Jump to Main ContentJump to Primary Navigation

Riot Games -- ข้อกำหนดการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด: 15 กันยายน 2566

เรียน ผู้เล่น,

ข้อตกลงในการให้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) เป็นการวางข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการผู้เล่นในการเข้าใช้งาน และเพื่อความเพลิดเพลินของผู้เล่นในการใช้งานเกมส์ แอพพลิเคชัน เว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของ Riot Games (“บริการRiot”) โดย Riot Games เป็นบริษัทเกมส์ระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอสแองเจลิส และมีสำนักงานสาขา รวมถึงการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยความหมายของ "Riot Games" ตามข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ ให้หมายความถึง ผู้ดำเนินการ Riot Games ที่รับผิดชอบดำเนินการให้บริการ Riot ในภูมิภาคของผู้เล่น (ดูข้อ 18 ด้านล่าง) และข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เล่นและผู้ดำเนินการดังกล่าว

โปรดอ่านข้อตกลงนี้โดยละเอียด โดยเฉพาะข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • การระงับข้อพิพาท: หากผู้เล่นอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดศึกษาข้อผูกพันเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามข้อ16 ส่วน ก ซึ่งข้อผูกพันดังกล่าวมีผลต่อการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้เล่นและ Riot Games
 • เนื้อหาเสมือนจริง: เมื่อผู้เล่นกดเพื่อซื้อ เพื่อรับ หรือได้รับเนื้อหาเสมือนจริง ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาเสมือนจริงเท่านั้น โดยผู้เล่นไม่มีกรรมสิทธิใดๆ ในเนื้อหาเสมือนจริงที่ผู้เล่นปลดล็อคได้ และผู้เล่นไม่สามารถโอนเนื้อหาเสมือนจริงดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้ เนื้อหาเสมือนจริงไม่มีมูลค่าเป็นเงิน และมีไว้ใช้สำหรับเกมส์โดยทั่วไปเท่านั้น โดยผู้เล่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อหาเสมือนจริงเป็นเงินตราสกุลใดๆ ได้
 • นโยบายการคืนเงิน:ผู้เล่นสละสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกคำสั่ง และสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อผู้เล่นได้เข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลของผู้เล่น อย่างไรก็ตาม นโยบายการคืนเงินนี้มีข้อยกเว้นบางประการ เนื่องจาก Riot Games มีนโยบายด้านการคืนเงินที่เข้มงวด ผู้เล่นสามารถศึกษาเกี่ยวกับนโยบายด้านการคืนเงินได้ที่นี่
 • กฎผู้ใช้:ผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎผู้ใช้ (ข้อ 7) กฎนี้จะควบคุมทั้งพฤติกรรมในเกมและการแสดงพฤติกรรมบางอย่างนอกเกมในขณะใช้บริการ Riot
 • กฎหมายท้องถิ่น: บางประเทศ (เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) อาจมีกฎหมายที่ให้สิทธิแก่คุณเพิ่มเติมจากที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการ Riot หากบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ขัดหรือแย้งกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะใช้บังคับในส่วนที่มีความขัดหรือแย้งกันนั้น

ข้อควรคำนึงของผู้ปกครอง!

เราได้ให้ข้อมูลการประเมินค่าความเหมาะสมของเกมต่ออายุของผู้เล่นบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ผู้ปกครองให้การดูแลกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานของตน ตรวจสอบเนื้อหาของสารที่บุตรหลานเข้าถึง และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุตรหลานตามความเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินค่าความเหมาะสมของเกมและคำอธิบายเนื้อหา โปรดตรวจดูระบบการประเมินค่าในท้องถิ่นของคุณ

สารบัญ

 1. บัญชีของคุณ
 2. การยกเลิกบัญชี
 3. สิทธิการใช้งาน
 4. สินค้าเสมือนจริง สกุลเงินเกม และการซื้อ
 5. ค่าธรรมเนียมและภาษี
 6. นโยบายการนำส่งแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์
 7. กฎผู้ใช้
 8. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
 9. การติดตามตรวจสอบและการป้องกันการโกง
 10. การอัพเดทและการปรับเปลี่ยน
 11. ลิงค์
 12. การแจ้งเตือนและขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์
 13. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน
 14. การจำกัดความรับผิด
 15. กฎหมายที่บังคับใช้
 16. การระงับข้อพิพาท
 17. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับบริการ Riot
 18. นิติบุคคลของ Riot
 19. ข้อกำหนดอื่นๆ

1.บัญชีของคุณ

1.1ฉันมีสิทธิสร้างบัญชีและใช้บริการ Riot หรือไม่ (คุณต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของคุณ)

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Riot Games ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของเรา ในการสร้างบัญชีและใช้บริการ Riot คุณต้อง (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (2) เป็นผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือ (3) ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ กรณีที่คุณไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะ หรือผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือไม่เข้าใจข้อมูลในข้อนี้ โปรดสอบถามผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายและขอความช่วยเหลือ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่สร้างบัญชีกับเรา คุณและผู้เยาว์ยินยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ นอกจากนี้คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดในบัญชีและการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการซื้อทั้งหมดในบัญชี คุณไม่อาจสร้างหรือใช้บัญชีหรือใช้บริการ Riot ใดๆ ในนามของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

1.2ฉันจะสร้างบัญชีได้อย่างไร (บนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการใช้การยืนยันตัวตนออนไลน์)

คุณสามารถสร้างบัญชีด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่มีลักษณะเฉพาะบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยการเข้าสู่ระบบการให้บริการ Riot ด้วยบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ (ถ้ามี)

1.3ฉันจำเป็นต้องระบุชื่อจริงหรือไม่ (ใช่ โปรดอย่าใช้ศัพท์ เช่น “Definitely Not Blitzcrank” หรือ “Definitely Not Udyr” หรือข้อความล้อเลียนลักษณะอื่นๆ)

คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงชื่อจริงของคุณ

1.4ฉันมีอีเมลหลายบัญชี การเลือกบัญชีอีเมลเพื่อลงทะเบียนมีความสำคัญหรือไม่ (ใช่ มิฉะนั้นคุณอาจพลาดการแจ้งเตือนต่างๆ ที่สำคัญ!)

เราส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชี กฎหมาย และบริการไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของคุณ การแจ้งเตือนเหล่านี้อาจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก (เช่น การแจ้งเตือนว่าเราจะดำเนินการยกเลิกบัญชีของคุณเนื่องจากการขาดการใช้งาน) ดังนั้น คุณต้องเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับที่อยู่อีเมลที่เป็นปัจจุบันและทำการยืนยันอีเมลดังกล่าว (กรณีที่เราร้องขอ) ในกรณีที่คุณสร้างบัญชีโดยการเข้าสู่ระบบบริการ Riot ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ อีเมลสำหรับบัญชี Riot Games ของคุณจะเป็นอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นั้น

1.5ฉันสามารถแบ่งปันบัญชี หรือขายบัญชี หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของฉันได้หรือไม่ (ไม่ได้)

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา เรากำหนดให้คุณต้องเลือกชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันและรหัสผ่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ” ของคุณ) คุณยอมรับว่า:

 • คุณไม่สามารถแบ่งปันบัญชี หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบกับบุคคลอื่น
 • คุณไม่สามารถขาย โอน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ หรือเสนอให้ทำเช่นนั้น
 • คุณต้องเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเป็นความลับ

คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณตระหนักถึงการละเมิดความปลอดภัยใดๆ รวมถึงการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญเสีย การโจรกรรมหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลการชำระเงินของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมด (รวมถึงการสูญเสียหรือการใช้เนื้อหาเสมือนจริง) ในบัญชีของคุณในกรณีที่คุณได้แบ่งปันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ หรือไม่อาจเก็บรักษาบัญชีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณได้อย่างปลอดภัย

1.6 ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนบนบัญชีของฉันหรือไม่ (เราอาจจะ)

เพื่อรักษาความปลอดภัยของความสมบูรณ์ของบริการ Riot และ/หรือ บัญชีของคุณ เราอาจจะขอให้คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน

2.การยกเลิกบัญชี

2.1บัญชีของฉันจะถูกระงับหรือยกเลิกได้อย่างไร (หากคุณทำผิดกฎกติกา Demacian Justice จะเข้าเยี่ยมบัญชีของคุณ!)

2.1.1คุณ.คุณสามารถยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ support@riotgames.com

2.1.2เรา. เราอาจยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณหากเราพิจารณาแล้วเห็นว่า:

 1. คุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ (รวมถึงกฎผู้ใช้)
 2. การทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกลุ่มของเรา หรือบริการ Riot หรือจำเป็นสำหรับการรักษาสิทธิของบุคคลที่สาม;
 3. เราได้หยุดให้บริการ Riot ในภูมิภาคของคุณ (อย่างไรก็ตาม โดยปกติเราจะประกาศล่วงหน้าในระยะเวลาสมเหตุสมผลบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือเกมของเรา หากเราวางแผนที่จะหยุดการนำเสนอเนื้อหาหลักของเกมหรือบริการ Riot ทั้งหมดในภูมิภาคของคุณ);
 4. คุณไม่ได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณเป็นหนี้เรา (เว้นแต่เป็นกรณีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของเรา) หรือเราต้องคืนเงินให้กับบุคคลอื่นใด เนื่องจากการใช้ช่องทางในการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีของคุณ หรือ
 5. คุณได้ใช้ (หรือเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ใช้) ข้อมูลการชำระเงินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราสามารถทำการพิจารณาและตัดสินใจดังกล่าว โดยการช่วยเหลือของระบบอัตโนมัติและเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องจักร หรือโดยใช้วิธีการอื่นที่เราคิดว่าเหมาะสม หากคุณคิดว่าเรากระทำไปโดยผิดพลาด โปรดติดต่อเราพร้อมรายละเอียด โดยเราจะตรวจสอบกรณีของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจระงับบัญชีของคุณในระหว่างการตรวจสอบของเรา คุณสามารถคัดค้านการพิจารณาของเราได้ (ดูข้อ 16)

2.2Riot จะรักษาบัญชีของฉันไปตลอดหรือไม่ แม้ว่าฉันจะหยุดใช้ก็ตาม (หากคุณละทิ้งบัญชีของคุณเป็นเวลานานเราอาจยกเลิกบัญชีหลังจากแจ้งให้คุณทราบและโอกาสในการใช้งานบัญชีอีกครั้ง)

หากคุณไม่ได้ใช้บัญชีของคุณเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงการระงับหรือการยกเลิก หากเราวางแผนจะใช้มาตรการใดๆ กับบัญชีของคุณด้วยเหตุการณ์ขาดการใช้งานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อน (เช่น ทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของคุณ) และให้โอกาสคุณอย่างเพียงพอในการหลีกเลี่ยงมาตรการดังกล่าว (เช่น การลบบัญชีของคุณ)

2.3จะเกิดอะไรขึ้นหาก Riot ยุติบัญชีของฉัน (ไม่มีเกมส์สำหรับคุณและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงการซื้อใดๆ รวมถึงสกุลเงินเกมและสินค้าเสมือนจริง)

หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาเสมือนจริงได้อีก (รวมถึงสกุลเงินเกม) (อย่างไรก็ตาม การยกเลิกบัญชีดังกล่าวจะไม่กระทบถึงสิทธิใดๆ ที่คุณมีอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) ในกรณีที่เรายุติบัญชีของคุณโดยชอบ (เช่น เมื่อคุณละเมิดข้อตกลงนี้):

 • คุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนและเราไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณ และ
 • เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีอื่นๆ หากคุณได้ทำการสร้างไว้ รวมถึงการเข้าถึงบริการ Riot อื่นๆ ของคุณ (โดยไม่มีการคืนเงินหรือความรับผิดใดๆ ต่อคุณ)

คุณเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการ Riot มีความเสี่ยงที่บัญชีของคุณอาจถูกยกเลิกหรือระงับได้ตามข้อตกลง และเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการ Riot คุณจะตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสม

3.สิทธิการใช้งาน

3.1ฉันสามารถทำอะไรกับบริการ Riot ได้บ้าง (คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการ Riot ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ โดยไม่เป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์)

เราอนุญาตให้คุณใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการ Riot (และเนื้อหาเสมือนจริงใดๆ ) สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์และเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยเป็นการอนุญาตโดยจำกัด แบบไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอน หรือเพิกถอนสิทธิการใช้งานที่คุณได้รับอนุญาตได้ และมีเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างชัดเจน หากเรายุติบัญชีของคุณ สิทธิใดๆ ที่เรามอบให้คุณในบริการ Riot และเนื้อหาเสมือนจริงใดๆ จะสิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราโดยสัญญาที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่อาจขาย คัดลอก แลกเปลี่ยน ให้ยืม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส สืบรหัสต้นฉบับ แปล ให้เช่า ให้สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน โอน เผยแพร่ มอบหมาย หรือแจกจ่ายบริการ Riot ใดๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Riot Games ซึ่งรวมถึงรหัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาเสมือนจริงของเรา

3.2 ฉันกระทำการใดๆ กับทรัพย์สินทางปัญญาของ Riot ได้หรือไม่ (เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา แต่อนุญาตการกระทำการส่วนบุคคลบางประการ ที่ไม่เป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ‘งานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ที่ชื่นชอบเรา (fan art)’)

เรา (และผู้ให้สิทธิของเรา) เป็นเจ้าของและสงวนสิทธิในสิทธิ กรรมสิทธิ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในบริการ Riot ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เผยแพร่ สร้างขึ้น จัดทำ หรือให้ใช้โดยวิธีใดๆ ในหรือผ่านบริการ Riot ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ รหัสคอมพิวเตอร์ คำบรรยาย วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ ตัวละคร ชื่อตัวละคร บันทึกการสนทนา บันทึกที่เกี่ยวกับเกม และการออกอากาศ สถานที่ ชื่อสถานที่ เรื่องราว บทสนทนา วลี งานศิลปะ งานกราฟิก แบบโครงสร้างหรือแบบภูมิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทประพันธ์ทางดนตรี และการบันทึกเสียง สินค้าเสมือน สกุลเงินในเกม เทคนิคทางภาพและเสียง ตัวละครเสมือน วิธีการทำงานและการเล่นเกม (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาเกม") เพื่อความชัดเจน เนื้อหาเกมรวมถึงเนื้อหาเสมือนจริง คุณไม่สามารถสร้างผลงานการประพันธ์ใดๆ จากเนื้อหาเกมหรือบริการ Riot ได้ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อนุญาตให้ผู้ที่ชื่นชอบ (fan) ใช้ในปัจจุบันโปรดอ่านนโยบายLegal Jibber Jabber ของเรา (อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าเราเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว) และสำหรับในบางภูมิภาคที่เราเป็นพันธมิตรกับบุคคลที่สามที่เป็นผู้เผยแพร่ผลงาน ข้อตกลงการให้บริการของผู้เผยแพร่ผลงานนั้นมีผลเหนือบทบัญญัติทั้งปวงในนโยบายนี้

นอกจากนี้ คุณยังตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน คำโปรย (taglines) หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ (trade dress) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราโดยสัญญาที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกระทำซ้ำ แจกจ่ายต่อ หรือดัดแปลง บริการ Riot หรือการใช้บริการ Riot โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาด และโดยการฝ่าฝืนข้อห้ามโดยชัดแจ้งดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษอย่างร้ายแรงทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4.สินค้าเสมือนจริง สกุลเงินเกม และการซื้อ

4.1. เนื้อหาเสมือนจริงคืออะไร (เนื้อหาเสมือนจริง ได้แก่สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกับสกุลเงินในเกม และสินค้าเสมือนจริง เช่นแชมเปี้ยน (champions) สกิน (skins) สติ๊กเกอร์สื่ออารมณ์ (emotes) อุปกรณ์เสริม ฯลฯ)

เมื่อใช้บริการ Riot เราอาจมอบโอกาสให้คุณได้รับสิทธิแบบจำกัดในการเข้าถึงสินค้าเสมือนจริง เช่น แชมเปี้ยน (champions) สกิน (skins) สติ๊กเกอร์สื่ออารมณ์ (emotes) ฯลฯ (“สินค้าเสมือนจริง”) และสกุลเงินในเกม (“สกุลเงินเกม”) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาเสมือนจริง")

สกุลเงินเกมสามารถใช้ได้เฉพาะกับเกมที่ได้ทำการซื้อสกุลเงินดังกล่าวมาเท่านั้น เว้นแต่เราได้แจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ในเวลาที่ทำการซื้อ

4.2. ฉันจะได้รับ “อนุญาต” เพื่อเข้าถึงเนื้อหาเสมือนจริงได้อย่างไร (โดยการซื้อมา แสวงหามาได้ หรือได้รับมา)

เราอาจมอบโอกาสที่หลากหลายให้กับคุณในการได้รับอนุญาตโดยจำกัด เพื่อเข้าถึงสกุลเงินเกม หรือเนื้อหาเสมือนจริง ซึ่งรวมถึง:

 1. การซื้อ (โดยใช้บัตรเครดิต เป็นต้น)
 2. การแสวงหามาได้ (เช่น โดยการทำภารกิจหน้าที่หรือภารกิจในเกมให้สำเร็จ) หรือ
 3. การได้รับมา (เช่น เป็นของขวัญจากผู้เล่นคนอื่น หรือใช้ฟังก์ชันการประดิษฐ์อย่าง Hextech®)

4.3. ฉัน “เป็นเจ้าของ” เนื้อหาเสมือนจริงที่ฉันปลดล็อคหรือไม่ (ไม่ สิ่งที่คุณ “ปลดล็อค” นั้นไม่ใช่ของเสมือนจริง แต่เป็นสิทธิในการเข้าถึงโดยจำกัด ที่ไม่สามารถโอนได้)

คุณไม่มีกรรมสิทธิหรือทรัพยสิทธิอย่างใดๆ ในเนื้อหาเสมือนจริงใดๆ ที่คุณปลดล็อค ไม่ว่าคุณจะได้รับสิทธิการเข้าถึงด้วยวิธีการใดก็ตาม เนื้อหาเสมือนจริงไม่มีมูลค่าเป็นเงิน คุณไม่สามารถโอน (เว้นแต่เราได้อนุญาตไว้ในระบบการทำงานของบริการ Riot) หรือแลกรับเนื้อหาเสมือนจริงกับสกุลเงินจริงประเภทใดๆ คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนสำหรับการซื้อสิทธิในการเข้าถึงเนื้อหาเสมือนจริง ยกเว้นกรณีที่เราอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง คุณสามารถค้นหานโยบายปัจจุบันเกี่ยวกับการคืนเนื้อหาของเราได้ที่นี่

4.4. อีกครั้ง: ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาเสมือนจริงหรือ (“ ไม่!” ตะโกนตอบโดยทนายความทุกคน)

เมื่อคุณได้รับเนื้อหาเสมือนจริงจากเรา สิ่งที่เรามอบให้คุณโดยแท้จริงนั้น เป็นสิทธิส่วนบุคคล โดยจำกัด แบบไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอน หรืออนุญาตให้รับช่วงสิทธิ หรือเพิกถอน เพื่อใช้งานเนื้อหาเสมือนจริงผ่านการใช้บริการ Riot ที่คุณสามารถใช้งานได้เท่านั้น

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิอย่างใดๆ ในบัญชีของคุณ และสิทธิทั้งหมดในบัญชีของคุณนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิประโยชน์โดยตลอดของ Riot Games คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในเนื้อหาเสมือนจริงใดๆ โดยไม่คำนึงถึงข้อพิจารณาเสนอหรือการชำระเงินใดๆ เป็นการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ เว้นแต่ (1) กรณีการประพฤติมิชอบโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) ตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ หรือ (3) ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายที่บังคับใช้ Riot Games ไม่มีความรับผิดใดๆ สำหรับการทำลาย การลบ การดัดแปลง ความบกพร่องการเจาะระบบ หรือความเสียหายหรือสูญหายโดยประการอื่นใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาเสมือนจริงใดๆ รวมถึงการลบเนื้อหาเสมือนเมื่อมีการยุติบัญชีของคุณหรือเมื่อบัญชีของคุณหมดอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบริการ Riot ของเราโดยชอบ

4.5. เนื้อหาเสมือนจริงของฉันจะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่ (ไม่ ไม่จำเป็น)

ในความพยายามที่จะปรับปรุงบริการ Riot อย่างต่อเนื่อง พัฒนาเกมส์ และดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความสนุกสนาน และความมั่นคงของบริการ Riot เรามีสิทธิที่จะลบ แก้ไข ย้าย ถอดถอน บรรจุใหม่ ตั้งราคาใหม่ หรือโอนเนื้อหาเกมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาเสมือนจริงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเวลาใดก็ได้ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น สินค้าเสมือนจริงของคุณอาจ (และมีแนวโน้มที่จะ) ถูกปรับปรุงไปจากเดิมตามระยะเวลา เพื่อการพัฒนาบริการ Riot (รวมไปถึงเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการสมดุลเกม (game balance) การแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม (bug fixing) หรือการพัฒนาทางกราฟฟิค (graphical improvements)) หรือด้วยเหตุผลทางกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ในกรณีที่เราตัดสินใจถอนสินค้าเสมือนจริงรายการใดรายการหนึ่งที่คุณเพิ่งทำการซื้อ เราจะทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าทดแทนให้กับคุณ เราจะไม่ลบสกุลเงินเกมของคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เช่น การแจ้งผ่านการประกาศบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือเกมของเรา) เว้นแต่กรณีที่บัญชีของคุณถูกเรายกเลิกเนื่องด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยชอบหรือเนื่องจากการปฏิบัติของคุณตามข้อ 2.1.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงกำลังซื้อของสกุลเงินเกมได้ในบางครั้ง (ตัวอย่างเช่น เราอาจเพิ่มจำนวนสกุลเงินเกมที่จำเป็นต้องใช้ในการซื้อสินค้าเสมือน เช่น สกิน (skins)) ซึ่งปกติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกระทำขั้นตอนที่เป็นการเพิ่มกำลังซื้อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เช่น ผ่านประกาศบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือเกมของเรา) หากเราวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินเกมของคุณในทางลบ เราไม่จัดให้หรือรับประกัน และเราปฏิเสธโดยชัดแจ้งที่จะจัดให้หรือรับประกัน มูลค่า เงินสด หรือสิ่งอื่นใด ที่อ้างอิงโดยข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนโปรแกรมบริการ (server) ภายใต้การดำเนินการหรือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงเนื้อหาเกม หรือเนื้อหาเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หากเราอนุญาตให้คุณขายหรือโอนสิทธิของคุณในการเข้าถึงเนื้อหาเกม หรือเนื้อหาเสมือนจริงอย่างใดๆ การขายหรือการโอนดังกล่าวอาจต้องดำเนินการผ่านช่องทางการบริการที่ได้รับการอนุมัติหรือที่เราจัดให้ (ถ้ามี)

5.ค่าธรรมเนียมและภาษี

5.1. ทุกอย่างเกี่ยวกับบริการ Riot ฟรีหรือไม่ (ไม่)

คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ Riot บางประการ และคุณตกลงว่าคุณจะให้ข้อมูลการชำระเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เราหรือผู้ให้บริการชำระเงินภายนอกที่เราใช้บริการ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ เราอาจแก้ไขการกำหนดราคาในส่วนใดๆ ของบริการ Riot ได้ตลอดเวลา (โดยมีผลในอนาคต กล่าวคือไม่รวมถึงสิ่งที่คุณได้ทำการซื้อไปแล้ว) การแก้ไขดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของสกุลเงินเกมของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยปกติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกระทำในขั้นตอนที่เป็นการเพิ่มกำลังซื้อเท่านั้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ชำระตามเงื่อนไขการชำระเงินที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้นๆ ถึงกำหนดชำระ เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของเราเป็นครั้งคราว โดยมีผลในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อการประกาศในข้อตกลงนี้หรือที่อื่นๆ บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือเกมส์ของเรา ยกเว้นกรณีการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดโดยเจตนาของเรา หากคุณไม่ทำการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณเป็นหนี้เรา หรือเราต้องชำระเงินคืนให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากการชำระเงินโดยใช้ช่องทางการชำระเงินจากบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ ดูข้อ 2 (การยกเลิกบัญชี) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดสำหรับการบริการที่คิดค่าธรรมเนียม (รวมถึงสกุลเงินเกม) เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระล่วงหน้า และเว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดเจนในข้อตกลงนี้ หรือนโยบายการคืนเงินของเรา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ยกเว้นกรณีการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การกระทำผิดโดยจงใจของเรา หรือตามที่ข้อตกลงนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชีของคุณ ที่เกิดจากการแบ่งข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

5.2. ฉันมีความรับผิดชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับสกุลเงินเกม (ชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดกับเรามีความถูกต้อง ฯลฯ )

คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การใช้ หรือการเข้าถึงสกุลเงินเกม สกุลเงินเกมอาจถูกขายหรือออกโดยเราเป็นชุดและราคาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนและสถานที่ที่คุณซื้อ ตามที่เราเห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา (หรือตามที่กฎหมายกำหนด) เราอาจจำกัดจำนวนสกุลเงินเกมทั้งหมดที่อาจซื้อได้สำหรับเกมใดเกมหนึ่ง หรือจำนวนรวมที่อาจมีอยู่ในบัญชีของคุณ นอกจากนี้ ราคาและความพร้อมใช้งานของสกุลเงินเกมและสินค้าเสมือนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลในอนาคต เราอาจจำกัดจำนวนสกุลเงินเกมที่คุณสามารถซื้อ และ/หรือ ใช้ท้องที่ของคุณ เนื่องจากเรามีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่

คุณควรตรวจความถูกต้องของสกุลเงินเกมที่เพิ่มขึ้นหรือหักถอนออกจากบัญชีของคุณในระหว่างการทำธุรกรรมใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับจำนวนสกุลเงินเกมของคุณ เราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณและในการดำเนินการดังกล่าว เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

6.นโยบายการนำส่งแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์

6.1. ฉันสามารถส่งแนวคิดสำหรับการปรับปรุงเกม ไปยัง Riot ได้หรือไม่ (กรุณาอย่าทำเช่นนั้น หากคุณดำเนินการดังกล่าว เรามีสิทธิเด็ดขาดที่จะใช้แนวคิดดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา)

เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบริการ Riot แต่โปรดอย่านำส่งแนวคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ หรือวัสดุใดๆ ให้กับเรา (เรียกรวมกันว่า "แนวคิดที่ไม่พึงประสงค์") เราอาจใช้แนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่คุณส่งให้โดยอิสระ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบริการ Riot อาจมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ที่บุคคลใดๆ นำส่ง

คุณไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆ ในแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ที่คุณยืนกรานจะส่งให้เรา แต่ในกรณีที่คุณมีสิทธิดังกล่าว เราจะได้รับอนุญาตให้ใช้แนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องชำระเงินให้กับคุณ

ในทางกฎหมาย หากคุณส่งแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ให้กับเรา เท่ากับว่าคุณได้ให้สิทธิและอนุญาตเรา ในทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยไม่จำกัดระยะเวลา และโดยเพิกถอนไม่ได้ และสามารถอนุญาตให้รับช่วงสิทธิ โอนสิทธิ มอบหมาย โดยไม่ผูกขาดและไม่ผูกมัด ในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน แก้ไข แปล สร้างผลงานสืบเนื่องจากการแสดงต่อสาธารณะ การนำเสนอต่อสาธารณชน การแสดงทางดิจิทัล การทำ ได้ทำ ขาย เสนอขาย และนำเข้าแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ของคุณ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร การออกแบบ สิทธิในอุตสาหกรรม และสิทธิทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ ในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอนาคต ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือในด้านอื่น ๆ โดยรวมถึงการให้แนวคิดที่ไม่พึงประสงค์แก่ผู้อื่น โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ ทั้งนี้ หากจำเป็น คุณยอมรับว่าคุณจะดำเนินการและส่งมอบเอกสารใดๆ ทั้งหมดและดำเนินการใด ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นหรือเป็นที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิในการใช้แนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้มอบให้แก่เราตามที่ระบุไว้ข้างต้นมีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้บังคับได้ และคุณสละสิทธิและตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในทางศีลธรรม ในขอบเขตตามที่กฎหมายในท้องที่ของคุณ

7.กฎผู้ใช้

7.1. ฉันสามารถก่อการทะเลาะวิวาท ยั่วยุ ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่นขณะใช้บริการ Riot ได้หรือไม่ (ไม่ หากคุณกระทำการเช่นนั้น เราอาจดำเนินการ เช่น สั่งห้ามใช้บัญชีของคุณ)

เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ Riot ได้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับทั้งหมดในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานและพฤติกรรมที่ยอมรับได้ต่างๆ ที่เราเผยแพร่เป็นระยะ บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน และเกมส์ของเราและกฎกติกาเกี่ยวกับพฤติกรรมตามรายการที่กำหนดด้านล่าง (เรียกรวมกันว่า “กฎผู้ใช้”) กฎผู้ใช้ไม่ได้จำกัดเพียงกฎที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน และเกมส์ของเราเท่านั้น และเราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนกฎดังกล่าวและใช้มาตรการทางวินัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการสั่งห้ามใช้บัญชีชั่วคราว การระงับบัญชี หรือการยกเลิก และการลบบัญชีเพื่อคงความสมบูรณ์และความมุ่งมั่นในบริการ Riot โดยไม่คำนึงว่าพฤติกรรมนั้นจะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามกฎผู้ใช้หรือไม่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่นำมาซึ่งการใช้มาตรการทางวินัย:

 1. การแอบอ้างเป็นบุคคล ธุรกิจ หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงพนักงานของ Riot Games หรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ดูเหมือนว่าการสื่อสารนั้นมาจาก Riot Games
 2. ประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณ ของพนักงานของ Riot Games หรือของผู้เล่นคนอื่นๆ
 3. คุกคาม สะกดรอยตาม หรือข่มขู่ผู้เล่นคนอื่นๆ หรือพนักงาน Riot Games
 4. การลบ ดัดแปลง หรือปกปิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร หรือประกาศแจ้งเกี่ยวกับทรัพยสิทธิอื่นๆ ของ Riot Games ที่อยู่ในบริการ Riot นอกจากนี้ คุณต้องไม่ส่งต่อเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ
 5. มีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ที่เราเห็นว่าเป็นการต่อต้าน หรือคุกคามผู้เล่นอื่น ๆ โดยรวมถึงการสื่อสารหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นอันตรายที่เป็นการข่มขู่ เหยียดหยาม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ทางเพศ หรือเชื้อชาติ หรือจริยธรรม หรือการกระทำประการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม
 6. การส่งต่อหรืออำนวยความสะดวกในการส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย ม้าโทรจัน (trojan horse) โปรแกรม bot keystroke logger หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ระเบิดเวลา (time bomb) ไวรัสลบข้อมูล (cancelbot) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อสร้างความเสียหาย และ/หรือ ได้สร้างความเสียหายขึ้นจริง หรือก่อกวน การแอบแฝงสกัดกั้น ขุดเจาะ ฝัง หรือยึดเอาระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
 7. หลีกเลี่ยง ลบ ยับยั้ง ทำให้เสียหาย บิดเบือน หรือหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ Riot หรือบุคคลอื่นใดใช้เพื่อปกป้อง หรือควบคุมการเข้าถึงบริการ Riot หรือส่วนใดก็ตามของบริการดังกล่าว
 8. การสนทนาโดยการสแปม ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า โดยขัดขวางการสนทนาด้วยการส่งข้อความซ้ำ
 9. การมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เราเห็นว่าเป็นหรืออาจเป็นการฉ้อโกงผู้เล่นอื่นๆ รวมถึงการใช่เล่ห์อุบายหลอกลวงหรือการโจมตีโดยใช้วิศวกรรมทางสังคม (social engineering)
 10. การใช้โปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึง mods, hacks, cheats, script, bots, trainers และโปรแกรมอัตโนมัติที่มีการโต้ตอบกับบริการ Riot ไม่ว่าด้วยวิธีการและวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ขัดขวาง ลอกเลียน หรือบิดเบือนเส้นทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ Riot และโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Riot โดยการอ่านพื้นที่หน่วยความจำที่บริการ Riot ใช้เพื่อเก็บข้อมูล
 11. การเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ของบริการ Riot ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 12. การเลือกใช้บัญชีหรือชื่อผู้ใช้ที่บ่งชี้ว่ามีการเชื่อมโยงกับ Riot Games หรือที่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล หรือที่เป็นการคุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ทางเพศ เชื้อชาติ จริยธรรม หรือด้านอื่นใดที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณไม่อาจใช้การสะกดคำผิดที่ผิดหรือการสะกดแบบอื่นใด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ในการเลือกชื่อ เช่น ชื่อผู้ใช้ Riot Games อาจแก้ไขชื่อใดๆ ที่ Riot Games เห็นว่าละเมิดข้อกำหนดนี้ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ และอาจใช้มาตรการทางวินัยอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการยุติบัญชีที่กระทำการละเมิดซ้ำๆ
 13. การไม่เข้าร่วม การออกจากระบบ หรือการออกจากเกมระหว่างการเล่นเกมสด Riot Games อาจติดตามข้อมูลในลักษณะนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและออกคำสั่งห้ามชั่วคราวเมื่อผู้เล่นประสงค์จะออกจากเกมระหว่างการเล่นติดต่อกันหลายครั้งเกินสมควร ความยาวของคำสั่งห้ามดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหากบัญชีนั้นๆ ยังคงทำการออกจากการเล่นเกมสดอย่างต่อเนื่อง
 14. การเล่นในบัญชีของบุคคลอื่น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ “เร่ง” สถานะหรืออันดับของบัญชี
 15. ชักนำหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎผู้ใช้หรือข้อตกลงนี้ หรือ
 16. การใช้บริการ Riot เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือหลังจากที่เราขอให้คุณหยุดใช้บริการ Riot

8.เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

8.1. ฉันต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ฉันประกาศ (post) บน/ในบริการ Riot หรือไม่ (ใช่ และเราสามารถใช้สิ่งที่คุณประกาศ (post) ได้)

นอกเหนือจากแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ (ซึ่งเราได้กล่าวถึงต่างหากในข้อ 6 ข้างต้น) คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสาร ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ เสียง หรือวัสดุ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้น บรรจุขึ้น (upload) ใช้งาน หรือส่งต่อโดยใช้หรือโดยผ่านบริการ Riot (“เนื้อหาของคุณ”)

คุณควรบรรจุขึ้น (upload) หรือส่งต่อเนื้อหาของคุณต่อเมื่อคุณยอมรับว่า:

 1. ตั้งแต่เวลาที่คุณบรรจุขึ้น (upload) หรือส่งต่อเนื้อหาของคุณ คุณให้สิทธิและให้การอนุญาตกับเรา ในทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยไม่จำกัดระยะเวลา และโดยเพิกถอนไม่ได้ และสามารถอนุญาตให้รับช่วงสิทธิ โดยไม่ผูกขาดและไม่ผูกมัด ในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน แก้ไข แปล สร้างผลงานสืบเนื่องจากการแสดงต่อสาธารณะ การนำเสนอต่อสาธารณชน การแสดงทางดิจิทัล การทำ ได้ทำ และการนำเข้าเนื้อหาของคุณ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร สิทธิในอุตสาหกรรม และสิทธิทางปัญญาและทรัพยสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Riot โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ให้กับคุณ
 2. คุณสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ ที่คุณอาจมีในเนื้อหาของคุณ ที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของเราในขอบเขตที่กฎหมายในท้องที่ของคุณอนุญาตให้ทำได้ หากกฎหมายท้องถิ่นไม่อนุญาตให้สละสิทธิทางศีลธรรม คุณให้สิทธิ Riot Games ในการใช้เนื้อหาของคุณและองค์ประกอบทั้งหมดของเนื้อหาของคุณไม่ว่ามีหรือไม่มีชื่อหรือนามแฝงของคุณ รวมทั้งในการแก้ไขเนื้อหาของคุณได้อย่างอิสระ
 3. คุณให้คำรับรองและตกลงว่าเนื้อหาของคุณจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันเกี่ยวกับการรักษาความลับ การระบุแหล่งที่มา หรือข้อผูกพันอื่นๆ ในส่วนของ Riot Games และ Riot Games จะไม่มีความรับผิดใดๆ ในการใช้หรือการเปิดเผยเนื้อหาของคุณ
 4. คุณให้คำรับรองและตกลงว่าเนื้อหาของคุณไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

9.การติดตามตรวจสอบและการป้องกันการโกง

9.1. Riot ติดตามตรวจสอบฉันในขณะที่ใช้บริการ Riot หรือไม่ (ใช่ โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อศึกษาเพิ่มเติม)

เราอาจติดตามตรวจสอบการใช้บริการ Riot (แต่ไม่มีความผูกมัดที่จะกระทำการดังกล่าว) ทั้งบนโปรแกรมการบริการ (server) ของเราเองและบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการโกงและการเจาะระบบ (hacking) กำจัดหรือลดพฤติกรรมก่อกวนของผู้เล่น และพัฒนาบริการ Riot โปรดอ่านPrivacy Notice ของเราสำหรับรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการรับและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Riot ของคุณ

9.2. Riot ได้เรียกใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์ของฉันในระหว่างที่ฉันไม่ได้ใช้บริการ Riot หรือไม่ (เราอาจมีการเรียกใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์ของคุณอย่างจำกัด เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการโกง

เพื่อป้องกันการโกง และการเจาะระบบ (hacking) เราอาจขอให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันการโกง โดยอาจมีการเรียกใช้ซอฟต์แวร์นี้ในเบื้องหลัง (background) ของอุปกรณ์ของคุณ

10.การอัพเดทและการปรับเปลี่ยน

10.1. จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ในอนาคตหรือไม่ (ใช่)

เราอาจจะ (และมีความเป็นไปได้ที่จะ) จัดทำปรับปรุงข้อตกลงนี้ใหม่ในอนาคตตามบริการ Riot และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับ เมื่อเราดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ข้อตกลงนี้ คุณจะได้รับเวลาที่เหมาะสม และโอกาสตรวจสอบข้อตกลงใหม่ที่เรานำเสนอให้คุณและตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะยอมรับข้อตกลงที่ได้แก้ไขหรือไม่ หากคุณยอมรับข้อตกลงใหม่คุณจะสามารถใช้บริการ Riot ต่อไปได้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงใหม่คุณจะไม่สามารถใช้บริการ Riot ได้อีกต่อไป

10.2. บริการ Riot จะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ (ไม่ เช่นเดียวกับ Kha’zix มันจะถูกพัฒนา)

ในความพยายามที่จะปรับปรุงบริการ Riot อย่างต่อเนื่อง พัฒนาเกมของเรา และดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความสนุกสนาน และความมั่นคงของบริการ Riot คุณยอมรับว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัย (update) ระงับ "nerf" หรือ จำกัด การเข้าถึงคุณลักษณะหรือส่วนใดๆ ของบริการ Riot ซึ่งรวมถึงสินค้าเสมือนจริง (เช่น เราอาจเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างของสินค้าเสมือนจริง ด้วยเหตุผลด้านกฎข้อบังคับหรือกฎหมาย หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม) และอาจต้องการให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ และการปรับปรุงใดๆ ให้ทันสมัยในซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการสนับสนุนบริการ Riot เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในบริการ Riot อาจเปลี่ยนแปลงระบบอย่างใดๆ โดยเฉพาะที่มีความจำเป็นในการเล่นเกมของเรา และในกรณีดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเข้าถึงและเล่นเกมของเรา โดย Riot Games ไม่มีความรับผิดชอบดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราอาจใช้โปรแกรมเบื้องหลังที่ติดตั้งขึ้น (background patching) เพื่อปรับปรุงเกมส์และซอฟต์แวร์ของเราโดยอัตโนมัติโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ

11.ลิงค์

11.1. แล้วลิงค์ในบริการ Riot ล่ะปลอดภัยไหม (เช่นเดียวกับการเดินทางที่แสนวิเศษของ Bard คุณอาจพบสิ่งอันตรายบางสิ่งรอคุณอยู่อีกด้านหนึ่ง ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง....)

บริการ Riot อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เรียนอีกครั้งว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการในเว็บไซต์เหล่านั้น เราให้ลิงค์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกของคุณ หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ อาจประกาศ (post) ลิงค์เหล่านี้ในฐานะที่เป็นเนื้อหาที่จัดหาโดยผู้ใช้ การใช้ลิงค์เหล่านี้และเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่ทำการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยลิงค์และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ลิงค์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการรับรองของเราต่อข้อมูลหรือวัตถุใด ๆ ในเว็บไซต์อื่น ๆ

12.การแจ้งเตือนและขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

12.1. ฉันควรทำอย่างไรหากมีใครละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของฉันในบริการ Riot (ส่งหนังสือแจ้งให้ลบเนื้อหาอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้เรา)

Riot Games เคารพกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และคาดหวังให้ผู้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน การยกเลิกบัญชีของผู้ใช้เมื่อมีความเหมาะสมในกรณีที่ผู้ใช้ที่ละเมิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้ได้ละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายของเรา Riot Games จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กระทำโดยใช้เว็บไซต์ Riot Games หรือเครือข่ายออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ("ไซต์") ที่รายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Riot Games การจำแนกแยะแยะเป็นไปตามตัวอย่างที่แจ้งให้ทราบด้านล่าง

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิเด็ดขาดใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ โปรดรายงานข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านทางไซต์ โดยส่งหนังสือแจ้งที่ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:

 1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดหรือหากหนังสือแจ้งนี้ครอบคลุมงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการ คุณอาจระบุรายการตัวแทนรายชื่อของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
 2. ระบุวัตถุแห่งการละเมิดที่คุณกล่าวอ้าง (หรือที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำละเมิด) และที่ควรถูกลบออกหรือปิดการใช้งาน พร้อมให้ข้อมูลที่เพียงพอให้เราค้นหาวัตถุดังกล่าวได้ โดยรวมถึงการระบุ URL ของลิงค์ที่แสดงบนไซต์ที่จะสามารถพบวัตถุดังกล่าวได้เป็นอย่างน้อย
 3. ระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณถ้าหากมี
 4. ใส่ข้อความดังต่อไปนี้ในหนังสือแจ้ง:
 5. “ข้าพเจ้าขอระบุว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือตามกฎหมาย (เช่น เป็นการใช้โดยชอบธรรม)”
 6. “ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งฉบับนี้ถูกต้องและ [ภายใต้บทลงโทษสำหรับการเบิกความเท็จ]* ว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิโดยเด็ดขาดภายใต้ลิขสิทธิ์ที่กล่าวหาว่าถูกละเมิด"
 7. ระบุชื่อเต็มตามกฎหมายและลายเซ็นหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

* คุณจะต้องระบุข้อความนี้หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่งหนังสือแจ้งฉบับนี้ (“หนังสือแจ้ง”) ที่มีรายการโดยสมบูรณ์ให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Riot Games ไปยังที่อยู่ของนิติบุคคล Riot Games ที่รับผิดชอบในการให้บริการ Riot ในภูมิภาคของคุณ (ดูข้อ 18) อย่าลืมทำเครื่องหมายว่า "Attn: Copyright Agent" (ไม่ใช่ "Attn: Legal Dept”) เพื่อให้หนังสือดังกล่าวไปถึงบุคคลผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถส่งหนังสือของคุณทางอีเมลแทนได้ โดยอีเมลไปที่: copyright@riotgames.com อีเมลนี้มีจุดประสงค์เพื่อรับหนังสือแจ้งให้ลบเนื้อหาอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการสอบถามทั่วไปหรือการร้องขอใดๆ ต่อ Riot Games เราไม่สามารถรับเอกสารแนบในอีเมลด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น หนังสือแจ้งใดๆ ที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมไฟล์แนบจะไม่สามารถส่งถึงเรา หรือไม่อาจได้รับการประมวลผลได้

โปรดทราบว่าหนังสือแจ้งเป็นเอกสารทางกฎหมายและ Riot Games อาจส่งสำเนาหนังสือแจ้งดังกล่าวให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือบุคคลที่สามใดๆ ตามดุลยพินิจหรือตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว Riot Games จะดำเนินการใดๆ ที่เห็นสมควร ตามดุลยพินิจ ซึ่งรวมถึงการลบวัตถุที่ถูกกล่าวหาออกจากไซต์

13.ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

13.1. Riot รับประกันใดๆ เกี่ยวกับบริการ Riot หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหน เตรียมพร้อมสำหรับการตะโกนของทนายความอีกครั้ง!)

เราไม่มีความรับผิดชอบต่อการติดตั้งและการใช้งาน และผลลัพธ์ที่ได้จากบริการ Riot ของคุณ (ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน)

นอกจากนี้ หากคุณอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ กลาง หรืออเมริกาใต้:

บริการ Riot ให้บริการแก่คุณบนพื้นฐาน “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย คุณยอมรับผิดชอบการใช้บริการ Riot ของคุณทั้งหมด ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Riot Games ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งอาจนำไปใช้กับบริการ Riot รวมถึงการรับประกันโดยนัยของในกรรมสิทธิ การไม่ละเมิด ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง การรับประกันใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการจัดการ การปฏิบัติงาน หรือการใช้งานการค้าขาย และการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในบริการ Riot

14.การจำกัดความรับผิด

14.1. มีการจำกัดความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นของ Riot ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ (ใช่)

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณ (ไม่ว่าเพื่อการฝ่าฝืนสัญญานี้ ความประมาทเลินเล่อ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม) สำหรับการสูญเสีย การได้รับอันตราย หรือความเสียหายอย่างใดๆ ที่คุณได้รับจากการดาวน์โหลด การใช้ และ/หรือการเข้าถึงบริการ Riot จะจำกัดเพียงเท่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับ Riot ภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนก่อนเวลาที่คุณได้กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นสาเหตุแห่งความรับผิดดังกล่าว

เราให้บริการ Riot สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลภายในประเทศเท่านั้น เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียทางธุรกิจ (เช่น การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียค่าความนิยม (goodwill) หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุที่คุณไม่ติดตั้งการปรับปรุงใดๆให้ทันสมัย (update) เมื่อ Riot Games ได้เปิดให้ติดตั้ง หรือเมื่อคุณไม่ได้ทำตามข้อกำหนดขั้นต่ำในการรักษาระบบใดๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบใน (1) การสูญเสียใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในเวลาที่คุณได้เข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ หรือ (2) การสูญเสียใดๆ ที่เราทั้งสองฝ่ายรู้อยู่ว่าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีพิเศษใดๆ ของคุณที่มีอยู่ในเวลาที่คุณทำเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ (รวมถึงความเสียหายโดยอ้อมทั้งหมด)

โดยข้อกำหนดอื่นใดที่เรากล่าวถึงในข้อตกลงนี้ เราไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ ของเราต่อคุณหากเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงความรับผิดของเราสำหรับ (1) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา (2) การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงของเรา (3) พฤติกรรมที่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (4) สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อผูกพันที่จำเป็นสำหรับการบังคับใช้ของสัญญาโดย Riot Games (“หน้าที่ที่สำคัญ”) ในระดับที่เป็นปกติและคาดการณ์ได้ (5) สำหรับการรับประกันใดๆ ที่เรามอบให้คุณ หรือ (6) สำหรับความรับผิดใด ๆ ภายใต้กฎหมายความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้

คุณอาจมีสิทธิเฉพาะใดๆ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

15.กฎหมายที่บังคับใช้

15.1. กฎหมายใดที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้หรือกรณีที่เรามีข้อพิพาท (ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนและนิติบุคคล Riot Games ใดที่ให้บริการ Riot กับคุณ)

โปรดอ่านข้อกำหนดด้านล่างเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับกับการใช้บริการ Riot ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายตามข้อกำหนดดังกล่าว คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์หรือสิทธิที่สำคัญพื้นฐานอื่นๆ หรือการเยียวยาอื่นใดที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่น นอกเหนือจากกฎหมายหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิดังกล่าว

หากคุณอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ กลาง หรือ อเมริกาใต้ (ไม่รวมบราซิล)

ข้อตกลงนี้และการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางตามข้อ 16 “การระงับข้อพิพาท” และกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย เว้นแต่ข้อที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อ 16 “การระงับข้อพิพาท” ศาลที่มีเขตอำนาจสำหรับพิจารณาข้อพิพาททั้งหมดที่คุณและ Riot Games ไม่ถูกผูกมัดให้ต้องนำขึ้นสู่อนุญาโตตุลาการ คือศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย คุณและ Riot Games ต่างสละสิทธิในการคัดค้านเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการพิจารณาคดีดังกล่าว

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้

ข้อตกลงนี้และการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเกาหลี

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อตกลงนี้และการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซียและกัมพูชา (“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)”)

ข้อตกลงนี้และการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล หรือประเทศใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 นี้

ข้อตกลงนี้และการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติเรื่องความขัดแย้งทางกฎหมาย

16.การระงับข้อพิพาท

16.1. ฉันมีปัญหาที่ฉันไม่สามารถจัดการกับ Riot Games ได้ แนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทนี้คืออะไร (ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน)

หากคุณอาศัยอยู่ใน:

 • ทวีปอเมริกาเหนือ กลาง หรืออเมริกาใต้ (ไม่รวมบราซิล) คุณจะต้องทำสัญญาและติดต่อกับ Riot Games Inc. และคุณต้องอ่านส่วน ก (ข้อกำหนดการระงับข้อพิพาททั่วไป) และส่วน ข ของข้อนี้
 • ประเทศเกาหลีใต้ คุณจะทำสัญญาและติดต่อกับ Riot Games Korea Limited และคุณต้องอ่านส่วน ก (ข้อกำหนดการระงับข้อพิพาททั่วไป) และส่วน ค ของข้อนี้
 • ประเทศญี่ปุ่น, คุณจะต้องทำสัญญาและติดต่อกับ Riot Games, LLC และคุณต้องอ่านส่วน ก (ข้อกำหนดการระงับข้อพิพาททั่วไป) และส่วน ง ของข้อนี้
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA), คุณจะทำสัญญาและติดต่อกับ Riot Games Services PTE LTD และคุณต้องอ่านส่วน ก (ข้อกำหนดการระงับข้อพิพาททั่วไป) และส่วน จ ของข้อนี้ หรือ
 • เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล หรือประเทศใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างบน คุณจะต้องทำสัญญาและติดต่อกับ Riot Games Limited และคุณต้องอ่านส่วน ก (ข้อกำหนดการระงับข้อพิพาททั่วไป) และหากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปส่วน ฉ ของข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ด้วย

ส่วน ก: การระงับข้อพิพาททั่วไป (ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน)

16.2. หากเรามีข้อพิพาท เราสามารถ 1 ต่อ 1 แทนได้หรือไม่ (โปรดพยายามที่จะระงับข้อพิพาทกับทีมสนับสนุนผู้เล่น (Player Support team) ของเราก่อน)

ข้อพิพาทอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานสำหรับทั้งสองฝ่าย (ความยุติธรรมไม่ได้มีปีกที่รวดเร็วอย่าง Valoran) หากคุณมีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Riot ของคุณ ("ข้อเรียกร้อง”) เราแนะนำให้คุณลองแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการติดต่อทีมสนับสนุนผู้เล่นของเราก่อน ที่นี่ มิฉะนั้น คุณหรือ Riot Games อาจ (1) เรียกร้องค่าเสียหายเล็กน้อยในศาลยุติธรม (small claim court) หรือศาลพิเศษ (tribunal) สำหรับข้อเรียกร้องที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจศาลดังกล่าว แทนที่การฟ้องร้อง (litigation) หรือ (2) แก้ไขข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงการระงับข้อพิพาทที่ใช้ได้กับคุณ (ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 16.1 ดังกล่าว)

ส่วน ข: การระงับข้อพิพาทในทวีปอเมริกาเหนือ กลาง หรือ อเมริกาใต้ (ไม่รวมบราซิล)

16.3. อนุญาโตตุลาการคืออะไร (วิธีการระงับข้อพิพาทส่วนตัว โดยไม่ต้องใช้ห้องพิจารณาคดีของศาลหรือคณะลูกขุน)

อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งคู่สัญญาตกลงที่ระงับข้อพิพาทโดยคำตัดสินของบุคคลที่สามที่เป็นคนกลาง โดยไม่ใช้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน อนุญาโตตุลาการทำให้คู่กรณีสามารถแก้ไขข้อพิพาทของตนเป็นการส่วนตัวและไม่ต้องขึ้นศาล อนุญาโตตุลามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่แตกต่างจากศาลและมีการจำกัดกรณีเพียงไม่กี่กรณีที่อาจมีการตรวจสอบโดยศาลได้

16.4. อนุญาโตตุลาการให้การเยียวยาเช่นเดียวกันกับศาลหรือไม่ (ใช่)

อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการสั่งชี้การใดๆ ที่เป็นการเยียวยาทางกฎหมายเช่นเดียวกับที่ศาลมีอำนาจ โดยการเยียวยานั้นจะมีผลเฉพาะต่อท่านในฐานะปัจเจกบุคคล และการเยียวยานั้นจะไม่มีผลต่อบุคคลซึ่งมิใช่คู่สัญญา การตัดสินของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า "คำสั่ง") จะประกอบด้วยคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงรายละเอียดของข้อเรียกร้องแต่ละครั้ง โดยคำแถลงดังกล่าวจะมีลักษณะสั้นๆ กระชับ ประกอบด้วยข้อพิจารณาที่สำคัญและข้อสรุปที่เป็นพื้นฐานของคำสั่ง โดยคำสั่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่กรณี โดยบางกรณีอาจได้รับการยืนยันจากศาลที่มีเขตอำนาจได้ และมีผลบังคับเช่นเดียวกับคำสั่งหรือคำตัดสินของศาล

16.5. ข้อเรียกร้องประเภทใดบ้างที่เราตกลงจะส่งให้อนุญาโตตุลาการ (ทุกประเภท ยกเว้นข้อเรียกร้องในคดีมโนสาเร่ที่มีลักษณะตามที่กำหนด และคำขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินบางประเภท)

ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการบริการ Riot จะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันระหว่างคู่กรณี แทนการใช้วิธีการทางศาล ยกเว้นว่าการเรียกร้องที่เป็นข้อเรียกร้องขนาดเล็กที่อาจยื่นให้แก่ศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องขนาดเล็กได้ และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอมาตรการเยียวยาชั่วคราวโดยฉุกเฉินก่อนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.12 ด้านล่าง ดังนี้ เว้นแต่กรณีปรากฏเป็นข้อเรียกร้องขนาดเล็ก การดำเนินการและกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปตามข้อ 16.12 ด้านล่าง คุณและ Riot Games สละสิทธิในการนำข้อเรียกร้องดังกล่าวขึ้นสู่ศาล รวมถึงสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน แล้วแต่กรณี

16.6. ฉันสามารถฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มหรือฟ้องร้องคดีร่วมกันได้หรือไม่ (ไม่ได้ ขอโทษสำหรับการตระโกนของทนายความอีกครั้ง แต่เรื่องนี้สำคัญมาก)

คุณและ Riot Games ยอมรับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเรียกร้องต่ออีกฝ่าย เฉพาะเป็นเรียกร้องแบบรายบุคคลเท่านั้น โดยไม่มีฐานะเป็นโจทก์หรือสมาชิกคดีแบบกลุ่มหรือเป็นการดำเนินการหรือขั้นตอนใดๆ แทนกลุ่ม เว้นแต่คุณและ Riot Games จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการไม่อาจรวมข้อเรียกร้องระหว่างกันมากกว่าหนึ่งคนหรือข้อเรียกร้องแบบกลุ่มได้ และไม่อาจพิจารณาคดีในรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการอาจมีคำสั่งเยียวยา (รวมถึงการเยียวยาเป็นตัวเงิน คำสั่งห้ามดำเนินการ และคำสั่งให้แถลงการณ์) เพื่อประโยชน์ของฝ่ายที่ประสงค์การเยียวยาโดยส่วนตัว และเท่าที่จำเป็น เพื่อจัดการเยียวยาตามสมควรสำหรับข้อเรียกร้องของบุคคลนั้น

16.7. อนุญาโตตุลาการจะตัดสินประเด็นอะไรบ้าง (ทุกประเด็น)

อนุญาโตตุลาการจะตัดสินประเด็นทั้งหมดในข้อพิพาทระหว่างคุณกับ Riot Games ซึ่งรวมถึงประเด็นว่าเป็นข้อพิพาทที่สามารถเสนอต่ออนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ และการมีอยู่ ขอบเขต ความสมบูรณ์ และการมีผลบังคับของข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการเหล่านี้

16.8. ใครจะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (การพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการและบริการไกล่เกลี่ย (AAA) โดยใช้ “กฎอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค” ของ AAA)

การตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยAAA ตามกฎและขั้นตอนอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภค (“กฎ AAA”) อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวจะถูกเลือกตามกฎนี้ การตัดสินออกคำสั่งมีผลใช้ในศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจ

16.9. อนุญาโตตุลาการเริ่มต้นอย่างไร (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งและ AAA อธิบายถึงสถานการณ์และการเยียวยาที่ประสงค์จะได้รับ)

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่เริ่มการอนุญาโตตุลาการเรียกว่า “ผู้ร้องขอ” ฝ่ายที่ประสงค์จะเริ่มอนุญาโตตุลาการจะต้องส่งคำร้องขอตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AAA และแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ โดย AAA มีแบบฟอร์มคำร้องขอตั้งอนุญาโตตุลาการดังกล่าวบนเว็บไซต์

16.10. ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าอนุญาโตตุลาการ (เราจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นสำหรับข้อเรียกร้องขนาดเล็ก แต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นสำหรับข้อเรียกร้องขนาดใหญ่ เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทนายความสำหรับการอนุญาโตตุลาการจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่พบว่าข้อเรียกร้องของคุณเป็นกรณีที่ไม่มีสาระสำคัญ)

การชำระค่าธรรมเนียมการยื่น การดำเนินการ และค่าอนุญาโตตุลาการเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดในกฎ AAA เราจะชำระค่าธรรมเนียมการยื่น การดำเนินการ และค่าอนุญาโตตุลาการทั้งหมดหากข้อพิพาทของคุณมีมูลค่าน้อยกว่า $10,000 เว้นแต่อนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อพิพาทของคุณไม่มีสาระสำคัญ หากเราเป็นฝ่ายชนะในการอนุญาโตตุลาการเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความทั้งหมดของเรา และจะไม่ขอคืนเงินดังกล่าวจากคุณ หากคุณเป็นฝ่ายชนะการอนุญาโตตุลาการคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับทนายความตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการและภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

16.11. อนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นที่ไหนและอย่างไร (ทางโทรศัพท์ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในบ้านเกิดของคุณ คุณเป็นคนเลือก)

คุณอาจเลือกที่จะดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์ โดยอาศัยการนำส่งข้อมูลและเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือดำเนินการต่อหน้ากันในเขตที่คุณอาศัยอยู่ หรือสถานที่อื่นใดที่ตกลงร่วมกัน

16.12. แล้วการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล่ะ (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไปศาลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดเพื่อการแสวงหาวิธีการเยียวยา "ชั่วคราว")

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแสวงหาการเยียวยาชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงคำสั่งห้ามโดยศาลหรือการเยียวยาอย่างอื่นที่คล้ายกันตามกฎของ AAA หรือจากศาลที่มีเขตอำนาจในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและสิทธิประโยชน์จากการละเมิดหรือปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของตน ในระหว่างรอการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

16.13. เราสามารถบอกเพื่อนและผู้ติดตามใน X เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ (ไม่ได้)

คุณและ Riot Games ยอมรับว่าข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่ถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงยุติใดๆ จะต้องถูกเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตามผู้ที่ชนะข้อพิพาทอาจยื่นคำสั่งอนุญาโตตุลาการยังศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยื่นยันผลของการอนุญาโตตุลาการตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้

16.14. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการไม่สามารถบังคับใช้ได้ (ส่วนที่เหลืออยู่สามารถบังคับใช้ได้ เราจะบังคับใช้ตามส่วนที่เหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมาย)

คุณและ Riot Games ตกลงว่าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้ถูกประกาศว่าไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนที่ถูกประกาศว่าไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวนั้นจะถูกตัดออกและส่วนที่เหลือของข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามหากข้อ 16.6 ข้างต้น (“ฉันสามารถฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มหรือฟ้องร้องคดีร่วมกันได้หรือไม่”) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการทั้งหมดนี้ (กล่าวคือ ส่วน ก ของข้อ 16) จะถูกตัดออกจากข้อตกลงนี้ และการร้องขอทั้งหมดระหว่างคุณกับ Riot Games จะถูกตัดสินโดยศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในข้อ 15 ข้างต้น

ส่วน ค: การระงับข้อพิพาทสำหรับประเทศเกาหลีใต้

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้หรือบริการ Riot จะถูกนำขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศเกาหลี

ส่วน ง: การระงับข้อพิพาทสำหรับประเทศญี่ปุ่น

ศาลเขตโตเกียวเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ระหว่าง Riot Games กับคุณ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการ Riot ใดๆ

ส่วน จ: การระงับข้อพิพาทสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)

ข้อพิพาท ข้อโต้เถียง การข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการ Riot รวมถึงคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดของบริการจะต้องได้รับการระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่บริหารโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC Rules”) ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลานั้นๆ ประกอบกับกฎใดๆ ได้ถูกอ้างถึงในข้อนี้ สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือประเทศสิงคโปร์ และองค์คณะของอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คน และภาษาที่ใช้สำหรับการอนุญาโตตุลา คือ ภาษาอังกฤษ

ส่วน ฉ: การระงับข้อพิพาทสำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจนุโรป (EEA)

16.15. ฉันมีตัวเลือกการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นหรือไม่

หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA คุณสามารถระงับข้อพิพาทโดยช่องทางการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (ดู ec.europa.eu/consumers/odr)

ภายในหนึ่งปีหลังจากที่คุณส่งการร้องเรียนมาถึงเรา คุณอาจลองใช้วิธีการระงับข้อพิพาทกับ Riot Games ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย กรณีนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของคุณในการเริ่มต้นกระบวนการทางศาล

17.ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับบริการ Riot

17.1. ข้อกำหนดทั่วไป

คุณสามารถเข้าถึงบริการ Riot ที่เราให้บริการผ่านร้านค้าหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต (บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้บริการโดยร้านค้า ระบบเกม เครื่องเล่นเกม (Console) หรือแพลตฟอร์มใดๆ เรียกว่า "แพลตฟอร์มบุคคลที่สาม") ต่อเมื่อคุณยอมรับว่า:

 • ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ ไม่ใช่ระหว่างคุณกับแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม โดยระหว่าง Riot Games และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม Riot Games เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการ Riot
 • แพลตฟอร์มบุคคลที่สามไม่มีข้อผูกพันในการให้บริการซ่อมบำรุงและสนับสนุนการบริการอย่างใดๆ สำหรับบริการ Riot
 • แพลตฟอร์มบุคคลที่สามจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับบริการ Riot หรือการครอบครองและการใช้บริการ Riot ของคุณ
 • หากบุคคลที่สามอ้างว่าบริการ Riot ใดๆ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ระหว่างแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามและ Riot Games แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามจะไม่รับผิดชอบในการสอบสวน การป้องกัน การจัดการและการชำระหนี้สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ
 • แพลตฟอร์มบุคคลที่สามและบริษัทในเครือเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายนอกตามข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคุณที่มีในบริการ Riot เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงนี้ แพลตฟอร์มบุคคลที่สามจะมีสิทธิ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ) ในการบังคับตามข้อ 17 และข้อ 19.9 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคุณที่มีในบริการ Riot กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ภายนอก
 • คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของบุคคลที่สามและการอนุญาตในการเข้าถึงหรือการใช้งานแพลตฟอร์มบุคคลที่สามทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อคุณดาวน์โหลด สตรีม เข้าถึง หรือใช้เกม Riot เนื้อหาเสมือนจริง หรือบริการ Riot อื่นๆ

18.นิติบุคคลของ Riot

Riot Games ประกอบไปด้วยหลากหลายนิติบุคคลที่ดำเนินการทั่วโลก ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและนิติบุคคลของ Riot Games เฉพาะเจาะจงที่รับผิดชอบในการให้บริการ Riot ในภูมิภาคของคุณ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากคุณอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ กลาง หรืออเมริกาใต้ (ยกเว้นบราซิล):

Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

หากคุณอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้:

Riot Games Korea, Ltd.
Attn: Legal Department
30th floor, Parnas Tower, 521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea

หากคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น:

Riot Games, LLC
Attn: Legal Department
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Japan

หากคุณอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออก (SEA):

Riot Games Services PTE. LTD.
Attn: Legal Department
51 Bras Basah Rd, #05-01, S5008 & S5009,
Singapore 189554

หากคุณอาศัยอยู่ที่อื่นรวมถึงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อังกฤษ หรือบราซิล:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

19.ข้อกำหนดอื่นๆ

19.1. ฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันมีคำถามเกี่ยวกับบริการ Riot (จนกว่าเราจะสามารถจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Yordle คุณสามารถส่งอีเมลมาถึงเรา)

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับบริการ Riot หรือหากคุณต้องการติดต่อเราด้วยเหตุผลอื่นใด โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Riot Games ที่ support@riotgames.com

19.2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถโอนข้อตกลงนี้ได้หรือไม่ (ไม่ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย)

ทั้งคุณ และ Riot Games ไม่อาจโอนสิทธิของ Riot Games ภายใต้ข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่ง และการโอนสิทธิที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ของคุณ หรือเราจะถือเป็นโมฆะ

19.3. นี่เป็นข้อตกลงทั้งหมดของเราหรือไม่ (ใช่ รวมถึงนโยบายสำคัญอื่น ๆ ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้)

ข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับ Riot Games ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Riot และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าหรือข้อตกลงร่วมสมัยระหว่างคุณกับ Riot Games ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ร่วมกับและจะไม่แทนที่นโยบาย Riot Games อื่น ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณและ Riot Games ยอมรับว่าต่างฝ่ายไม่ได้พึ่งพาข้อกำหนด เงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

19.4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าภัยพิบัติทางธรรมชาติรบกวนเกม (Riot ไม่มีความรับผิด)

Riot Games ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการดำเนินการ รวมถึงความล้มเหลวในการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเกินความควบคุมของ Riot Games เช่น (ก) การเจาะระบบ (hacking) การโจมตีทางไซเบอร์ การเสียหาย/การสูญหายของข้อมูล (ซึ่งเราได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามขั้นตอนที่บริษัทใดๆ ในภาวะเช่นเดียวกันจะดำเนินการตามวิสัยและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) หรือ (ข) เหตุสุดวิสัย สงคราม การก่อการร้าย การขู่วางระเบิด การจลาจล การคว่ำบาตร การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหารที่มีอำนาจ ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การโจมตี หรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เชื้อเพลิง พลังงาน แรงงาน หรือวัสดุใด ๆ โดยไม่จำกัดหรือส่งผลต่อสิทธิใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

19.5. ข้อตกลงนี้ถือว่าเราร่วมมือกันอย่างใดๆ หรือไม่ (ไม่ ไม่ใช่ในแง่กฎหมาย)

คุณตกลงว่าไม่มีการร่วมทุน ความเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความเป็นตัวการตัวแทนระหว่างคุณกับ Riot Games อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการ Riot ของคุณ

19.6. หากฉันละเมิดข้อตกลงนี้และ Riot ไม่ได้กระทำการอย่างใดในระยะเวลานาน จะถือว่าฉันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือไม่ (ไม่ เราสงวนสิทธิทั้งหมดของเรา)

การที่ Riot Game ไม่ดำเนินการบังคับตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในการบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งและทุกข้อของข้อตกลงนี้ภายหลังจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว การสละสิทธิใดๆ ของ Riot Games ในข้อกำหนด เงื่อนไขหรือข้อบังคับของข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิของภาระผูกพันใดๆ ในอนาคต ในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขหรือข้อบังคับดังกล่าว

19.7. Riot Games จะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างหากฉันละเมิดข้อตกลงนี้

Riot Games อาจได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้หากการฝ่าฝืนข้อกำหนดบางประการในข้อตกลงนี้ (เช่น ข้อ 3.2) ไม่ได้ถูกบังคับเป็นการเฉพาะและค่าเสียหายอาจจะไม่ถือเป็นการเยียวยาที่เพียงพอสำหรับ Riot Games เราอาจอ้างอิงข้อนี้เพื่อขอให้ศาลออกมาตรการเยียวยาชั่วคราวหรือดำเนินการอย่างใดๆ เป็นการเฉพาะ

19.8. หากฉันต้องการส่งหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายถึง Riot ฉันจะส่งไปที่ไหน (เราหวังว่าคุณไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายถึงเรา แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องส่ง…)

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ หรือตามที่อาจได้รับการอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ หนังสือทั้งหมดที่คุณจัดส่งหรือต้องดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงที่อยู่นิติบุคคลของ Riot Games ที่ให้บริการ Riot แก่คุณ ดูส่วน 18 สำหรับที่อยู่ของนิติบุคคลของ Riot Games ที่เกี่ยวข้อง

19.9. ฉันสามารถเล่นเกมได้หรือไม่หากรัฐบาลสหรัฐฯ เห็นว่าฉันอาจเป็นผู้ก่อการร้ายหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร (ไม่ได้)

บริการ Riot ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้งานได้หาก (1) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์ของสหรัฐอเมริการะบุว่าคุณเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชี Specially Designated National และ/หรือผู้ที่ถูกบล็อก (2) สำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริการะบุว่าคุณเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธหรือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือคุณมีชื่ออยู่ในรายชื่อประกาศที่คล้ายกันโดยหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คุณให้คำรับรองว่าคุณไม่ได้อาศัยใน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ หรือมีสัญชาติ หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

19.10. หากส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง จะเกิดอะไรขึ้นกับส่วนที่เหลือ (เช่นเดียวกับ Zac ข้อตกลงนี้อาจเสียไปบางส่วน แต่สิ่งที่เหลืออยู่ยังคงใช้ได้)

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกพิจารณาแยกออกจากข้อตกลงนี้และข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ต่อไป

19.11. หัวข้อที่ดูไม่เป็นทางการเหล่านี้มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม่ (ไม่มี หัวข้อเหล่านี้เป็นความพยายามของทนายความของเราที่พยายามมีส่วนร่วมและแสดงอารมณ์ขัน ทนายความอื่นๆ เห็นว่าหัวข้อเหล่านี้แสดงการมีส่วนร่วมและอารมณ์ขันได้อย่างเหมาะสม)

หัวข้อและข้อความในวงเล็บ ในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด

19.12. ข้อตกลงนี้มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน (ตราบเท่าที่คุณใช้บริการ Riot หรือจนกว่าบัญชีของคุณจะถูกยกเลิก ข้อกำหนดบางข้ออยู่เหนือกาลเวลาและจะคงอยู่ตลอดไป)

ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คุณยอมรับครั้งแรกและมีผลบังคับใช้ต่อไปตราบเท่าที่คุณใช้หรือรักษาบัญชีในบริการ Riot อย่างไรก็ตามข้อ 2.3, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6, 8 และ 13-18 เหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังข้อตกลงนี้สิ้นผลบังคับใช้

19.13. คำว่า "รวมถึง" ในข้อตกลงนี้ หมายถึงจำกัดเพียงข้อที่เรากล่าวถึงหรือไม่ (ไม่)

เมื่อใดก็ตามที่เราใช้คำว่า “รวมถึง” ในข้อตกลงนี้เราหมายถึง“ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง”

โดยการเลือกปุ่ม "ยอมรับ" ด้านล่าง หรือโดยการที่ใช้หรือเข้าถึงบริการ Riot คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงนี้