych w USA, więc użytkownik nie może korzystać z nich, jeżeli: (1) jest specjalnie wyznaczonym obywatelem lub osobą zablokowaną według listy Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych; (2) znajduje się na liście osób objętych zakazem lub będących obiektem zainteresowań Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; lub (3) znajduje się na jakiejkolwiek innej podobnej liście ogłoszonej przez urząd lub organ rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że nie znajduje się w lokalizacji, na terenie objętym kontrolą ani nie jest obywatelem lub rezydentem żadnego kraju objętego embargiem.

19.10. Jeśli część niniejszych Warunków zostanie unieważniona, co dzieje się z resztą? (Podobnie jak Zac, niniejsze Warunki mogą stracić fragment lub dwa, ale to, co pozostanie, żyje dalej).

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków, natomiast pozostała część niniejszych Warunków pozostaje w mocy.

19.11. Czy te śmieszne nagłówki są prawnie obowiązujące? (Nie. Prawnicy dodali te nagłówki jako próbę sprawienia, by tekst był interesujący i zabawny. Inni prawnicy uważają te nagłówki za ciekawe i śmieszne).

Nagłówki i tekst w nawiasach w niniejszych Warunkach stosowane są wyłącznie w celach informacyjnych i rozrywkowych. Nie mają one żadnej mocy prawnej.

19.12. Jak długo będzie trwać ta umowa? (Tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystać z Usług Riot lub jego konto nie zostanie zamknięte. Niektóre postanowienia mają nałożony chronoskok i obowiązują na zawsze).

Niniejsze Warunki obowiązują od dnia pierwszej akceptacji i trwają przez cały okres korzystania z Usług Riot lub posiadania w nich konta. Ustępy 2.3, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6, 8 i od 13 do 18 włącznie pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

19.13. Jeżeli piszemy w niniejszych Warunkach „w tym” czy „włączając”, czy jest to termin ograniczający? (Nie).

Ilekroć używamy w niniejszych Warunkach frazy „w tym” czy „włączając”, mamy na myśli „między innymi”.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z USŁUG RIOT LUB UZYSKUJĄC DO NICH DOSTĘP, WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ POSTANOWIENIAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYCH WARUNKACH.